Asdsadsad

Pages: 2 (420 words) Published: October 5, 2010
Pagtatalumpati

Ang talumpati ko ngayon ay tungkol sa child labor. Ano nga ba ang child labor? Paano ito nangyayari? Paano ba ito nangyayari sa mga batang nasa murang edad? Maari ba natin itong solusyunan?

The term "child labour" is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development.

It refers to work that:

is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children; and interferes with their schooling by:
depriving them of the opportunity to attend school;
obliging them to leave school prematurely; or
requiring them to attempt to combine school attendance with excessively long and heavy work. Ang child labor ay ang pagta-trabaho ng isang bata ng hindi wasto ang gulang sa labing-walo (18) pataas. Ang iba sa kanila ay nawawalang ng oportunidad na magtapos na pag-aaral. Habang ang iba sa kanila ay napipilitang tumigil sa pag-aaral habang ang iba naman sa kanila ay ipinagsasabay ang pag-aaral at ang kanilang trabaho. Ayon sa datos ng DepEd, sampu sa mga estudyanteng nag-aaral ng elementarya, anim lamang sa kanila ang nakakapasok sa hayskul, at tatlo lamang sa kanila ang nakakaabot sa kolehiyo, at dahil sa matinding kahirapan o kakulangan sa panustos sa pag-aaral na nararanasan nila, nagiging sa sanhi ito upang sila’y maghanap ng trabaho o di kaya nama’y huminto na muna sa pag-aaral upang makatulong sa kanilang pamilya, kaya naman makikita natin na isa lamang sa sampung estudyante ang may kakayahang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ang kahirapan ay nananatili. Ang kahirapan ay may dahilan. Ang ating maaring gawin sa suliraning ito ay lutasin ang mga nagpapalaganap at nagpapalala ng kahirapan. Maraming solusyon na maari nating gawin upang malunasan ang kahirapan. Ang isang solusyon ay maaring nating makita sa ating bagong presidente. Sa pamamgitan ng kanyang binigay na talumpati ukol sa pagbabago na nais niyang makita sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free