Arketipal Na Pananaw

Pages: 2 (319 words) Published: July 26, 2009
ARKETIPAL NA PANANAW

I. Depenisyon ng Arketipal
II. Layunin ng Arketipal na pananaw
III. Mga Halimbawa ng Arketipal na akda
IV. Limitasyon ng Arketipal na akda

I. Depenisyon ng Arketipal

Ang Arketipal na pananaw o mitikal na oriyentasyon ay isang dulog na kawangis ng sikolohikal na pananaw. Nakapako ang atensiyon ng arketipal na pananaw sa paraan ng paglikha at ang epekto nito sa mambabasa. Buong kalipunan ng mga sagisag at imaheng palagiang lumitaw sa mga teksto ng pangdaigdigang kultura ang pinagpapakuan nito ng masuring pansin. Pangkalahatang prinsipyo sa ganitong uri ng kritisismo

a.) ang paglikha ng mito o alamat ay proseso ng pagiisip ng tao at sumasagot sa isang mahigpit na pangangailangan b.) binubuo ng mito ang bukal na pinagmulan ng panitikan, mula sa historikal at sikolohikal na pananaw. Ang mga banghay, tauhan, tema, imahen ay mga komplikasyon o interpretasyon ng mga magkakatulad na elemento sa mga matatandang mito at alamat. c.) nakukuha sa mito ng mga konsepto at istruktura na magagamit ng kritiko sa pagpapaliwanag sa akdang-pampanitikan d.) nagmula sa mitikal nitong katangian ang dahilan kung bakit may sapat na kapangyarihan ang panitikan na antigin ang mambabasal; angkin ng akda ang mana o ang numinous, ang hiwaga at sa harap nito ay nararamdaman natin ang pagkabigla, takot, pangamba, o ligaya.

II. Layunin ng Arketipal na pananaw
Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga mahahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng mga simbolo. Ngunit hindi basta-basta masusuri ang mga simbolismo sa akda. Pinakamainam na alamin muna ang kabuuang konsepto at tema ng panitikan sapagkat ang mga simbolismong napapaloob sa akda ay magkaugnay sa isa’t isa. Ang lahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinapakilala ng may-akda sa mga mambabasa.

III. Mga Halimbawa ng Arketipal na Akda

IV. Limitasyon ng Arketipal na Akda
1.) nawawala ang kasaysayan sa proseso ng paglikha at pagbuo ng akda 2.) nagbibigay daan sa di-kritikal na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • NA Essay
  • Pantayong Pananaw Essay
  • Na Na Essay
  • Banana Na Na Na Essay
  • Kichu Na Essay
  • Bahala Na Essay
  • Na so Essay
  • ooo na Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free