Architecture

Pages: 3 (467 words) Published: April 25, 2010
Departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului LIMBAJ ARHITECTURAL 1
AN I / semestrul 2 – 2009-2010

TEMA 1 DE SEMINAR
ANALIZA DE OBIECT ARHITECTURAL DUPĂ CRITERIUL ATRIBUTELOR VITRUVIENE Analizaţi (conform fişei de analiză de mai jos) 3 exemple de locuinţe individuale (legate de tema de atelier în desfăşurare), din punctul de vedere al răspunsului la comandamentele vitruviene şi al expresiei arhitecturale pe care o generează, urmărind punctele propuse (unde este cazul) şi argumentând afirmaţiile. Tema de seminar este destinată înţelegerii şi aplicării noţiunilor prezentate la curs, dar şi completării studiului în vederea elaborării proiectului de atelier din semestrul 2 (atelier-locuinţă de artist). Dintre cele trei exemple alese, unul va fi prezentat în cadrul primului seminar. Tema 1 este individuală. Se vor păstra formatul şi organizarea propuse mai jos. Piesele din anexe nu trebuie să depăşească numărul indicat.

NUME STUDENT ŞI GRUPĂ:

A. DATE DE IDENTIFICARE A EXEMPLULUI
Titlu:
Autor:
Anul construirii:
Localizare:
Alte informaţii relevante:

B. ANALIZĂ DE OBIECT ARHITECTURAL DUPĂ CRITERIUL ATRIBUTELOR VITRUVIENE 1.FIRMITAS
- sistemul constructiv (masiv sau schelet, plan-structura sau plan liber), materialele de construcţie şi finisaj, [dacă e cazul] tehnologia constructivă şi/sau echiparea tehnică

- atitudinea faţă de tehnica constructivă (integrare, exaltare, figurare, disimulare, subordonare) + relaţia dintre structura reală şi structura percepută

- semnificaţiile tectonice (cu caracter universal) şi expresia tectonică - deduse din forma generală, tipul de structură şi calităţile materialelor folosite (ex. transparenţă, permeabilitate, masivitate, echilibru static sau dinamic, orizontalitate, verticalitate, imponderabilitate etc.)

2.UTILITAS
2.1.UTILITAS PRACTIC
- partiul spaţial-funcţional prezentat succint, cu distribuţia funcţiunilor pe niveluri şi relaţiile dintre ele (ex. zonificarea...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Management in Architecture Essay
  • Essay on architecture and psychology
  • Vertical Architecture Essay
  • what is architecture? Essay
  • Architecture History Essay
  • Kindergarten Chats
  • History of Modern Architecture Essay
  • Essay about Social Significance of Architecture

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free