Ap Reviewer: The Renaissance Of Woman

Topics: Florence, Leonardo da Vinci, Martin Luther Pages: 6 (759 words) Published: February 26, 2013
AP Reviewer
4th Quarter

Decameron- 10 boys, 10 girls and 10 days; Bubonic Plague; isinulat ni Giovanni Boccaccio

Babae ng Renaissance
• Isotta Nagarola- akda ng Dialogue of Adam and Eve at Oration on The Life of St. Jerome • Laura Cereta- taga Brescia, tagapagtanggol ng pag-aaral ng Humanistiko • Veronica Franco- Venice- tula

Sculptor
Niccolo Pisano
Lorenzo Ghiberti
Donatello- Laughing Child
Desiderio de Settigano
Andrea Berrochio
Giovani da Bologna
Bernini
Painter
Gentile da Fabriano- Adoration of The Magi
Massacio
Glotto
Fra Angelico- The Annunciation
Titian
Andrea del Castagno
Filippo Lippi
Architect
Bramante
Filippo Brunelleschi
Michelozzo Michelozzi
Francisco Borromini

Petrarch- “Song Book” para kay Laura

1360s- paglalabas ng emosyon gamit ang sining; tula, pagsayaw, pagpinta, pagkanta, pahuukit, theater

Leonardo Da Vinci
- “The Most Versatile”, “Universal Man”, “Disciple of Experiment” - left handed; gumamit ng Sfumato Technique
- naging aprentis ni Verrocho
- “The Baptism of Christ” -> pinagalaw ni Verrocho, ginawa niya ang background - 1478- nagkaroon ng sariling studio sa Florence
*Florence= City of Museum
- Neoplatinism- “ideally….”

Paintings:
- Vitruvian Man
- Virgin and Child
- Virgin of The Rocks
- St. Jerome

Bill Gates- may-ari ng notebook ni Da Vinci

Tumuligsa:
1. Sigmund Freud
Sodomy- for being gay (mukha ni Mona Lisa)
Abnormal
2. Helen Gander

Kontrobersyal na Pinta

The Last Supper
- “Magdalene”
- lette v (babae ang anak)
- the last supper… eh asan yung food?
- May weird na kamay
- Judas at Hesus- pareho ang modal

Mona Lisa
- emotion: kalahating masaya, kalahating malungkot
- babaeng Da Vinci

*Fresco- pinta na diretso sa pader

Michael Angelo
- Greatest Artist of the 16th Century, The Divine
- Temperamental
Pinta:
- David
- La Pieta
- The Creation of Man
- The Serpent
- Woman with Children
- Madonna of The Stairs
- Holy Family
- Revelation
- 16th Chapel -> Sistine Chapel
- Last Judgement

Raphael Sanzio/Sancio/Santi
- gentleman, humble, perfect painter
- The Truth, The Good and The Beauty
- Magaling magkumbina ng kulay
Pinta:
- Madonna and Child
- School of Athens- pinakamagandang painting
- Magdalena Doni
- Galatea
- St. George and Dragon

Medici- Florence (Florenzo de Media)
Sforza- Milan (Duke Ludovico Sforza)
Gonzaga- Mantua
D’Estes- Ferrera

Reformation Period

John Wycliffe
- Morning Star of Reformation
- “Lollards” – followers
- Parang Rafael Ibarra dahil dinurog ang kanyang buto at sinunog

John Huss
- idol niya si Wycliffe
- hindi naniniwala sa body of Christ
- “Leader of Eretics”
- Pundasyon ng simbahan ay si Kristo
- “After 100 yeas… may darating na same belief niya” BOOM si Martin Luther - Sinunog

John Calvin
- “Calvinism” – chosen people
- TULIP
Total Depravity- tanggalin lahat ng masama
Unconditional Election
Limited Atonement
Irresistable Grace
Perseverance of The Saints

John Knox
- idolatry
- idol niya si John Calvin

Ulrich Zwingli
- di naniniwala sa saint
- pwede mag-asawa ang pari at madre

Savonarola
- Italian Dominican Monk- kinlaban ang Medici
- Bonfire of Vanities- ipapasunog lahat ng bagay na ikinokonsiderang kasalanan

Erasmus
- Dutch humanist; Praise of Folly

Martin Luther
- nagdasal sa Pilate of Stairs
- 1517- nakipagdebate kay John Tetzel
- Oct 31, 1517- 95 Thesis sa Wittenburg; Pagkakaligtas?
- Ipinatupad ni Papa Leo X ang Papal Bull (pinasunog ang 95 thesis)

Mga Isinulat
1. Adress to the Christian...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • AP WORLD renaissance crash course Essay
  • Role of the Woman in the Renaissance Period Essay
  • Renaissance Essay
  • The Renaissance Essay
  • Essay about Renaissance
  • Renaissance Essay
  • Essay on The Renaissance
  • Renaissance Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free