Ano Ang Mga Kadahilanan Ng Kahirapan Sa Mundo?

Pages: 5 (1835 words) Published: September 22, 2010
Ang Pandaigdigang Kapisanan para sa Pagpapaunlad o World Development Organization, ay nagsasabi na ang mga patakaran ng mga pamahalaan at mga banyagang negosyo ang sanhi ng kahirapan. Sila kaya ay tama? Ang mundo ay may kayamanan at mga kapamaraanan upang wakasan ang kahirapan. Datapuwat halos kalahati ng populasyon ng mundo ay nabubuhay lamang sa halos 1.40 dolyar ($1.40) kada araw. At higit sa labing-isang (11M) milyong mga bata ang mamamatay mula sa mga sakit na sanhi ng kahirapan ngayong taon lamang na ito (basahin ang polyeto na nalathala sa bagong isyu ng “The New Internationalist”). Ang partikular na polyetong ito na pinamagatang, “Hindi ba panahon na upang isakatuparan ang mga paraan upang malunasan ang mga dahilan ng kahirapan?” ay inilathala ng isang organisasyong tinaguriang “World Development Movement” at ito ay maaaring nagmula sa alinman sa mga ibat ibang samahang kawanggawa na nagsusulong sa larangang ito. Maaaring ang kanilang sinasabi ay totoo – ang mundo ay talagang maraming kayamanan at kapamaraanan para wakasan ang kahirapan – at, oo, lagpas pa sa tamang panahon na isagawa ang paglupig sa mga ugat (o kaya ay ugat) ng kahirapan. Kung gayon, ano ang sanhi ng pandaigdigang kahirapan? Malinaw, ito ang pangunahing katanungan dahil kung di mo makuha ang tamang kasagutan, di mo rin makakamtan ang tamang solusyon. Ayon sa WDM, ang sanhi ng kahirapan sa mundo ay ang mga patakarang kasalukuyang ipinatutupad ng mga gobyerno at ng mga korporasyong multinasyonal: “Ang mga polisa o patakaran ng mga pamahalaan at mga kumpanya o korporasyon ang siyang nagpapahirap sa mga tao. Mga patakarang tumitiyak na ang mga benepisyo ng pandaigdigang kalakalan ay mapunta sa mga mayayaman, hindi sa mahihirap - - - ang tatlong (3) pinakamayayamang tao sa mundo ay mas mayaman pa sa apatnapung (40) pinakamahirap na pinagsama-samang mga bansa. Mga patakarang nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa mga dayuhang kumpanya – sa bawat isang (1%) ng tulong para sa mga mahirap na bansa, animnaput-anim (66%) porsiyento naman ng tubo o pakinabang ang kinukuhang palabas ng mga dayuhang kumpanya. Ang mga makapangyarihan ay ginagamit ang mahihirap para sa sariling kapakanan upang magkaroon ng mas malaking kita.” Ang lunas ng WDM sa problema sa kahirapan sa mundo ay umaayon sa masusing pagsusuri na “ang mga patakaran ng gobyerno at korporasyon ang pinagmulan”. “Ating hinihikayat ang mga nagbubuo ng mga kapasiyahan na baguhin ang mga patakaran na nagpapanatili sa mga tao sa pagiging mahirap.” “Sinasabi nila ito umano’y kayang isakatuparan kung bibigyang diin ang pagsasagawa.” “Sa mga mayayamang bansa kagaya ng Britanya, ang mga desisyon na ginagawa ay pwedeng bumuo o magwasak ng buhay ng mga mahihirap. Pwede nating impluwensyahan ang mga desisyon na yaon. Kung kaya, ang ating pagkilos ay labis na napakahalaga. Sa pagsasama-sama, tayo ay magiging makapangyarihan at makakamtan ang pagbabago para sa mga dukhang nabubuhay sa daigdig.” “Ito ba ay totoo? Ang kahirapan ba sa mundo ay dahil sa nagkamaling mga patakaran o polisa ng mga gobyerno at mga dayuhang kumpanya? Makakaya ba ng panghihikayat at pagluhog sa mga gobyerno at mga negosyo upang mapanibago ang mga nagkamaling patakarang ito. Bilang mga sosyalista, ating sasabihin na ang kasagutan sa dalawang katanungan ay “hindi”. Ang mga pamahalaan ay di nagpupursigi ng mga patakaran na unahin ang kita o tubo bago ang mahihirap, sapagkat ito ay pinili nilang gawin kaysa naman walang piliin. O kaya sila ay pinilit ng mga mayayaman o makapangyarihan upang pursigihin ang mga patakarang papabor sa kanila bilang mahihirap. Wala talaga silang pagpipilian sa bagay na ito sapagkat walang kontrol sa mga ganoong bagay. Ang mga gobyerno ay nagpapalakad sa loob ng balangkas ng isang sistemang pang-ekonomiya – at ang kasalukuyang sistemang pangkabuhayang ito – ang kapitalismo, kung tatawagin natin – ay nakabase ayon sa kayamanan na nilikha para ipagbili sa palengke na ang pananaw ay magkaroon ng tubo, at...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ano Ang Mga Kadahilanan Ng Kahirapan Sa Mundo? Essay
  • Ano Ang Kahulugan Ng Impression? Essay
  • Essay about Ang Mga Senador Ng Bansa
  • Ang Katamaran Ng Mga Pilipino Essay
  • Ano Ang Kahalagahan Ng Pabula Sa Lipunan?? Research Paper
  • Ang Paginit Ng Mundo Essay
  • Essay about “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.
  • ang epekto ng teknolohiya sa ugali ng mga mag aaral Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free