Ang Suliranin at Kapaligiran Nito

Pages: 7 (1430 words) Published: December 30, 2010
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon

Ang sexual disorder ay isang karamdamang dulot ng irrigularidad sa pagtatalik. Ito ay isang karamdaman na kung saan hindi gaano gumagana ang mga sexual na organ ng isang indibidwal habang nagtatalik. Naapektohan din ang pakiramdam sa pangangatawan habang nagtatalik ang taong may ganitong karamdaman at lalo narin ang pag-iisip. Ayon kay Frank Et Al sa librong diagnostic and statistical manual of mental disorder, 50% sa mga lalaki ay may problema sa erection maging sa ejaculation at 75% naman sa mga babae ay may problema naman sa orgasm at sa madaling sabi, hindi gaanong nararamdaman ng isang indibidwal ang kanyang ari o maging ang pakiramdam ng pagtatalik. Ang sexual disorder ay tumatalakay sa tatlong malalaking paksa, ang una ay sexual dysfunction, pangalawa ay paraphilias, at ang panghuli ay ang gender identity disorder. Ang tatlong nabanggit ay may malaking kaugnayan sa pagpapalawak tungkol sa karamdamang sexual. Sa sexual dysfunction, kabilang ang female orgasmic disorder na kung saan hindi nagkakaroon ng orgasm at excitement sa pagtatalik. Ang male erectile disorder ay ang pagkakabigo sa pagpapanatili ng erection habang nagtatalik. Sa paraphilias naman, kabilang ang exhibitionism na kung saan ito ang labis na pagpapantasya sa pakikipagtalik na kung saan ang isang indibidwal ay gumagamit ng isang bagay na sumisimbolo sa pagtatalik o ano paman. Kabilang din ang sexual masochism na kung saan nagkakaroon ng hindi normal na paghahangad na makipagtalik ang isang indibidwal lalo na ang mga taong diskriminado at biktima ng pagmamaltrato. Sa gender identity disorder, ito ang persistent na pagkilala sa sarili sa oposit na kasarian. Ang ganitong mga uri ng karamdaman ay laganap na noon paman at sa kasawiang palad ay hindi gaanong nabibigyan ng pansin ng ating gobyerno. 2. Layunin ng Pag-aaral

Ang layunin ng pag-aaral ukol sa sexual disorder ay upang matugunan ang sumusunod na mga tanong. 1. Ano ba ang sexual disorder?
2. Mayroon bang groupo o pangkat na tumatalakay ukol sa sexual disorder? 3. Mayroon bang alam ang mga estudyanteng nasa ikalawang taon ng kolehiyo lalo na ang kumuha ng edukasyon sa Universidad ng Xavier ukol sa nasabing sexual na karamdaman? 4. May ginagawa ba ang ating gobyerno ukol sa karamdamang ito? 5. Gaano sa karami ang naapektohan ng nasabing karamdaman at sino ang madalas na naapektuhan? 3. Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang mga mananaliksik ay naniniwala na ang pag-aaral na ito ay makakatulong hindi lamang sa mga estudyante at mga guro dito sa loob ng Universidad kundi pati narin sa mga ordinaryong tao sa labas ng Universidad lalo na sa mga kabataan. Lahat ng mga impormasyong inilahad sa pag-aaral na ito ay maingat na pinili ng mga mananaliksik at pinag- aaralan kung paano mailalahad ang pamanahong papel na mas madaling maintindihan at maonawaan. Magkakaroon din ng pagkakataon ang mga estudyante lalo na ang mga taong makakabasa sa pag-aaral na makakuha ng mga mahahalagang impormasyon hinggil sa sexual disorder. Naniniwala din ang mga mananaliksik na mabibigyan ng kaukulang pansin ang nasabing problema at para hindi na magiging bago sa pandinig sa mga estudyante at sa mga tao ang sexual disorder. Maaari ding maeevalweyt ng mga estudyante lalo na sa mga guro ang pamanahong papel na ginawa basi narin sa mga reaksyon ukol sa nagawang pag-aaral hingit sa lahat, importante ang mga impormasyong makukuha ng mambabasa sa nagawang pamanahong papel. 4.Saklaw at Limistasyon ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay nakatoun sa pagpapaliwanag at pagbibigay ng mga impomasyon hinggil sa sexual disorder lalo na ang pagkuha ng mga reaksyon galling sa mga estudyante dito sa loob ng Universidad ng Xavier na nasa ikalawang taon at unang semestre, 2007-2008. Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa mga estudyanteng kumuha ng edukasyon na nasa ikalawang taon dahil ang sexual disorder ay hindi gaanong nabibigyan ng pansin sa kurso at hindi pamilyar ang mga estudyante kung...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ang Suliranin Ng Populasyon Essay
  • Ang Diabetes Mellitus Sa Modernong Kapaligiran Essay
  • Suliranin Essay
  • Ang Paghihintay Essay
  • Ang Kiukok Essay
  • Ang Tatsulok Essay
  • Ang Lee Essay
  • Ang Pusa Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free