Ang Pag-Ibig, Walang Pinipiling Panahon, Walang Nakikitang “Kasarian” Ang Kulturang Nanshoku Noon at Ngayon

Pages: 9 (3277 words) Published: March 14, 2011
Ang Pag-ibig,Walang Pinipiling Panahon, Walang Nakikitang “Kasarian” Ang Kulturang Nanshoku Noon at Ngayon

Hindi maikakaila kung gaano kaganda at kakulay ang kultura ng bansang Hapon na talaga namang dapat lamang nilang ipagmalaki sa buong mundo. Mahalaga sa mga Hapones ang bawat ibig sabihin ng kanilang mga nasyonal na simbolo, sining, kultura at tradisyon tulad na lamang ng sakura o cherry blossoms, koi, geisha, samurai, kabuki, chanoyu o tea ceremony, ikebana o flower arrangement at marami pang iba. Subalit sa kabila ng mga nag-gagandahang simbolo, sining, tradisyon at kulturang ito ay may ilang naglalaho kasabay ng paglagas ng mga dahon sa kalendaryo.

Ilan sa mga ito ay ang pagkawala ng kulturang geisha at samurai na talaga namang likas ang angking kagandahan bilang isang sining. Ngunit may isang tradisyong kultural ang bansang Hapon na minsang naging pinakamahalaga at importanteng kaugalian sa lahat ng samurai na nagsimula pa noong Kamakura period at mas umigting sa panahon ng Tokugawa Shogunate na hindi naglaon ay naglahong parang bula at pilit itinago at kinalimutan ng mga Hapones sa pagpasok ng Meiji Restoration. Ang kaugalian na ito ay tinatawag na wakashudo o shudo (pina-ikling tawag) na pareho ng ibig sabihin sa nanshoku na mas tatalakayin ng mabuti sa mga susunod na talata. Kaakibat ng kaugalian na ito ay ang shunga na isang uri ng sining na talaga namang naging sikat noong Tokugawa Shogunate. Isa itong dibuho sa woodblocks na nagpapakita ng mga senswal na larawan sa pagitan ng mga homosekswal at heterosekswal na indibidwal. Kapareho nito ang hentai sa panahon ngayon na makikita sa manga at anime. Tatalakayin din ito ng mas mabuti sa mga susunod pang mga talata.

Isang balakid sa paghabi ko ng lathalain na ito ay ang kakulangan sa mga karampatang reperensiyang libro patungkol sa kulturang nanshoku, shunga, at hentai. Subalit sisikapin kong mailatag ng mahusay kung paano nagsimula at tuluyang bumagsak ang kulturang ito sa pamamagitan ng mga nakalap kong impormasyon sa internet sapagkat karamihan ng mga kinakailangan kong impormasyon ukol sa usaping ito ay sa internet lang makikita. Nilalayon din ng sulatin na ito na ipaliwanag kung bakit naging katanggap-tanggap ang nanshoku maging ang mga sining na shunga at hentai noon at ngayon.

Ikinubling pag-ibig
“Over time, this tradition of homosexuality would quickly become discouraged, and eventually it was kept so hidden as it was thought to have disappeared altogether.” –Noda, 2007

Ang mga terminong wakashudo o shudo na ang ibig sabihin ay “the way of the youth” at nanshoku na ang ibig sabihin ay “love of the samurai” ay iisa lamang ang nais ipahiwatag at ito ay ang pag-ibig sa katulad na kasarian o “same-sex love” na madalas ay pagtatalik sa pagitan ng nakatatandang lalaki at mas nakababatang lalaki (Calimach, 2000). Kadalasang namumuo ang ganitong relasyon sa pagitan ng bata at matandang mga monghe, mga samurai at mga artistang lalaki sa kabuki.

Sinasabing si Kukai na bumuo ng Shinto Buddhist sect, ang siyang nagpakita sa bansang Hapon ng ugaling nanshoku pagkabalik niya mula sa bansang Tsina kaya naman siya ang tinaguriang “Ama ng Nanshoku” (Bradley, 2005). May tatlong uri ng nanshoku na makikita sa lipunan. Una ay ang nanshoku na may kaugnayan sa relihiyon. Ayon kay Dharmachari Jñanavira, ang mga relasyong nanshoku sa loob ng monasteryo ay pederastic. Ibig sabihin nito, ang romantikong relasyon na may kalakip na pagtatalik ay sa pagitan ng isang nenja o katipan na matandang monghe at chigo o batang sakristan. Kinakailangang itrato ng nenja at chigo ng seryoso at isagawa ng may dangal at respeto ang kanilang relasyon sa isa’t isa habang nananatili pa rin sa monasteryo ang chigo (Jñanavira, 2005). Sa oras na dumating na sa tamang edad ang sakristan o di naman kaya ay tuluyan na niyang nilisan ang monasteryo ay saka pa lang matatapos o mapuputol ang relasyon nila.

Mula sa sektor ng relihiyon ay kumalat ang relasyong nanshoku sa grupo ng mga...


Bibliography: Bradley. (2005, September 28). The Beautiful Way: The Roots of Homosexuality in Japan . Retrieved February 10, 2011, from Geocities: http://www.oocities.org/bjcjapan/roots.html
Calimach, A
Gô Nagai. (n.d.). Retrieved February 10, 2011, from Lambiek: http://lambiek.net/artists/n/nagai_go.htm
Hawkins, J
International Society for Educational Information, I. (1989, 1993). The Japan Today 2nd Edition. Tokyo, Japan: Royal Wakaba.
Jñanavira, D. (n.d.). Homosexuality in the Japanese Buddhist Tradition. Retrieved February 10, 2011, from Western Buddhist Review: http://www.westernbuddhistreview.com/vol3/homosexuality.html
Kucera, G
McLelland, M. (2006, January 12). A Short History of 'Hentai ' . Retrieved February 10, 2011, from Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context: http://intersections.anu.edu.au/issue12/mclelland.html
McLelland, M
Noda. (2007, October 12). The History Of Japanese Homosexuality. Retrieved February 10, 2011, from http://japanhistory-homo.blogspot.com/
Obscenity and Article 175 of the Japanese Penal Code: A Short Introduction to Japanese Censorship
Varley, P. (1973, 1977, 1984, 2000). Japanese Culture 4th Edition. USA: The Maple-Vail Book Manufacturing Group.
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ang Pag Ibig Essay
  • Ang pag-ibig Essay
  • Ang Pag-Ibig Essay
  • Essay on ang pag-ibig by jose corazon de jesus
  • ang kabataan noon at ngayon Essay
  • Ang Kulturang Iluko sa Pilosopiyang Bayan Essay
  • Ang Paghihintay Essay
  • Ang Pagpapatawad Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free