ang pag-ibig by jose corazon de jesus

Topics: Love, Interpersonal relationship, Romance Pages: 6 (1789 words) Published: October 8, 2014
Saint Peter’s College Seminary
Brgy. Concepcion, San Pablo City
Laguna, Philippines

An Analysis of Jose Corozon De Jesus’
Pag-ibig

 

Submitted to:
Ms. Nora Valdellon

Submitted by:
Sem. Ruben B. Aljama, Jr.

August 1, 2014
PAG-IBIG
ni
Jose Corazon de Jesus

Isang aklat na maputi, ang isinulat: Luha!
Kaya wala kang mabasa kahit isa mang talata;
Kinabisa at inisip mulang ating pagkabata;
Tumanda ka't nagkauban, hindi mo pa maunawa.

Ang Pag-ibig, isipin mo, pag inisip, nasa-puso!
Pag pinuso, nasa-isip, kaya't hindi mo makuro.
Lapitan mo nang matagal ang pagsuyo'y naglalaho;
Layuan mo at kay-lungkot, nananaghoy ang pagsuyo!

Ang Pag-ibig na dakila'y aayaw nang matagalan,
Parang lintik kung gumuhit sa pisngi ng kadiliman.
Ang halik na ubos-tindi, minsan lamang nahalikan,
At ang ilog kung bumaha, tandaan mo't minsan lamang.

Ang Pag-ibig kapag duwag ay payapa't walang agos,
Walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos!
Ang Pag-ibig na matapang ay puso ang inaanod,
Pati dangal, yama't dunong nalulunod sa pag-irog!

Ang Pag-ibig na buko pa'y nakikinig pa sa aral,
Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw,
Ngunit kapag nag-alab na pati mundo'y nalimutan ---
Iyan, ganyan ang Pag-ibig, damdamin mo't puso lamang!

Kapag ikaw'y umuurong sa sakuna't sa panganib
Ay talagang maliwanag at buo ang iyong isip:
Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig:
Pag umibig, pati hukay aariin mong langit!

Ang Pag-ibig ay may mata, ang Pag-ibig ay di bulag;
Ang marunong umibig, bawat sugat ay bulaklak:
Ang pag-ibig ay masakim at aayaw ng kabiyak;
O wala na kahit ano, o ibigay mo ang lahat!

"Ako'y hindi makasulat at ang Nanay ay nakabantay!"
Asahan mo, katoto ko, hindi ka pa minamahal!
Ngunit kapag sumulat na sa ibabaw man ng hukay,
Minamahal ka na niya nang higit sa kanyang buhay!

Kayong mga kabataang pag-ibig ang ninanais,
Kayong mga paruparong sa ilawan lumiligid,
Kapag kayo'y umiibig na, hahanapin ang panganib,
At pakpak ninyo'y masusunog sa pag-ibig!

Author’s Biography

Jose Corazon de Jesus or “Pepito” was born in Trinity Road District of Sta. Cruz, Manila, on 22 November, 1894. He was the second son of Dr. Vicente de Jesus who was the first director of the Kawanihan ng Kalinisan, and his mother was a kapampangan namely Mrs. Susana Pangilinan. He had twins, Vicente Jr, the elder and Rosa, the younger. In their family, Jose Corazon de Jesus is closer to his mother because he is sickly.

Since childhood, Corazon de Jesus was aware in Tagalog tula, awit, korido and the books that was famous in those days like "Florante at Laura" and "San Raymundo". And because of these literary works, the skills of Jose Corazon de Jesus in poetry began. He was also fond of singing, playing the piano, and various physical games.He attended his first schooling in the town of his father. The childhood of Jose Corazon de Jesus was full of enjoyment. After graduating in the primary level, he was transferred in Liceo de Manila, one of the most popular schools in Manila then, to continue his secondary level. When he graduated, he studied law at Escuela de Derecho. When he finished his degree in 1919 he did not take the bar exam. Instead, he continued his passion in poetry.

In October of 1918, Jose Corazon de Jesus elope his girlfriend Asuncion Lakan. Their relationship brought three children; they were Teresa, Jose and Rogelio. Jose Corazon de Jesus is not only a poet and writer but also journalists. He became the writer of the newspaper "Demokrasya", "Pagkakaisa", "Taliba", "Mabuhay", at "Sampagita." But he was well known in the field of "balagtasan" and “pagbigkas”. Until now, he is still very well known in this field.

Jose Corazon de Jesus, or Huseng Batute, died at 12:02 in the afternoon, on May 26, 1932 in General Hospital because of intestinal disease.

Analysis

Love is a variety of different feelings, states, and attitudes...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ang pag-ibig Essay
  • Ang Pag Ibig Essay
  • Ang Pag-Ibig Essay
  • Gregoria de Jesus Essay
  • Essay on Francisco Jose de Goya
  • Pag-Ibig Fund Essay
  • pag ibig fund Essay
  • Pag Ibig Fund Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free