Ang Pag-Aaral Sa Mga Makabagong Henerasyon Ng Tula: Isang Pagsusuri

Pages: 9 (2699 words) Published: July 24, 2010
KABANATA I

ANG SULIRANIN AT ANG SANDIGAN NITO
PANIMULA:

Ang salitang "Panitikan" ay galing sa salitang "titik" o "letra", samakatwid, upang maging bahagi ng panitikan sa tunay na kahulugan ng salita, kailangan ito ay nakasulat. Ang alinmang bansa o bayang matatawag ay may sariling panitikan. Sa pamamagitan ng panitikan, ang kasaysayan at pinagdaanan ng isang bansa'y nababatid. Subalit kami'y naniniwala na ang panitikan ay kabuuan ng mga karanasan ng isang bansa, mga kaugalian, paniniwala, pamahiin, kaisipan at pangarap ng isang lahi na ipinahahayag sa mga piling salita, sa isang maganda at makasining na paraan, nakasulat man o hindi.

Nakagawian nang suriin ang pag-unlad ng panitikan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatapat ng mga anyong pampanitikan sa konteksto ng kasaysayan ng bansa. Matatagpuan sa iba’t – ibang antalohiya o kalipunan ng mga akda ang pagsisikap na ipakita ang tahasang ugnayan ng manunulat, ng kanyang mga akda at ng mga pangyayari sa kultura at kasaysayan. Isang pangkalahatang kaisipan na pinag-iinugan ng ganitong mga aklat ang tuwirang ugnayan ng kasaysayan at panitikan. Sa madaling salita, pinalalabas na ang panitikan ay bunga ng mga partikular na mga dahilan na nag-uugat sa kasaysayan. Sa ganitong pananaw, isang salamin o repleksyon ang panitikan ng mga karanasan.

Malimit na banggitin ng mga manunulat na ang panitikan ay siyang "salamin ng isang lahi". Basahin mo raw ang panitikan ng isang bansa at malalaman mo ang kalagayan ng bansang iyon. Upang maging ganap ang pagkadalisay at pagkamakatotohanan ng alinmang panitikan, ito ay lalong maiging masulat sa wika ng bansang kinauukulan. Hindi matatawaran ang nagagawa ng katutubong wika sa paglalahad ng mga dinanas, dinaranas at daranasin ng mga tao ng isang lahi.

Ang tula ay isang uri ng panitikan na nagtataglay ng magaganda at matatayog na kaisipan o kaya ay bunga ng malalim na imahinasyon at naglalarawan din ng maunlad na karanasang hango sa mga pangyayari at kapaligiran ng isang partikular na tao. Masasabi pa ring ang tula ay isang masaklaw na sining at sa pamamagitan nito ay naipapahayag ng tao ang kanyang matatayog na kaisipan, mga alalahanin, mga mithiin at masisidhing damdamin.

Ayon kay Cesario Y. Torres, ang tula isang sanggol nang sumilang ay balot ng dugo dahilan sa paghihirap ng ina. At nang lumaki’y makatao’t makalipunan ang paningin sa buhay, mangyari pa sa kanyang pakikitungo sa kapwa at sa tanan. Sa katagang sabi, ang tula ay makalipunan. BATAYANG TEORYA:

Ayon kay Maria Ramos, ("Ang panitikan ay kasaysayan ng kaluluwa ng mga mamamayan. Sa panitikan nasasalamin ang mga layunin, damdamin, panaginip, pag-asa, hinaing at guniguni ng mga mamamayan na nasusulat o binabanggit sa maganda, makulay, makahulugan, matalinghaga, at masining na mga pahayag.") Ang panitikan ay nagbubunsod sa pagkilos ng mga mamamayan sa kanilang pagkamakabayan o nasyonalismo. Ito ang lakas na nagbubuklod ng kanilang damdamin, nagdidilat ng kanilang mga mata sa katwiran at katarungan.

Ang panitikan ay hindi lamang lumilinang ng nasyonalismo kundi ito'y nag-iingat din ng mga karanasan, tradisyon at mga mithiin ng bawat bansa. Hinuhubog sa panitikan ang kagandahan ng kultura ng bawat lipunan. Dito nasusulat ang henyo ng bawat panahon. Ito'y walang paglipas hanggang may tao sa sandaigdigan. Ang panitikan ay isang ilaw na walang kamatayang tumatanglaw sa kabihasnan ng tao. Ang paksa ng tula ay tumatalakay sa pakikibaka ng tao upang mabuhay, magkaroon ng pag-asa, maiwasan ang pangamba at kalungkutan. Mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin tumitigil ang mga makata sa pagbuo ng isang malinaw, at ganap na katuturan ng kanilang mga pangarap. Hanggang ngayon sila ay nagtatangka, nangangarap at naghahanap ng mga sangkap na mahalaga sa pagbuo nito sa daigdig ng mga makatang puspos ng imahinasyon, matayog na damdamin at kaisipan. Samakatwid, marami na ang nagtangkang magbigay ng kahulugan sa tula ngunit wala parin talagang nadama,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.
  • Paksa: “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral. Essay
  • Essay on “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.
  • Essay on Saklaw at limitasyon ng pag-aaral sa tula
  • Paksa: “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral. Research Paper
  • Mga Hadlang Sa Pag-Aaral Essay
  • Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Ng Mga Mag-Aaral Ng Essay
  • Ang Epekto Ng Teknolohiya Sa Pag-Uugali Ng Mga Mag-Aaral Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free