Ang Kabataang Pilipino at Ang Makabagong Teknolohiya

Pages: 2 (663 words) Published: February 9, 2009
Man is shaped by his desire – endless, relentless, and ruthless. He has the capacity of building a dream that only immortals can actualize. – A.C. Agujero

Ang Kabataang Pilipino At Ang Makabagong Teknolohiya

Ang tao ay hinuhubog ng kanyang mga mithiin. Ang kanyang puso at kaluluwa ay hinugis ng bawa’t pagnanasa bilang isang makamundong nilalang. Mapaghanap, mapusok, malikhain. Ang tao ay hindi tumitigil sa pagkamit ng bawa’t bagay na alam niyang kanya dapat mapasakamay.

Lumipas ang maraming dekada at tuluyan nang binago ng panahon ang mundo pati na rin ang saloobin ng kaluluwa ng tao. Sadyang tayo ay walang kapagurang galugarin ang bawa’t posibilidad upang maabot ang pinakamataas na antas ng pamumuhay. Isinilang ang teknolohiya ayon sa pagkahayok natin sa pagbabago. Bagong panahon, bagong pangangailangan. Bagong lipunan, bagong pagnanasa. Walang humpay, walang pahinga sa paghahanap. Ni hindi natin itinatanong kung saan talaga tayo patutungo. Sinasabi na binabaybay na natin ang landas patungong bukas. Nguni’t kailan ang bukas? Ngayon na ba ang bukas o ito’y malayo pa?

Masusukat natin kung gaano na kalayo ang ating nilakbay kung halos limot na ang mga bagay na kinagiliwan nating gawin sa mga nakalipas na panahon. Tulad halimbawa ng paglalalaro ng bahay-bahayan kung saan minsan ka nang gumanap bilang ama o ina o anak sa larong ito. Madaling humulas ang mga alaalang ito sa ating isipan sapagka’t wala nang kabataan ngayon ang naglalaro nito. Wala na ring naglalaro ng baril-barilan na mga gawa sa puno ng saging, kotse-kotsehang may gulong na gamit ay bunga ng tabog-tabog o kaya naman ay paglalaro ng siyato na gamit ay sanga ng yakan at kawayan. Parang kailan lang ang mga ganitong tagpo. Maaaring nangingiti ka sa pagbalik-tanaw sa mga alaalang ito.

Tila natatakpan na ng lumalagong teknolohiya ang ating masasayang alaala ng kahapon. Tila baga naaliw na tayo sa saliw ng indak ng kasaganahan ng anumang nasa harapan natin. Telepono, internet, at iba...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ang Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Essay
  • Ang Katamaran Ng Mga Pilipino Essay
  • Kabataang Pilipino Essay
  • Essay on Makabagong Teknolohiya
  • Ang Pagkawala Ng Tradisyong Filipino at Ang Pagkilala Sa Makabagong Henirasyon Research Paper
  • Ang Paghihintay Essay
  • Ang Pagpapatawad Essay
  • Ang Kiukok Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free