Ang Dahong Hugis Puso

Pages: 18 (7045 words) Published: January 9, 2011
DAHONG HUGIS PUSO
ni Roi Albert T. Pascua
IV – Taurus

Kinamulatan ng magkapatid na “Fernandez” ang maginhawang pamumuhay na bunga nang kasipagan ng kanilang magulang. Palibhasa’y maganda ang trabaho ng ama nilang si Mr. Arsenio Fernandez sa kompanyang pagaari ng mga dayuhang Hapones at may sarili namang boutique ang ina nilang si Mrs. Yolanda Fernandez nag-didesenyo ng damit, kaya pawang sa pribadong paaralan nakapag-aral ang mga anak, na agad namang nakapagtrabaho. Si Romy panganay, nasa “abroad” at taunan kung umuwi. Sina Arnel at Mario naman ay parehong naglilingkod sa isang pribadong sinehan sa Ayala. Ang nag-iisa at bunsong babae na lamang ang nag-aaral sa Unibersidad ng Pilipinas. Nasa huling taon ito ng kursong Sikolohiya at kabilang sa listahan ng dekano o nangungunang estudyante pagdating sa akademya. Ang matalino at magandang si Angelic ay tunay na ipagmamalaki ng pamilya. Dahil nag-iisa ngang babae kaya busog ito sa pagmamahal gayundin sa mga materyal na bagay. Maraming manliligaw ang dalaga subali’t hindi niya pinag-uukulan ng pansin ang mga ito – basted, hindi nito type ‘ika nga. Marahil sadyang di pa tumitibok ang puso ni Angelic sa tawag ng pag-ibig. Napagkamalan tuloy na suplada at pihikan ang dalaga. Tanging ang mga kaibigan lamang nito ang nakatatalos ng tunay na pag-uugali ni Angelic. Kailanman ay hindi nakadama ng panaghili ang dalaga sa kanyang mga matalik na kaibigan na sina Che-che, Ruby at Alma na pawing may mga boyfriend na. Kahit anong udyok ang gawin sa kanya ng mga kaibigan ay talagang HINDI, wala pa sa loob ni Angelic ang makipag-nobyo o pumasok sa bagay na iyon. Ang magkakaibigang ito ay may paboritong “snack bar” kung saan sila naghihintay at nagpapalipas ng oras. Nagkakatuwaan silang nagbubunutan kung sino ang taya pag-tsibugan na ang paguusapan. Palibhasa’y pare-parehong may pera kaya “no problem” pagdating sa anumang gastusin o bayaran. Minsang kumakain ang magbabarkada ay napatingin si Angelic sa bintana at namataan niya sa labas ang isang matandang Igorota: nanghihingi ng pagkain sa isang batang lalaking kumakain. Doon napatuon ang kanyang paningin, napahinto sa pagsubo ang dalaga at takang nag-isip… “Hindi naman siya mukhang pulubi ngunit bakit nanghihingi ng pagkain? Maayos naman ang kanyang pananamit, wala kaya siyang pera? May kasa…” “Hoy! Sinong tinitingnan mo?” puna ni Alma na ikinagulat nito. “Ah, iyon ba?” Bahagyang sumulyap sa labas si Che-che.

“Ganyan naman talaga ang ibang Igorot eh, bababa ng Maynila at manghihingi ng limos. Nagmumukha tuloy kawawa pero huwag ka, karamihan sa kanila ay may sinasabi rin sa buhay,” paliwanag naman ni Ruby. Matapos magmeryenda ay dali-daling binalot ni Angelic ang di naubos na pagkain. Kanya itong dinala na dali-rati’y hindi niya ginagawa. Palinga-linga pa ito paglabas ng restauran. Patawid na ang magkakaibigan nang mapalingon si Angelic ayun ang matandang Igorota, nakaupo sa gilid ng bangketa! Ewan kung bakit siya lumapit dito at inabot ang nakabalot na pagkain. Hindi lamang iyon kundi dumukot pa ang dalaga sa “bag” at binigyan ng dalawandaang piso ang matanda. Para kasing nahahabag siyang di mawari. Nagpasalamat at ngumiti ang matandang Igorota kay Angelic. Sa pagsasalubong ng kanilang mga mata ay may gumapang na kilabot sa katauhan ng dalaga. Bilang isang estudyanteng kumukuha ng sikolohiya ay nakaaninag at nakaramdam siya ng di pangkaraniwan sa pagkatao ng matanda. Nagkatinginan at nagtaka nang gayun na lamang sina Che-che, Ruby at Alma. Hindi naman dating ganoon si Angelic. Hindi ito basta nagbibigay sa sinumang pulubi, di basta naawa. Palibhasa’y lumaking sagana sa lahat ng bagay, kaya hindi nito alam ang damdamin at nararamdaman ng isang naghihirap. Tinawag ng tatlong dalaga si Angelic at saka pa lang ito nakakilos. Dahil malapit nang mag-Go ang senyas ng ilaw ng trapiko kung kaya nagmamadali na silang nagsitawid habang nakatanaw ang matanda. Ilang araw na ang nakalipas, sariwa pa rin sa isipan ng dalaga ang itsura ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ang Paghihintay Essay
  • Ang Kiukok Essay
  • Ang Tatsulok Essay
  • Ang Lee Essay
  • Ang Pusa Essay
  • Ano Ang Itak Sa Puso Ni Tatang Juan Essay
  • Essay about Dahong Palay
  • ang mga hudas Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free