Advantages of Time Management

Topics: Trigraph, Gh, Management Pages: 7 (3227 words) Published: January 8, 2011
Advantages of time management
Có được lợi thế theo thời gian Gaining the advantage over time Những lợi thế của quản lý thời gian rất nhiều, và cũng có giá trị thời gian cần để tìm hiểu làm thế nào để đúng cách quản lý thời gian của bạn. The advantages of time management are many, and well worth the time it takes to learn how to properly manage your time. Quản lý thời gian hiệu quả đáng kể có thể cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn. Effective time management can drastically improve the quality of your everyday life. Bằng cách nhìn vào các lý thuyết quản lý thời gian khác nhau, và tham gia một số hoạt động quản lý thời gian, bạn có thể gặt hái những lợi ích tinh thần, thể chất, và tài chính quản lý thời gian cung cấp. By looking into the various time management theories, and participating in several time management activities, you can reap the emotional, physical, and financial benefits that time management has to offer. Giảm căng thẳng Reduction of Stress

Một trong những lợi thế lớn của quản lý thời gian là giảm stress. One of the great advantages of time management is reduction of stress. Khi bạn quản lý hiệu quả thời gian của bạn và có một lịch trình tổ chức và ưu tiên, bạn sống một cuộc sống mà đã căng thẳng ít hơn đáng kể. When you effectively manage your time and have an organized and prioritized schedule, you lead a life that has significantly less stress. Khi hoàn tất nhiệm vụ vào thời gian và không chần chừ, bạn giảm số lượng của sự căng thẳng có thể là kết quả của nhiệm vụ đặt ra. By completing tasks on time and not procrastinating, you reduce the amount of stress that can result from putting tasks off. Khi mọi thứ đã được thực hiện cùng một lúc và tiến độ không còn nguyên vẹn, trình độ của bạn thất vọng có thể tăng mạnh. When everything has to be done at once and no schedule is intact, your level of frustration can increase drastically. đầu của bạn sẽ trở thành một mess lộn xộn của những gì bạn phải làm, những gì bạn nên làm, và những gì bạn muốn làm, nhưng không thực sự được thực hiện. Your head becomes a jumbled mess of what you have to do, what you should do, and what you would like to do, but nothing really gets done. Bằng cách thực hiện quản lý thời gian, bạn có thể làm giảm căng thẳng và thất vọng rằng một lịch trình bận rộn mang lại. By implementing time management, you can reduce the stress and frustration that a hectic schedule brings. Sự yên tâm và cảm giác về thành tích Peace of Mind and Sense of Achievement Đúng thời gian quản lý cũng có thể mang lại cho bạn một số phần của tâm, và giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Proper time management can also bring you some piece of mind, and help you to feel more relaxed. Với một lịch trình phù hợp, bạn có thời gian còn hơn để làm những việc mà bạn thưởng thức và có thể tìm thấy nhiều thời gian hơn để thư giãn. With a proper schedule, you have time left over to do the things that you enjoy and can find more time to relax. Bạn không phải lo lắng về cách thức bạn sẽ nhận được tất cả mọi thứ đã hoàn thành đúng thời gian, bởi vì lịch trình của bạn được thiết lập để tất cả mọi thứ được thực hiện trong một cách có tổ chức. You don't have to worry about how you are going to get everything finished on time, because your schedule is set so that everything gets done in an organized manner. Khi bạn không vội vã và làm việc quá sức bạn có được một cảm giác bình an và thư giãn. When you are not rushed and overworked you gain a sense of peace and relaxation. Một cảm giác đạt được cũng xuất phát từ việc biết rằng bạn đã hoàn thành tất cả mọi thứ mà bạn cần để có được thực hiện, và vì bạn đã không vội vàng, kết quả cuối cùng có lẽ là tốt hơn nhiều. A sense of achievement also comes from knowing that you finished everything that you needed to get done, and since you weren't rushed, the end result was probably much better. Bạn cảm thấy tự hào về những gì bạn có thể hoàn thành được và cảm thấy như thể bạn đang làm một công việc tốt. You feel proud about what you...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Time Management
  • Essay on Time Management
  • Time Management Essay
  • Time Management Essay
  • time management Essay
  • Time Management Essay
  • Time Management Essay
  • Time Management Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free