• Metodologi
    BAB 3 METODOLOGI Bab ini mengandungi beberapa perkara yang menjelaskan mengenai kaedah kajian yang telah dijalankan. Perbincangan meliputi reka bentuk kajian, lokasi kajian, populasi, persampelan, instrument kajian, pengukuran pemboleh ubah kajian, pra-uji, prosedur pengumpulan data dan penganalis...
    Premium 2493 Words 10 Pages