A Letter to His Parent by Jose Rizal

Topics: Jesus, God, Christianity Pages: 17 (4212 words) Published: February 27, 2013
ENGLISH
Write the antonyms of these words.
1. Wet _____________________
2. Full _____________________
3. Save ______________________
4. Return ____________________
5. Funny ____________________
6. Sharp _____________________
7. Fresh_______________________
8. Exit________________________
9. Bake_________________________
10. Awake___________________________
Positive ComparativeSuperlative
1. Pretty ______________________________
2. Attractive ______________________________
3. Short______________________________
4. Noisy______________________________
5. Thin______________________________
Match the synonyms. Write the letter on the blanks.
See , peaceful , quit , tidy , smart , stingy , simple , plus , true , start , lots , aged , faithful ,attentive , tall , noisy , thoughtful , beauty , honorable , known|

1. Quiet 11. Look
2. Easy 12. Stop
3. Real 13. Clever
4. Neat 14. Selfish
5. Add 15. Begin
6. Long 16. Loud
7. Kind 17. Honest
8. Plenty 18. Old
9. Obedient 19. Polite
10. Pretty 20. famous

Write CA if Common Adjectives and PA if Proper Adjectives.
1. honest girl
2. Korean food
3. London Bridges
4. red dresses
5. far place
6. new toy
7. Filipino worker
8. fried chicken
9. Chinese garden
10. brown eyes
Match these synonyms.
1. Hardworking a. real
2. Bright b. beautiful
3. Brave c. intelligent
4. True d. marvelous
5. Pretty e. gloomy
6. Correct f. courageous
7. Wonderful g. silent
8. Famous h. industrious
9. Sad i. right
10. Quiet j. popular

Filipino
Punan ng angkop na pang-ugnay ang patlang. ( at , ay , ng , g ) 1. Magkaibigan sina Alma ___ Cris.
2. Ang mga batang iskawt ___ matulungin sa kapwa.
3. Ang Lolo Ising ___ nag-iihaw ng isdang bangus.
4. Ang mga sariwang rosas ___ sampaguita bigay ni Mae.
5. Maglilinis ako sa sala, kusina ___ sa banyo bukas.
6. Sina Jared at Aries ay magkaibigan__matalik.
7. Noong bakasyon madalas sila___magkasama.
8. Nag-uusap __magkita sa trinoma para mamasyal.
9. Humingi si Jared ng pera__ sa kanyang mga magulang.
10. Sa pamamasyal,nakapulot sila ng isang kahon__ maliit. 11. Sapatos ___ matibay
12. Paruparo ___ makulay
13. Dalawang ___ magkaibigan
14. Bayan ___ magiliw
15. Kahon ___ malaki
16– 20.Punan ng angkop ang patlang upang mabuo ang talata. Ako ay may bago ____ damit. Ang aking tiyahin _____ modista ang tumahi nito. Sabi ng aking matalik ____ kaibigan. Bagay raw ito sa akin. Ibibili raw ako ni nanay ng sapatos ____Puti. Isusuot ko iyon sa munti____salo-salo sa darating kong kaarawan.|

Isulat sa patlang ang mga salita na magka-uganay.Piliin ang sagot sa kahon. Talong sando pambura bundok dagatLawa lapis blusa bulkan ampalaya| 21. Bukid _______________ , __________________

22. Aklat _______________ , ___________________
23. Palda ______________ , ___________________
24. Sitaw ______________ , ___________________
25. Ilog _______________ , ___________________

Tukuyin at bilugan ang salitang may pang-angkop sa pangungusap. 26. Mahirap kausap ang taong lasing.
27. Ang sabong mabango ay bigay ni kaye.
28. Maputing bata si Mikay.
29. Dumadami na ang dahong tuyo sa bakuran.
30. Mahirap lumakad sa madulas na daan.
Isulat sa patlang kung parirala o pangungusap ang lipon ng mga salita. 1. Ang batang mausisa.
2. Maraming sagisag an gating bansa.
3. Si Dr. Jose Rizal ay isang bayani.
4. Isang lumang aklat.
5. matiyaga ang nanay ni Maricar.

Science
True or False...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • A Letter to His Parents by Dr. Jose Rizal Essay
  • jose rizal Essay
  • Letter of Retraction of Jose Rizal Essay
  • travel and adventures of jose rizal Essay
  • Jose Rizal Film Review Essay
  • Dr. Jose Rizal Essay
  • Jose Rizal Essay
  • Essay on The Death of Jose Rizal (Ambeth Ocampo)

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free