A Dirty Shame : Porn or Not?

Pages: 3 (654 words) Published: October 11, 2008
1. A Dirty Shame, Porno o Hindi?
Paano magiging pornography ang isang bagay na kinukutya at pinagtatawanan ang nabubulok nang konserbatibo at ipokritong pagtingin ng nalumang henerasyon? Wala namang ibang ginawa ang pelikula kung hindi ganito. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga tauhan na kumatawan sa iba’t ibang sexual fetishes, at sa mga tauhan na tutol naman dito, malinaw ang conflict na gustong sabihin: ang lipunan ngayon ay sinisikil ang malayang pagpapahayag ng sekswal na kagustuhan ng indibidwal. Nangyayari ito sa pamamagitan ng pagiging hindi totoo ng lipunan sa kanilang mga sariling sekswal na nais. Ang isang pangkat ng mga tauhan ay kinikilala ang kanilang mga “makamundong” pagnanasa, samantalang ang isang pangkat naman ay tinuturing ito na isang sakit. Pinagbabangga ang dalawang pangkat na ito sa magulo at katawa-tawang paraan upang maging ganap na satiriko sa pinupunang ipokritong lipunan. Katawa-tawa rin ang gustong palabasin ng gumawa ng pelikula na kailangan pang mabagok ang mga tao upang matauhan sila at kilalanin ang kanilang mga sekswal na nais.

Kung titingnan sa mas malaking perspektibo, hindi lamang tungkol sa malayang sekswalidad ang binabanggit na tunggalian. Tinutukoy din ng pelikula ang mas malaking hegemonya ng kung ano ang normal sa hindi normal; kung ano ang moral at immoral sa marami, at kung hanggang saan ang limitasyon ng mga ito. Babalik ang usapin sa dalawang pangkat, ang pangkat ng kalibugan, at ang pangkat ng kabanalan. Sinasabi ng mga banal (mas nakararami) na immoral at may sakit ang mga malilibog (iyong iba ang pananaw sa nakararami). Tunggalian ng pinaniniwalaan, malaki sa maliit, malakas sa mahina. May mga tauhang homosekswal din sa pelikula. Sa pagpasok ng ganitong elemento, kinikilala ng pelikula ang mga marginalized sa lipunan (sa totoo, hindi lamang ang mga homosekswal ang pinalabas na marginalized, kung hindi ang bawat indibidwal na kakaiba ang sekswal na fetish).

Kaya’t hindi porn ang pelikulang ito. Ang porn ay...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • shame Essay
  • Essay on Shame
  • Shame Essay
  • Internet Porn Essay
  • Porn And Censorship Essay
  • Essay about Poverty Porn
  • THE PORN DEBATE Essay
  • Sex and Porn Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free