Zonder Verandering Geen Vooruitgang

Pages: 31 (8607 words) Published: February 16, 2011
Zonder verandering geen vooruitgang

Naam deelnemer: Miranda Cossé
Relatienummer: 1503404
Groepsnummer: 50209665
Opleiding: Bachelor bedrijfskunde
Module: Verandermanagement
Datum: 7 januari 2011

Inhoud

Voorwoord
Inhoudsopgave
Samenvatting
Inleiding

Voorwoord3
Inhoudsopgave3
Samenvatting3
Inleiding3
1. Vraagstelling4
1.1 Jouw organisatie4
1.2 Aanleiding4
1.3 Opdrachtgever4
1.4 Vraagstelling5
1.5 De doelstelling5
1.6 Randvoorwaarden5
1.7 Persoonlijke doelen
2. Analyse6
2.1 Gegevensverzameling6
2.2 Vertaalslag van de theorie7
2.3 Ervaringen bij andere organisaties9
2.4 Conclusies9
3. Keuzes en doelstellingen9
3.1 Afwegen van oplossingen9
3.2 Oplossingsstrategie9
3.3 Bijdrage aan doelstelling9
4. Implementatieplan9
4.1 Resultaat9
4.2 Afnemer en andere betrokkenen9
4.3 Activiteiten en planning9
4.4 Grenzen9
4.5 Randvoorwaarden9
4.6 Kosten en opbrengsten9
5. Verkoop en borging van het plan9
5.1 Draagvlak9
5.2 Borging kwaliteit9
5.3 Evaluatiemethodiek9
5.4 Verslag presentatie9
6. Reflectieverslag9

Bijlagen9

Voorwoord
De tijden zijn veranderd, nu wij nog.(Fred Delfgaauw)

De organisatie van het Prisma heeft de auteur van deze businesscase gevraagd een onderzoek uit te voeren om de huidige en gewenste organisatiecultuur van het Prisma te onderzoeken. De intentie van deze businesscase is de discrepantie tussen de huidige en de gewenste organisatiecultuur toegespitst op het uitstroomteam te meten en te analyseren. Hierbij wil ik een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek. In het bijzonder wil ik mevrouw L. Geerlings bedanken voor de ondersteuning en begeleiding namens de onderwijsspecialisten. Daarnaast gaat mijn dank uit naar mevrouw N. Lahaye de begeleiding en ondersteuning namens de opleiding bedrijfskunde. Verder wil ik al mijn collega’s van Het Prisma en in het bijzonder de collega’s van het uitstroomteam bedanken voor hun medewerking. Samenvatting

Deze businesscase doet verslag van een onderzoek naar de huidige- en gewenste organisatiecultuur van het uitstroomteam van het Prisma een school voor Speciaal Voortgezet Onderwijs. Onder organisatiecultuur wordt in dit onderzoek verstaan: groepsgedrag, patroonmatig gedrag van groepen in organisaties (Straathof en Van Dijk, 2003). De aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte van het managementteam, betrokken bij de vernieuwing van de onderwijs, om de gewenste houding en het gewenste gedrag van medewerkers die in het Prisma werkzaam zijn inzichtelijk te maken. Vervolgens is er de behoefte bij deze managers tot het verkrijgen van aanbevelingen om, daar waar de gewenste houding en het gewenste gedrag afwijken van de huidige houding en het huidige gedrag, de verandering van de organisatiecultuur te managen. De scope is gemaakt door het onderzoek te richten op één team, en wel het uitstroomteam.

De gehanteerde probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: * Welke discrepantie is er tussen de huidige- en gewenste organisatiecultuur van het uitstroomteam betrokken bij de inrichting van de onderwijsvernieuwing? Hoe is dit te verklaren en op welke wijze kan deze discrepantie door de teamleiders, betrokken bij de inrichting van de onderwijsvernieuwing, beïnvloed worden?

Bij aanvang van het onderzoek is er een literatuurstudie verricht naar theorieën ten aanzien van organisatiemodellen, de organisatiecultuur, verandermanagement en de context waarbinnen een dienst- verlenende organisatie, zoals het Prisma, zich beweegt. Deze businesscase resulteert in de gemotiveerde vaststelling van het theoretisch kader waarbinnen het onderzoek van deze businesscase plaatsvindt. Er zijn een aantal theorieën en modellen met elkaar gecombineerd om zo op een meer integrale- en elkaar aanvullende wijze tot de onderzoeksresultaten te komen. Een belangrijke conclusie is dat de belangrijkste discrepantie tussen de huidige- en...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Geen It Essay
  • Organisatieverandering Zal Nooit Slagen Als Er Geen Duidelijke Noodzaak Aanwezig Is. Essay
  • EECE Department Module Failure Analysis Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free