Zara

Pages: 3 (821 words) Published: January 17, 2011
SWOT analys

Zaras strategi har såväl möjligheter och styrkor som hot och svagheter. Följande avsnitt ska redogöra för de fyra aspekterna av Zaras agila strategi.

Styrkor:
Zaras värdekedja är vertikalt integrerat vilket medför många fördelar. Den kan reagera snabbt och företaget kan ha hög kontroll över hela processen från design till produkt. Varuförsörjningen är effektiv då de har på ett smidigt sätt använt sig av dustributions center och varulager. Dess strategi tillåter även den att distribuera ut produkterna inom en stor geografisk räckvidd inom en mycket kort tid. Det merför även att produkterna är nära marknadens efterfrågan. Deras produkterna tillverkas endast i en begränsad upplaga, följaktigen finns de till salu under enkort tidsperiod så de hinner säljas till fullt pris utan att behöva skickas tillbaka eller reas ut. Denna responsiva strategin medför både lägre marknadsföringskostnader, då sortimentet i sig lockar till köp, och högre vinstmarginaler för företaget. IT integrationen är också en viktig aspekt av Zaras strategin som är av signifikant betydelse, då den möjligör informationsdelningen mellan olika leder inom företaget.

Svagheter:

Zaras affärsmodell är visserligen välanpassad till dagens behov. Den har dock en vitkig svaghet, vilket är att den har svårt att uttnyttja dess skalbarhet i en fortsatt expansion. Zara står för 80% av koncern Inditexs försäljning, vilket innebär att hela koncernen är mycket beroende av Zaras försäljningssiffror.

Den vertikala integrationen i varuförsörjningens kedjan har sina begränsningar i skalbarheten. Zara kan inte producera kläder i större kvantiter till lägre kostnad, då hela konceptet bygger på små kvantiter som snabbt ska distruberas ut till butikerna. Den snabba processen kan således kompromissa på kvalitén i vissa fall också. Att hela tiden vara nära marknaden och fånga upp de senaste trenderna och omvandla dessa till kläderna som är redo till salu inom en kort tid kräver en kraftig...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Clothing and Zara
  • Essay on zara
  • Zara Essay
  • Zara Case Essay
  • Zara Essay
  • Zara Essay
  • zara strategy Essay
  • ZARA case study Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free