Zakenethiek

Pages: 5 (1377 words) Published: April 17, 2008
ETHIEK: EXAMENVRAGEN EN ANTWOORDEN

Wat is de Napoleontische visie op het eigendomsbegrip?

→ De Napoleontische visie is een sterk geïndividualiseerde visie, die stelt dat vermogen slechts toebehoort aan één persoon. Zo ook is de onderneming dus eigendom van één persoon, de ondernemer –eigenaar. Bij verenigingen met aandeelhouders is de rechtspersoonlijkheid eigenaar. Juridische blijft de vennootschap gescheiden van de onderneming. Bijgevolg kunnen werknemers, leveranciers en klanten hun economische eigendomsrechten niet omzetten in juridisch eigendom. Dit model is pure fictie geworden, daar aandelen vaak verspreid zijn over verschillende andere vennootschappen. Aandeelhouders oefenen zo vaak te weinig controle uit op het dagelijkse bestuur.

Leg uit: principe van onpartijdigheid in contracten. Waarom is dit vereist?

→ Het principe van onpartijdigheid is één van universele regels m.b.t het sluiten van contracten. Het wil zeggen dat een verkoper een beschikbaar goed met bepaalde kwaliteit onder gelijke omstandigheden aan koper A en B moet aanbieden, voor zover de voorraden dit toestaan uiteraard. Dit principe is vereist om het recht op mededinging te verzekeren en tevens weigering van verkoop tegen te gaan. Grotere klanten kunnen echter wel anders worden behandeld dan kleinere klanten, maar grote klanten onderling en kleine klanten onderling moeten gelijk worden behandeld.

Wat bedoelt men met het caveat –emptor argument?

→ Het caveat –emptor argument is een stelling m.b.t productaansprakelijkheid, die stelt dat de rechten en plichten van koper en verkoper zich beperken tot het contract. Koper en verkoper zijn op de hoogte van de aard van het contract en de aard van het product, er werd geen bewust verkeerde voorstelling gegeven en er was geen dwang aanwezig. De verantwoordelijkheid ligt verder bij de koper, de verkoper is niet verantwoordelijk voor verdere eventuele schade. Dit argument neemt aan dat beide partijen het contract afsluiten als gelijken, wat niet altijd het geval is, en houdt geen rekening met tussenpersonen.

Wat verstaat men onder de ecocentrische natuurvisie en wat is de invloed ervan voor investeringen?

→ De ecocentrische natuurvisie stelt dat de meest fundamentele waarde het leven op aarde in zijn geheel als ecosysteem is. De mens heeft geen voorrang op andere biologische soorten, en is maar van waarde als onderdeel van de piramide van levensvormen. Deze visie staat in contrast met het antropocentrisme, dat stelt dat de natuur buiten de mens maar waarde heeft wat betreft onze behoeftebevrediging. Een extreme opvatting van de ecocentrische natuurvisie zou impliceren dat investeringen enkel veroorloofd zijn indien deze geen enkele schade veroorzaakt aan het ecosysteem.

Welke soorten participaties zijn mogelijk binnen een onderneming en bij welke visie leunen ze aan?

→ Qua participatie binnen de onderneming kan er een onderscheid worden gemaakt tussen financiële en structurele participatie. Financiële participatie heeft betrekking op deelname van werknemers in de meerwaarde die het bedrijf creëert. Primair verstaat men hieronder mede-eigendom, secundair deelname in de winst. Structurele participatie heeft betrekking op deelname in de besluitvorming. Primair verstaat men hieronder medezeggenschap in bijvoorbeeld de raad van bestuur, secundair medebeheer door bijvoorbeeld een ondernemingsraad. De kapitalistische visie zal pleiten voor privé-eigendom van kapitaal en loonarbeid als vorm van huurcontract. Het enige participatierecht van de werknemers is het recht op correcte informatie. De socialiserende visie gaat hier tegenin, en stelt dat alle betrokken partijen van de onderneming recht hebben op medezeggenschap.

Wat wordt bedoeld met zachte waarden die harde waarden worden? Voorbeeld?

→ Zachte waarden worden harde waarden, slaat op de waardeverschuiving die de laatste decennia heeft plaats gevonden, vooral wat betreft milieu en sociale zaken. Door opname in de...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free