Yield Management

Topics: Marketing, Price discrimination, Strategic management Pages: 5 (653 words) Published: September 2, 2010
1

พนักงาน
ผูเผชิญหนากับลูกคาโดยตรง ตัวแทนสํารองหองพัก (Reservation agents) ผูจัดการฝายขาย (Sales Managers) พนักงานสวนหนา (Front Office staff) พนักงานของโรงแรม ทั้งตัวแทนสํารองหองพัก ผูจัดการฝายขาย และพนักงานสวนหนาจําเปนที่จะตองทราบอัตราตางๆที่แตกตาง กันของผลิตภัณฑของพวกเขา เพื่อที่จะไดคอยใหขอมูลและ บริการลูกคาไดอยางถูกตอง 2

คูแขง
คูแขงมักจะตองการทราบอัตราคาหองของเรา บางโรงแรมใช กลยุทธการตั้งราคาจากราคาของคูแขงเปนเกณฑ ซึ่งวิธีการนี้ มักจะใชในกรณีที่โรงแรมนั้นไมสามารถจะวัดความตองการได (going rate pricing or competition rate pricing)

3

ลูกคา
ลูกคามักมีความตองการที่จะทราบอัตราคาบริการ “เราไม สามารถเก็บเรื่องอัตราคาบริการที่แตกตางกันของลูกคาในขณะที่ ลูกคาไดรับการบริการที่เทากัน เปนความลับได” ลูกคาตองการที่ จะทราบเพื่อที่จะไดเลือกจังหวะเวลาที่จะใชบริการที่เหมาะสมได (Cross 1988)

4

ี ่ 4. การนําวิธการเพิมยอดขายไปใชอยางไรใหสําเร็จ How to succeed in implementing yield management? องคประกอบภายนอก (External factors): 1. สถานะและความตองการทางการตลาด 2. อัตราที่เสนอกับราคาของคูแขง

องคประกอบภายใน (Internal factors): 1. วัตถุประสงคทางการตลาด 2. กลยุทธการผสมผสานทางการตลาด (Marketing Mix) 3. การแบงกลุมตลาด (Market Segmentation) 5

ในการวางแผนการตลาดผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย หรือเจาของจะตองวิเคราะหสถานะทางการตลาดและความ ตองการในอนาคต นอกจากนั้นพวกเขายังตองวิเคราะหการตลาด ของคูแขงอีกดวย

6

องคประกอบภายนอก (External factors): 1. สถานะและความตองการทางการตลาด (Market Condition & Future Demand)

ความไดเปรียบของสถานที่ตั้ง การดึงดูดของทําเลและพื้นทีใกลเคียงโดยรอบ ่ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

ความตองการในแตละชวงเวลา (Seasonality of demand) แผนการพัฒนาในอนาคต ความชวยเหลือจากภาครัฐ เงินทุน แผนการลงทุนในอนาคต และระเบียบขอบังคับ

การจัดงานแสดงใหญในอนาคต 7

องคประกอบภายนอก (External factors): 2. การวิเคราะหคูแขง (Competitor Analysis) จํานวนหองทั้งหมดในบริเวณใกลเคียง (Total No. of rooms in the area) วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง (SWOT Analysis) ของโรงแรมของเรา เปรียบเทียบกับคูแขง จํานวนหองพัก พืนที่จดสัมมนา ้ ั อัตราหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการบริการที่เสนอ (Amenities or services) การสงเสริมการขาย (Promotions)

8

องคประกอบภายใน (Internal factors): 1. เปาหมายทางการตลาด การที่จะทําใหการเพิ่มรายไดหองพักประสบผลสําเร็จได โรงแรม ควรที่จะตองมีเปาหมายทางการตลาดที่ชัดเจน เปาหมายทางการตลาด การอยูรอด  การทํากําไรมากที่สุดในขณะนัน ้ เปนผูนาในสวนแบงการตลาด ํ การเปนผูนําในเรืองคุณภาพของผลิตภัณฑ ่

9

องคประกอบภายใน (Internal factors): 2. กลยุทธการผสมผสานทางการตลาด (Marketing Mix) ราคาเปนหนึ่งในหลายวิธีของการผสมผสานทางการตลาดที่จะชวย ใหโรงแรมไปถึงเปาหมายทางการตลาด โรงแรมมักใชกลยุทธในดานราคากอนที่จะตัดสินใจในดานอื่น เชน Marriott ไดสรางโรงแรม Fairfield ขึ้นเพื่อใชราคาเปนตัวกําหนดระดับ ของโรงแรม เปาหมายราคาจะเปนตัวกําหนดระดับตลาดของ ผลิตภัณฑ คูแขง การออกแบบ และโครงสรางของผลิตภัณฑ การทําแผนการตลาด โรงแรมทั้งหลายควรที่จะมองการตลาดแบบ ผสมผสานโดยรวม 10

องคประกอบภายใน (Internal factors): 3. การแบงกลุมตลาด Market Segmentation กลุมลูกคาแตละประเภทมักจะมีคําตอบในเรื่องราคาที่ตางกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือพวกเขาจะประเมินการบริการที่แตกตาง กันดวย โรงแรมจะตองแบงเปาหมายทางการตลาดตามความยืดหยุนของ ลูกคา โรงแรมเล็กๆอาจแบงเปน นักธุรกิจและลูกคาทั่วไป

11

ลูกคาที่ไมสามารถเลือกวันเขาพักได เชนนักธุรกิจที่จําเปนตองมา ประชุม ใหจายแตกตางจากลูกคาที่สามารถเลือกวันใชบริการได นักธุรกิจไมคอยมีความยืดหยุนในการเดินทาง พวกเขามักตองมี เรื่องเรงดวนที่จะตองเขาประชุมและก็ยินดีที่จะจายในราคาสูง ลูกคาทั่วไปมีความยืดหยุนในการเขาพัก พวกเขามักเก็บเงินไวใช จายในชวงวันหยุด พวกเขาอาจจะตัดสินใจที่จะไมเขาพักแลวไปหา โรงแรมอื่น หากราคาของโรงแรมสูงเกินไป การที่จะเพิมอัตราการเขาพักและรายได โรงแรมจะตองเรียกเก็บ ่ คาบริการจากลูกคาสองประเภทนี้แตกตางกัน อัตราวันธรรมดา สําหรับนักธุรกิจและอัตราวันหยุดสําหรับลูกคาทั่วไปที่มาพักผอน 12

กลุมลูกคาบริษัท (Corporate Segment): ราคาไมใชปจจัยหลักในการตัดสินใจเขาพัก เนื่องจากบริษัทเปน...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Yield Management and Pricing Strategy Essay
  • Conditions of Revenue Management Essay
  • Ethics in Revenue Management Essay
  • Yield Management Essay
  • The Basics of Yield Management Essay
  • Essay about Hotel Management with Foreign Collaboration
  • Revenue Management Essay
  • The Basic of Revenue Management Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free