What Is History?

Pages: 10 (3190 words) Published: February 19, 2011
WRITTEN REPORT
KASPIL1 N01

Dela Cruz, John Patrick
Deguit, Christian Deo
Enclonar, Arlina Jasmin
Motiani, Sanjay
Ong, Wilfred
Reyes, Jose Mario
Toribio, Erika Cheng
Vidal, Manuel Jr.
A. KNOWLEDGE
1.Ano ang Kasaysayan?
Ang kasaysayan ay mga nakatakdang pangyayari na naganap sa nakaraan tungkol sa isang tao, institusyon o lugar. Ang kasaysayan ay nagsisilbing paalala at tulong sa atin upang maging mabuting mamamayan. Makatutulong din sa bawat Pilipino na maging mabuting bahagi ng kasaysayan ng bansa. 2. Sino ang mga unang historyador?

- Herodotus, kilalang ama ng kasaysayan. Masasabi rin na siya ang nagpasimuno ng sistematikong paraan ng pagsusulat ng kasaysayan. Ang paraan niya ay ang pangangalap ng materyales at tingnan kung tugma ang mga ito bilang naratibo. Kahit hindi laging tumpak ang kanyang gawa, sinasabi lamang niya na isinusulat lamang niya ang ano ang kanyang natagpuan. - Thucydides, historyador na nagsulat ng libro ukol sa laban ng Sparta at Athens. Di tulad ni Herodotus, siya ay sumangguni sa mga nakasulat na dokumento at nagpanayam ng mga katauhan ng pangyayari. Siya rin ang nagsimula ng scientific approach sa pagtatala ng kasaysayan. 3. Paano pinag-aaralan ang kasaysayan?

Noong simula, ang paraan ni Herodotus ay ang pangangalap ng mga records at pagsama-samahin ito para makabuo ng tala ng kasaysayan. Si Thucydides naman ay nagsasagawa ng mga panayam sa mga taong may kinalaman sa pangyayari. Ngayon, para pag-aralan ang kasaysayan, ang historyador ay naghahanap ng ebidensya ukol sa history, pag-aaralan and ebidensya na ito, unawain ang epekto ng ebidensya na ito sa kasaysayan ng pinag-aaralan. 4. Kailan naging disiplina ang kasaysayan?

Noong panahon nila Herodotus, historyador and tawag sa kanila dahil ang pagsulat ng kasaysayan ang kanilang ginagawa. Masasabing disiplina ito noong panahan pa na iyon dahil sa pagkaroon ng sistemang paraan ng pag-aral dito. 5. Saan umusbong ang kasaysayan?

Sa Greece ito umusbong dahil kay Herodotus, ang ama ng kasaysayan.

6. Anu-ano ang mga unang paksa sa kasysayan?
Mga digmaan ang pinagusapan ng unang mga historyador tulad ni Herodotus at Thucydides. 7. Anu-ano ang mga larangang kaugnay sa kasaysayan?
Anthropology, Philosophy, Economics, Geography, Religion, Art, Literature, Political theory, Military history, Cultural history

-http://www.ccbcmd.edu/media/cco/hist/hist111_112.pdf
-http://en.wikipedia.org/wiki/History#Areas_of_study
-http://www.shoreline.edu/akinsel/DisciplineInfo.htm
- http://pinoykultura.com/20100627/ano-ang-kasaysayan/
- http://www.timelineindex.com/content/select/1421/1023,1421

B. COMPREHENSION
2.1. Bakit nila naisipan pag-aralan ang kasaysayan?
Unang-una, ito ay tumutulong sa atin para mas maunawaan at maintindihan ang mga iba’t ibang lipunan at mga klase ng tao. Nagbibigay rin ito sa atin ng “factual” na informasyon kung paano tayo naging isang lipunan, at naibabase rin dito ang kaalaman na kailangan natin para kung nais rin natin subukan hulaan ang ating kinabukasan. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay nagsisilbi ring isang libangan para sa mga ibang tao na mahilig makinig ng iba’t ibang isorya ng paglalakbay at “development” ng o sa lipunan. Nagbibigay rin ito ng identidad at moral na pang-unawa sa mga pangyayari sa buhay ng tao, nagiging kagamitan rin ito para sa pag sasaliksik at paglilikha ng mga moral o ‘di-moral na desisyon. 2.2. Paano sila naging kapani-paniwala?

Naging kapani-paniwala ang mga historyador dahil sa kanilang papel at mga istoria na naiintindihan at pinaniniwalaan ng mga masa. Dahil ang masa nga lang naman ang pwede talaga manghusga kung may katotoohan ba talaga o wala, yong sinusulat o kinikwento ng isang historyador. Dagdag pa rito, nangalap ng mga ebidensya ang mga historyador at sumangguni sa iba’t ibang tao upang maitala lamang ang mga nangyari sa nakalipas. Mas nagkaroon ng katotohanan ang kanilang mga tala dahil sa mga sangguniang ito. 4.1....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about What Is History?
  • History of Essays
  • history Essay
  • what history is Essay
  • HISTORY Essay
  • history Essay
  • history Essay
  • history Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free