Werkloosheid En Die Ressessie

Pages: 1 (288 words) Published: February 9, 2011
Werkloosheid en die Resessie

Woorde wat daagliks gespreek word deur jongmense wat so pas gematrikuleer het, ouer garde wat reeds jare deur die meule is, politikuste en ekonome. ‘n Land se vooruitgang gaan hand aan hand met ekonomiese groei, politieke stabiliteit en die land se arbeidsmag.

Die Algemene simptome van n land in resessie is die werkloosheidsyfer van die land. Volgens Statistiek Suid Afrika is die werkloosheidsyfer tans 25.3% en dit word bereken deur die aantal werloses in die land te vat en die getal te deel met die arbeidmag wat wel werk.

Werkloosheid ontstaan in die meeste ekonomieë gewoonlik as gevolg van ondernemings wat weens verskeie redes toemaak of saamsmelt, ‘n vermindering in die vraag na goedere en dienste of te veel mense met dieselfde kwalifikasies vir sekere poste. Suid Afrika is n land met n ooraanbod van ongeskoolde arbeiders en n tekort aan sekere kritieke en skaars vaardighede. Werkloosheid onder jongmense tussen die ouderdom van 15-24 jaar staan tans op 50.3%, bykans dubbel die werkloosheidkoers van die totale ekonomie.

Jongmense in Suid Afrika moet minder kieskeurig wees oor werk en eerder die ondervinding opdoen en sodoende n beter kans staan op n volgende geleentheid. Een van die belangrikste faktore wat daartoe kan bydra dat jongmense werk kry is sosiale netwerke soos familie, vriende en kennisse. Jongmense moet ook begin dink om hul eie besighede te begin. Daar moet veral gekyk word hoe die entrepreneurs in die informele sector omskep kan word in die formele sector besighede as werkskeppers.

Die belangrikste booskap ten opsigte van werkloosheid is dat opleiding die sleutel tot werksgeleenthede vir mense is. Enige opleiding is beter as geen opleiding nie, maar die korrekte opleiding sal jongmense veel verder bring.
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • ENS 303 Essay
  • Die Uhrenindustrie Schweiz Von 1960 EN 1 Essay
  • Die Opvoeder as Leier, Bestuurder En Administrateur Essay
  • Right to Die Essay
  • Die with Dignity Essay
  • The right to die Essay
  • Essay about Quit or Die
  • The Right to Die Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free