Wawasan 2020

Pages: 9 (1627 words) Published: February 8, 2011
WAWASAN 2020

PENDAHULUAN
SATU KONSEP YANG TELAH DIBENTANGKAN OLEH YAB PERDANA MENTERI DI MESYUARAT MAJLIS PERDAGANGAN MALAYSIA PADA 28 FEBRUARI 1991. BELIAU MENEGASKAN BAHAWA MATLAMAT PEMBANGUNAN NEGARA IALAH MENJADIKAN MALAYSIA “.. SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI” DAN “... PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020 ... MENURUT ACUAN KITA SENDIRI ...”. KEMAJUAN YANG DIMAKSUDKAN MELIPUTI ASPEK EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, KEROHANIAN DAN SEKTOR KEBUDAYAAN.

-

-

APA ITU WAWASAN?
SATU WAWASAN (VISION) STRATEGIK JANGKA PANJANG SEBAGAI PANDUAN ARAH DASAR YANG LUAS MELIPUTI PELBAGAI ASPEK BERKAITAN PEMBANGUNAN NEGARA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA KESELURUHANNYA • • • MEMBERI PANDUAN ARAH TUJUAN. MEMBERI PANDUAN SASARAN NEGARA (TAHAP NEGARA MAJU SEPENUHNYA). JANGKA MASA (30 TAHUN).

2020 AT GLANCE: THE SOCIETY
NATION: ECONOMY

• Competitive • Dynamic • Robust • Resilient
MORAL AND ETHICS

• United Malaysian Nation • Common and Shared Destiny •Territorially Integrated •Ethnically Integrated •Living in Harmony

• Full Partnership • Fair Partnership • One ‘Bangsa Malaysia’ ‘Bangsa • Political Loyalty • Desicated to Nation

POLITICS

• Matured Democratic • Society • Consensual • Community Oriented WALFARE

• Fully Moral and

• Fully Caring Society

Ethical Society • Strong in Religion • Highest Ethical Standard

THE SOCIETY

and Culture • Society Comes Before Self • Walfare – Family Responsibility MENTAL FRAMEWORK

ORIENTATION TOWARDS SCIENCE AND TECHNOLOGY

RESOURCE DISTRIBUTION

• Psychological

• Scientific and Progressive Society • Innovative • Forward Looking • Contribute to Scientific and Technological Society

• Just • Fair and Equitable

Distribution of Wealth • Full Partnership in Progress

Liberated • Psychological Secure • Self Confiedent • Justifiably Proud

• Robust in Facing

Adversity • Psycological Non Subserviant • Pursuit of Excellence • Aware of its otentials

MENGAPA PERLUNYA SATU ‘VISION’?
1. MEMBERI ‘NATIONAL FOCUS’
• Wawasan yang jelas dan diterima umum berupaya memastikan bergerak kehadapan dengan tumpuan yang lebih jelas, yakin dan serentak Contoh: Presiden Kennedy menyatakan dalam masa 10 tahun Amerika Syarikat akan berjaya sampai ke bulan. Setiap anggota NASA dengan sokongan kerajaan dan rakyat bersungguh-sungguh mencapai wawasan yang ditetapkan.2. MENDAPATKAN KONSENSUS NASIONAL •
• Penduduk berbilang kaun dan geografinya wilayah. berasingan antara

Pandangan yang berbeza dan perselisihan mengenai masa depan negara.

MENGAPA PERLUNYA SATU ‘VISION’?
3. SATU PERJANJIAN SOSIO-POLITIK
• • Menjadi satu panduan utama setiap rakyat membawa negara kepada satu tahap lebih maju di masa hadapan. Setiap rakyat ‘setuju-terima’ mempersetujui arah dan matlamat yang sama.

4. MENYEDIAKAN GARIS PANDUAN BAGI AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL • • Satu pandangan jauh kehadapan. Wawasan merupakan garis panduan utama bagi: i) ii) iii) iv) v) Menetapkan arah tujuan; Menetapkan matlamat. Menetapkan strategi; Menetapkan jangka masa; Menetapkan pencapaian.

MENGAPA TAHUN 2020 ?
• PEMBANGUNAN SATU GENERASI DALAM ERA TANPA SEMPADAN DAN PERSAINGAN YANG PESAT (30 tahun) SATU ERA PEMISAH PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DUNIA (Berjaya / tidak dalam pembangunan perindustrian). BERSAMA DALAM ‘MEGATREND’ (Ditentukan oleh pembangunan sains, teknologi dan komunikasi) JANGKA MASA YANG MUNASABAH DAN PRAKTIKAL (Berasaskan kemajuan dan pembangunan yang telah dicapai).CABARAN PERTAMA
• MEWUJUDKAN SEBUAH NEGARA YANG BERSATU YANG MEMPUNYAI MATLAMAT YANG DIKONGSI BERSAMA. IAITU SEBUAH NEGARA YANG AMAN, BERINTEGRASI DI PERINGKAT WILAYAH DAN KAUM, HIDUP DALAM HARMONI, BEKERJASAMA SEPENUHNYA, SECARA ADIL DAN DIDOKONG OLEH SATU BANGSA MALAYSIA YANG MEMPUNYAI KESETIAAN POLITIK DAN DEDIKASI KEPADA NEGARA.

CABARAN KEDUA
• MEWUJUDKAN SEBUAH NEGARA YANG BERJIWA BEBAS, TENTERAM DAN MAJU DENGAN KEYAKINAN TERHADAP...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Mi Vision of India 2020 Essay
  • Tokyo Olympics 2020 Essay
  • India in 2020 Essay
  • wawasan 2020 Essay
  • health 2020 Essay
  • Essay about Expo 2020
  • India 2020 Essay
  • Nanotechnology Market Outlook 2020 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free