Wala Pa Eh

Pages: 25 (8029 words) Published: March 3, 2011
KABANATA I
PANIMULA
Historikal na Batayan
Sa larangan ng pag-aaral sa inhinyeriya, ang pinakabagong disiplina rito ay ang kursong Inhinyeriyang Pangkompyuter. Ito ay ang pinagsamang larangan ng pag-iinhiyerong elektrikal at agham na pangkompyuter. Ilan sa mga pinag-aaralan ng isang inhinyero sa kompyuter ay tungkol sa pagdidisenyo at paggawa ng isang software at firmware, tungkol din sa artipisyal na katalinuhan, pagdidisenyo ng isang network at pag-aaral ng iba’t ibang programming languages tulad ng C, C++, Java at marami pang iba. Siya rin ay nag-aaral kung paano magdisenyo, magpaunlad, maggawa at magpanatili ng mga bahagi ng isang kompyuter, kung paano magdisenyo ng isang microprossessor, ng VLSI chips, pagdidisenyo ng electronic circuits, at mayroon in itong patungkol sa larangan ng robotics.1 Sa kabila na ito ay mula sa larangan in pag-iinhinyero, nananatili pa rin itong walang bord eksam hindi tulad ng ibang kurso mula sa inhinyeriya. Ang layunin ng “Engineering Licensure Board Exam” ay upang makilala ang mga nagtataglay ng mga kinakailangang mga kwalipikasyon sa pag-iinhinyero at upang mapangalagaan ang pampublikong kaligtasam, kalusugan at kapakanan na nauukol sa pag-iinhinyero. Dahil sa proseso ng pagkuha ng pang-inhinyerong lisensya, ang publiko ay maaaring magkaroon ng tiwala sa mga kakayahan at pagsasagawa ng mga lisensyadong propesyonal na inhinyero.2 Ang unibersidad ng AMA Computer, bilang tagapanguna ng edukasyong pangkompyuter sa Pilipinas, ang kauna-unahang nag-alok ng mga kurso sa Agham Pangkompyuter at Inhinyeriyang Pangkompyuter noong mga kalagitnaan nang 1980’s.3 Sa kasalukuyan ay halos lahat ng mga unibersidad ay nag-aalok na ng kursong ito. Patuloy rin ang pagdami ng mga estudyante na kumukuha ng kursong ito. May mga sabi-sabi na magkakaroon na raw ng bord eksam ang kursong ito ngunit hanggang sa ngayon naman ay wala pa ring pagbabago. Ang PRC o “Professional Regulation Commission” o Komisyon sa Pamamalakad ng mga Propesyonal na naitatag noong Hunyo 22, 1973 kung saan ito ay ang nagseseguro sa buong bansa sa isang maaasahan, mapagkakatiwalaan at maunlad na sistema ng pagtukoy sa kakayahan ng mga propesyonal sa pamamagitan ng tunay at wastong pagsusuri ng pagbibigay ng lisensya.4 Sa buong mundo, ang kauna-unahang programa ng inhinyeriyang pangkompyuter ay naitatag sa Estados Unidos noong 1971 sa Case Western Reserve University. May sari-sariling paraan at kahingian ang bawat bansa sa pagbibigay nito ng lisensya sa mga propesyonal. Sa United States, ang eksaminasyon ay nahahati sa dalawang yugto. Ang eksam pagkatapos ng kolehiyo at eksam pagkatapos na makaranas ng 4 na taong pagtatrabaho. Ang kursong inhinyeriyang pangkompyuter ay kasama pa rin sa larangan ng pag-iinhinyero kaya’t marami ang nagtatanong, lalo na ang mga estudyante sa kursong ito, kung bakit nga ba ito ay walang bord eksam at kung may paraan nga ba upang masusolusyunan ang hindi nito pagkakaroon ng bord eksam. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang maipaalam sa mga estudyante o mambabasa ang tungkol sa isyung ito at upang matimbang ang mga epekto nito sa estudyante nito at ang maaaring solusyon ukol dito.

Teoretikal na Balangkas
Ayon kay Nathania Maddox, isang propesyonoal na manunulat, ang distrito ng Columbia at ang bawat estado sa Estados Unidos ay nangangailangan na ang bawat inhinyerong kompyuter na panghardware ay magkaron ng lisensya bilang isang Propesyonal na Inhinyero (PE) kung siya ay magbibigay ng serbisyo sa publiko. Kailangan din na mayroong “engineering degree” mula sa aprubadong programa. Pagkumpleto ng isang pagsusulit (board exam) at apat na taon ng mga kaugnay na karanasan sa trabaho. Para naman sa mga inhinyerong kompyuter na pangsoftware ay wala talagang kinakailangang lisensya ngunit maaari silang kumuha ng sertipikasyon na inaalok ng isang kompanya. Ayon naman kay Engelbert Datorin, ang regulasyon sa mga tuntunin ng pagbibigay ng lisensya sa mga nagtapos ng pag-iinhinyero ay nag-iiba sa bawat bansa. Sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Wala pa
  • Wala Pa Essay
  • Wala Essay
  • Wala Essay
  • Wala Essay
  • Wala Essay
  • Essay about Wala
  • wala lang Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free