Wala Lng

Pages: 2 (526 words) Published: October 13, 2010
Paghahalaman
Ang paghahardin o paghahalaman ay isang gawain—ang sining ng pagpapalago ng halaman—na kadalasang ginagawa sa labas o loob ng bahay, sa puwang na tinatawag na hardin. Kung malapit ang hardin sa bahay ng mga tao, harding residensyal ang tawag dito. Bagaman madalas na makikita ang mga hardin sa lupa na nasa loob, palibot o katabi sa isang bahay, maaari din matagpuan ito sa ibang lugar katulad sa bubong, biranda, sa mga lalagayang kahon ng mga halaman, atrium at patio. Maaari din na makita ang pagtatanim ng halaman sa ibang lugar na di residensyal katulad ng mga liwasan o parke, publiko at kalahating-publiko na hardin (harding botanikal o harding soolohikal), aliwan at mga liwasang may paksa (parkeng may tema, o mga theme park), kasama ang mga pasilyo ng transportasyon, mga panghalina ng turismo at bahay tuluyan. Sa mga ibang katayuan, pinapanatili ng mga hardinero ang mga hardin.

Halimbawa:
Bonsai
Ang bonsai (Hapones: 盆栽, Tsino: 盆栽, Koreano: 분재, literal na "nakapasong halaman") ay ang sining ng pagpapatubo at pag-aalaga ng mga puno at halaman na pinananatiling maliit. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pangangalaga ng isang puno sa isang maliit na paso at pagpuputol ng mga sanga at ugat nito. Tinuturuan ang mga punong bonsai na lumaki sa hugis na kaakit-akit sa paningin. May anyong matanda na ang mga pinakamainam na halimbawa ng mga punong bonsai, at may hubog na tila likas. Nangangahulugang "halamanan sa bandeha" ang bonsai sa wikang Hapon. Isang napakatandang uri ng sining sa Hapon ang bonsai, subalit hindi kasingtanda ng penjing. Isang anyo ng sining sa Tsina ang penjing na halos katulad ng bonsai. Sa Pilipinas, tinatawag din itong bansoy o "ang bansot na halamang makahoy", isang taguring pinasimulan ni Jerusalino V. Araos bilang pagtatangi sa sining ng bonsai sa bansa.

Kasaysayan
Nagsimula ang sining ng bonsai sa Tsina mga higit na sa dalawang libong taon na ang nakalilipas, kung saan tinatawag itong penzai, isang salitang halos kaparis ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Norway, Lng Plant Essay
  • Essay about LNG CARRIER
  • Case Study Based on Atlantic Lng Company of Trinidad and Tobago Essay
  • Analysis of the Lng Tanker Market Oct 2012
  • Wala Essay
  • Wala Essay
  • Wala Essay
  • Wala Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free