Waff

Pages: 2 (543 words) Published: January 5, 2013
Paksa Ang epekto ng Erlotinib na nagdudulot ng hindi kanais nais na sakit sa mga matatandang may non-small cell lung cancer
Pamagat
Hong, W., Bast, R., Hait, W., Kufe, D., Pollock,R., Weichselbaum, R., Holand, J., et al. (2012). Cancer Medicine. People’s Medical Publishing House, Inc.
Buod
Ang Erlotinib ay isang gamot na ginagamit para sa mga uri ng kanser tulad ng lung cancer. Isa rin itong epidermal growth factor inhibitor. Partikular nitong tina-target ang tyrosine kinase, isang EFGR na madalas nakikita sa mga anyo ng non-small cell lung cancer. Pinipigilan din nito ang mga abnormal na protein na nag-sisimula ng pagkalat ng mga cancer cells sa katawan. Ang erlotinib ay mayroon mga di kanais-nais na epekto tulad ng diarrhea, mga rashes, fatigue, at pagkawala ng gana sa pagkain.

Mga siniping pahayag
1. Erlotinib and gefitinib are oral small molecule tyrosine kinase inhibitors (TKIs) of the epidermal growth factor receptor. They have been studied in combination with chemotheraphy in large in the first line setting, but none demonstrated improved efficacy outcomes compared to chemotherapy alone.

- Ang erlotinib at gefinitib ay mga inhibitors ng tyrosine kinase (TKI) ng epidermal growth factor receptor. Pareho silang pinag-aralan kasama ang chemotheraphy, ngunit walang pag-unlad ng resulta ang nangyari kumpara sa pag-aaral nila ng chemotherapy lang. (Hong, W. et al., 2010)

2. Vandetanib is a TKI of VEGFR and EGFR being tested in the clinic. It is suggested that, besides complementing chemotherapy regimens, targeted agents could enhance the therapeutic efficacy of radiation therapy. The combination of different VEGFR and EGFR to improve target inhibition was examined with erlotinib in 40 patients with stage 3 nonsmall cell lung cancer. The median survival of the patients in phase 2 of the study was 12.6 months and 52% were alive in one year. No pharmacokinetic actions were observed, and the most common adverse events were mild...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free