Voluntary Entreprenuer

Topics: Motivation, Venture capital, Volunteering Pages: 80 (25232 words) Published: January 3, 2013
Intrinsic or extrinsic? A study on motivational factors among a network of entrepreneurship mentors Case Venture Cup Finland

Organization and Management Master's thesis Ville Simola 2011

Department of Management and International Business Aalto University School of Economics

Intrinsic or extrinsic? A study on motivational factors among a network of entrepreneurship mentors – Case Venture Cup Finland

Master’s thesis Ville Simola k78948 12.02.2011 Master’s program in Management

AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ECONOMICS Department of Marketing and Management Master’s Thesis February 2011 Ville Simola

ABSTRACT

INTRINSIC OR EXTRINSIC? A CASE STUDY ON MOTIVATIONAL FACTORS AMONG A NETWORK OF ENTREPENEURSHIP MENTORS – CASE VENTURE CUP FINLAND The purpose of this study is to explore volunteer-based entrepreneurship mentor network and particularly examine the motives of people being part of the network. The framework of this study is a business plan competition called Venture Cup Finland, aiming to contribute to creating new start-up companies. The study aims to create new understanding of non-profit organization in the field of entrepreneurship as well as to study the volunteers taking part in the professional mentor network and their motives. In addition, the Venture Cup central organization is viewed from the perspective of coordinating and managing the entity. The study comprises a theory review on volunteerism, the motives of volunteers’ and business plan competitions’ contribution to growth entrepreneurship. The empirical data of this study consists of a qualitative case study. The sample for the case study was comprised of the people being part in the Venture Cup mentor network that was completed with interviews of people working for Venture Cup central organization as well interviews from the first and the current chairman of the board. The study suggests that Venture Cup mentor network is loosely working as a volunteer-based organization but is strongly influenced by the background organizations sponsoring the concept. This leads to the fact that volunteers taking part in the mentor network didn’t have a clear view about their own motives of taking part in the activities. Moreover, their background organization had assigned them extrinsically to be part of the network even without them not having the adequate experience of mentoring and coaching future growth companies. The study concludes that managing a volunteer-based entrepreneurship mentor network is challenging. The results indicate that this kind of network is not successfully managed with the traditional hierarchic non-profit way by using extrinsic motives. Instead, in the choosing process of a mentor network the relevant competence on entrepreneurship should be emphasized. In addition, intrinsic motives and possibility to influence within the network are key elements in attracting relevant people to the mentor network.

KEYWORDS: intrinsic motives, extrinsic motives, volunteerism, non-profit organizations, motivational factors, entrepreneurship, business plan competitions 2

AALTO YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos Pro Gradu tutkielma Helmikuu 2011 Ville Simola

TIIVISTELMÄ

SISÄINEN VAI ULKOINEN? CASE TUTKIMUS YRITYSMENTORIVERKOSTOLAISTEN MOTIIVEISTA – CASE VENTURE CUP FINLAND

Tämän työn tarkoituksena on tutkia vapaaehtoispohjalta toimivaa yritysmentoriverkostoa sekä erityisesti verkostoon osallistuvien henkilöiden motiiveja olla mukana toiminnassa. Työn viitekehyksenä sekä case-organisaationa toimii Venture Cup Finland -liiketoimintasuunnitelmakilpailu, jonka tarkoituksena on edistää uusien kasvuyritysten syntyä. Työ pyrkii tuottamaan uutta ymmärrystä yrittäjyyskontekstissa toimivasta non-profit organisaatiosta, sen muodostamasta ammattilaisten verkostosta ja motiiveista sekä Venture Cup keskusorganisaation roolista kokonaisuuden koordinoijana. Työhön sisältyy teoriakatsaus vapaaehtoistyöstä,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Non Voluntary Euthanasia Essay
  • Voluntary Active Euthanasia Essay
  • Essay on Active Voluntary and Nonvoluntary Euthanasia
  • Voluntary Euthanasia and Dr. Kevorkian Essay
  • The Morality and Legality of Voluntary Euthanasia Essay
  • Voluntary Passive Euthanasia Essay
  • Voluntary Euthanasia and Life Support Essay
  • Essay on Should Voluntary, Active Euthanasia Be Legalized in Canada?

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free