Vision Mission of Spcis

Pages: 8 (2741 words) Published: March 6, 2011
“Ang Pagtalakay sa Vision – Mission ng St. Paul College of Ilocos Sur”

I. Layunin:
Pangkalahatang Layunin:
1. Maipahayag sa iba ang buong nilalaman at at tunguhin ng Vision – Mission ng paaralan ko.

Tiyak na Layunin:
1. Makita at masuri ang mga naisin at mithiin na gusting bigyang pansin ng Vision – Mission ng paaralan ko. 2. Matukoy at maunawaan ang mahahalagang puntos o aytem na bumubuo sa Vision – Mission ng paaralan ko. 3. Masabi at maipaliwanag ang nilalaman ng Vision – Mission ng paaralan ko. 4. Maisa-isa ang mga mahalagang bagay na lubos na makakatulong sa pag- unlad at tagumpay ng paaralan, administrasyon, mga kawani, mga guro at higit sa lahat, ang mga mag-aaral. 5. Maisabuhay ang mga nabanggit na punto o aytem para sa pagpapatuloy ng buhay sa loob at labas ng paaralan.

II. Kontent:
A. Maikling Kasaysayan ng St. Paul College of Ilocos Sur

Ang St. Paul College of Ilocos Sur ay isa sa mga tatlumpu’t anim na paaralan na pinangangasiwaan ng Sisters of St. Paul of Chartres dito sa Pilipinas.

Noong ika-11 ng Enero, 1905, tinanggap ni Mother Candida Cousin, Punong Guro ng Extreme Orient, ang imbitasyon galling kay Monsignor Dougherty para pangasiwaan ang paaralan, “our Lady of the Holy Rosary” (Colegio del Rosario). Noong ika-5 ng Hunyo, 1905, dumating sa Vigan ang pitong masisigasig at matatapat na mga madre para ihanda ang paaralan. Sila ay sina Sister Martha de St. Paul, ang Superior Foundress, Sister Suzanne de Sacre Coeur, Sister Gilbert Andois, Sister Theopane de la Croix Fleury, Sister Julia de Benoit Des Remedios, Sister Josephine Rapperport at Sister Madeleine Lau. Tatlo pang mga madre ang dumating noong ika-12 ng Setyembre, 1905. Sila ay sina Sister Augustine Marie, Sister Agnes Marie at Sister Ambroisine, ang kauna-unahang Pilipinang madre na sumama sa kanila at si Sister Colomba ang huling dumating sa taong ito. Pagtuturo sa elementary, trabahong pangkatekista at ARTS gaya ng Musika, Pagpinta, Pagtahi at Paglaga ay ang mga unang asignatura na itinuro sa paaralan. Ang Primary at Intermediate Grades ay kinilala ng gobyerno na dapat magbigay ng katibayan at diploma. Ang paaralan ay isinama sa ilalim ng titulong “Girls College of Our Lady of the Rosary” noong ika-11 ng Enero 1911. Noong 1912, ipinakilala ang edukasyon sa sekundarya. Naganap noong 1916 ang kauna-unahang pagtatapos sa sekundarya. Kinilala ang paaralan bilang Rosary Academy noong 1941. Ang mga madre ay nagplanong magbukas ng Normal Course pero hindi ito natuloy dahil sa World War II. Natamo ng Junior Normal College ang rekognisyon galing sa gobyerno at ang pangalan ng paaralan ay nagging Rosary Junior College noong 1946. Ang unang dalawang taon ng Liberal Arts ay kinilala noong 1948. Pinalitan na naman ang panagalan nito at nagging Rosary College na lamang. Nakilala ang mga kursong ito: Elementary Course sa Pagpiano, dalawang taong Junior Course sa Pagpiano at dalawang taong Teacher’s Course sa Pagpiano noong ika-1 ng Hulyo, 1950. Noong ika-1 ng Hulyo, 1952, nakuha nila ang pahintulot para magbukas ng apat na taong Liberal Arts (AB) na kurso. Makalipas ng isang taon, ika-15 ng Hulyo,1953, ang pahintulot para magbukas ng apat na taong Bachelor of Science para sa elementarya ay naipagkaloob. Tumanggap ng kauna-unahang mga lalaking estudyante si Sister Marie Cleotilde ng Cross Andres, ang Dean ng departamento ng kolehiyo. Sa kadahilanang dumadami ang populasyon ng paaralan, kinailangan nilang gumamit ng ilan sa mga kwarto sa Immaculate Conception Minor Seminary, at sa pagkakataong iyon, walang tao dahil ang mga seminarista ay nagpunta sa ibang lugar. Nakabili sila ng walo at kalahating ektarya ng lupa sa Bantay, Ilocos Sur sa taong 1960 hanggang 1966. Kinailangang gamitin ng mga estudyante sa kolehiyo ang Burgos House na ngayon ay Museo ng mga Ayala, noong nasunog ang seminary. Ang pagtayo ng Anex Building sa Bantay ay nangyari noong Enero 1968. Ang Rosary College ay napasailalim sa bagong nitong pangalang “St....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Mission and Vision Essay
  • Mission and vision Essay
  • Vision Mission Research Paper
  • Vision an Mission Essay
  • Mission & Vision Essay
  • Essay about Mission and Vision
  • Mission & Vision Essay
  • Essay on mission & vision

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free