Videnskabsteori Og Metode

Pages: 2 (371 words) Published: April 20, 2011
VIDENSKABSTEORI OG METODE
Som der står i Læreplanen for AT under Faglige mål, så er et af målene at eleverne skal kunne ”anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter.” (Læreplanen for almen studieforberedelse, 2.1). ”Hvad betyder det?” spørger du måske. Det betyder, at du skal vide noget om og kunne reflektere over de materialer, teorier og metoder, du konkret arbejder med. Der kan dels være tale om at beskrive og reflektere over din egen fremgangsmåde, dels fremgangsmåden i det materiale, som du inddrager.

Materialer (empiri) kan f.eks. bestå af:
• Statistikker
• Kildetekster
• Data fra eksperimenter og iagttagelser
• Sproglige eller kunstneriske udtryksformer som billedkunst, teater, film, musik og skønlitteratur.

Eksempler på metoder er f.eks.:
• Eksperimenter
• Opstilling af matematiske modeller
• Kvantitative og kvalitative undersøgelser
• Diskursanalyse
• Kildekritik
• Tekstanalyse og fortolkning af skønlitteratur på nykritisk eller psykoanalytisk grundlag

Eksempler på teorier er f.eks.:
• Teorien for radioaktive stoffers henfald
• Sandsynlighedsteoretiske modeller for arvelighed
• Klimamodeller
• Keplers love
• Rovdyr-byttedyr modeller
• Fiskerimodeller
• Elektriske kredsløb og teorien for dæmpede svingninger • Talteori og kryptologi
• Aktantmodellen (en strukturalistisk delteori)
• Nykritikkens tekstopfattelse
• Ødipuskomplekset
• Monetarisme
• Rational choice-teori
• Perceptionsteori

Til tider kan det være vanskeligt at skelne imellem teori og metode, f.eks. er diskursanalyse både en metode til at analysere tekster og en teori om, at al politisk virkelighed er italesat, og hermeneutik er både en fortolkningsmetode og en teori, der opfatter fænomener som tekster.

I din synopsis, og til...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Metode Essay
  • Faith Og Humanity Essay
  • roles og management Essay
  • Nomotetik Og Idegrafi Essay
  • The Order Og Things Essay
  • Empire Og Light Essay
  • Secret Life Og Bees Research Paper
  • og culture Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free