Utilitarisme (Norsk)

Pages: 12 (3590 words) Published: September 25, 2008
Ex.fac oppgave. Fikk B.

Oppgave

Hvis man i en nødssituasjon har valget mellom å redde en fem år gammel, frisk og sunn førerhund og en utslitt narkoman, vil svært mange mennesker føle det beklemmende å velge hunden. Diskuter problemet ut fra Smarts og Singers artikler. Hvilket synspunkt har du selv i saken, og ut fra hvilken begrunnelse?

Hvem har rett til liv?

Innholdsfortegnelse

1.Innledning

2.Utilitarismen

a.J. J. C. Smart
b.Peter Singer

3.Problemstillinger:

a.Hvem har evne til å føle smerte?
b.Tenkeevne, selvbevissthet og rasjonalitet?
c.Singer: Størst mulig lyst for et størst mulig antall?
d.Smart: Størst mulig lykke for flest mulig mennesker?
e.Interesse i fortsatt liv?

4.Konklusjon

5.Mitt valg

6.Kildehenvisninger

1.Innledning

Hvem har rett til liv? Vanligvis vil man i et scenario beskrevet i oppgaveteksten velge å redde mennesket. Problemet i dette tilfellet er at det er snakk om en frisk og sunn hund og en utslitt narkoman. Det er derfor snakk om et enkelttilfelle hvor det kan være mulig å betvile menneskets suverenitet ovenfor dyr. Er det derfor riktig å redde mennesket i dette tilfellet?

Jeg vil i denne oppgaven forsøke å gå inn på Smart og Singers teorier om utilitarismen og sette disse i forhold til spørsmålet ovenfor. Jeg har formulert flere problemstillinger som jeg vil diskutere ut fra Smart, Singer og mine egne oppfatninger. Den første problemstillingen er om individene besitter evnen til å føle smerte. Det er et viktig utilitaristisk punkt som Singer tar opp i sin artikkel Alle dyr er likeverdige. Den neste problemstillingen går på om vi kan tilkjenne individene tenkeevne, selvbevissthet og rasjonalitet. Å ha tenkeevne og selvbevissthet forteller at et individ er i stand til å forstå sin eksistens. Rasjonalitet forteller om individet er i stand til å foreta rasjonelle handlinger. Dette er spørsmål både Smart og Singer tar opp i sine artikler, ved siden av utilitarismens lykkeprinsipp som jeg også vil diskutere. Jeg vil tilslutt se på individenes interesse i fortsatt liv, før jeg avslutter med en utilitaristisk konklusjon og min egen.

2.Utilitarismen:

Utilitarisme er en normativ etisk teori og en teleologisk teori. En normativ etisk teori er en teori som ønsker å utarbeide noen grunnprinsipper for moral, og en teleologisk teori er en etisk teori hvor det gode bestemmes forut for og uavhengig av det riktige. (Jens Saugstad 31.10.05) Konsekvensene av en handlig bestemmer således om handlingen er riktig eller gal. En riktig handling trenger derfor ikke å være en rasjonell handling utført av en god aktør, ettersom en riktig handling kan oppstå etter en irrasjonell handling av en dårlig aktør. En rasjonell handling er valg utifra en fornuftsanalyse av sannsynligheten av konsekvensene, mens en irrasjonell handling er valg fattet på fornuftsstridig grunnlag. (Smart 2004: 53)

Utilitarisme er en form for nytte- eller konsekvensetikk, der handlingens moralske verdi bestemmes av handlingens konsekvenser og evne til å øke mengden av ikke-etiske positive verdier. Utilitarismen ønsker å ha en empirisk og vitenskapelig innstilling til spørsmål om mål og middel. En handling er riktig dersom konsekvensene bidrar til å realisere det høyeste gode, lykken. Lykke er utilitarismens grunnprinsipp, utilitarismen ønsker en lykkemaksimering for alle parter. (Smart 2004: 43)Ved hjelp av en lystkalkyle kan man summere lyst og smerte knyttet til handlingen for alle involverte. (Jens Saugstad 24.10.05) Utilitarismen har et universalistisk syn på at alle parter skal taes hensyn til. (Singer 2004: 171)

2a.J.J.C. Smart:

J. J. C. Smart (1920 -) er nå professor emeritus ved Australian National University, hvor han har arbeidet innen bevissthetsfilosofi/erkjennelsesteori, religionsfilosofi og politisk filosofi. (Wikipedia 2005 URL) Smart er handlingsutilitarist og med det menes at det handlingsalternativ er rett som...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Norsk Essay
  • Motivation at Norsk Petroleum Essay
  • Motivation at Norsk Petroleum Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free