Usok Ng Mapupusok Na Araw Ni Ruth Elynia S. Mabanglo

Pages: 2 (530 words) Published: February 9, 2013
Mahaba ang daang bakal - Simplicio P. Bisa |Set 7, '06 2:10  para sa lahat | |
|Top of Form | | |[pic] [pic]  | | |Bottom of Form | | |Author:Bisa, Simplicio  | | |Title:Mahaba ang Daang Bakal | | |Year:1958 | | |Category:Maikling Kuwento | | |Award:Second prize | | |Top of Form | | |Author:Bisa, Simplicio  | | |Title:Mahaba ang Daang Bakal | | |Year:1958 | | |Category:Maikling Kuwento | | |Award:Second prize | | |Bottom of Form...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Usok Ng Mapupusok Na Araw Ni Ruth Mabanglov Essay
  • Epekto Ng Bawal Na Gamot Essay
  • Essay about epekto ng bawal na gamot
  • Epekto Ng Bawal Na Gamot Essay
  • NA Essay
  • Buod Ng Lupain Ng Taglamig Nga Isinalin Ni Rogelio Sicat Essay
  • Essay about Pataas Na Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak
  • Pagkawasak Ng Kalikasan at Pagkaubos Ng Mga Likas Na Yaman Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free