Tugak Festival

Pages: 5 (1228 words) Published: August 13, 2010
I. Introduksyon

Ang piyestang tugak ay isang natatanging pagdiriwang sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Mula noong 2003, taun-taon tuwing Oktubre ay ipinagdiriwang na ang Pyestang Tugak sa Lungsod ng San Fernando. (Flora, 2007).

Ang konsepto ng Pyestang Tugak ay binuo at inisagawa ng tatlo sa Most Outstanding Kapampangan Awardees na sina Ivan Anthony Henares na noon ay City Tourism Officer ng Lungsod ng San Fernando, Rolan Quiambao ang chairman ng CSFP Arts and Culture Council at Robbie Tantingco ang director ng Center for Kapampangan Studies. Nagsimulang ipinagdiwang ang Pyestang Tugak (Frog Festival) noong taong 2003 sa Lungsod ng San Fernando, Pampanga sa ilalim ng pamumuno ni Alkalde Oscar Rodriguez. (wikipedia.org). Mayroon mascot ang naturang pagdiriwang na pinalanganang Kokak Tugak ngunit binago nila ito at ginawang patimpalak ang pag gawa ng mascot.

Itinugma rin ang palayaw na “Oca” ng mayor ng San Fernando sa tunok na palaka ginagawa ng palaka. (Flora, 2007)

Inihahalintulad din ng mga Fernandinos ang sarili nila sa mga palaka. Isa sa mga layunin ng pagbuo at pagdiriwang ng Pyestang Tugak ay upang pausbungin ang tradisyong panghuhuli at pagluluto ng mga palaka ng mga Kapampangan. Ang isa pang layunin ng pagdiriwang ng Pistang Tugak ay bilang pagbibigay-halaga sa kontribusyong inaambag ng mga palaka sa kapaligiran at ekonomiya ng Lungsod ng San Fernando.

II. Ang mga kaganapan sa pista ng tugak

Ang mga aktibidades ng naturang pista ay naturang mga patimpalak. Una ay ang mascot competition kung saan naglalaban laban ang mga gawang mascot ng mga iskwelahan upang tanghaling kampyon. Meron ring Papyalung Tugak kung saan nagpapagalingan ang mga kalahok gamit ang dala nilang palaka sa pamamagitan ng palayuan ng talon (long jump), karera ng palaka (frog race) at pagbibihis sa palaka (frog dressing competition). Mayroon ding Padausan o paligsahan sa paghuhuli ng palaka. May paligsahan din sa pagluluto ng mga potahe na palaka ang pangunahing sangkap ang gamit.

III. Ang paghahalintulad ng mga Fernandinos sa mga palaka

Ang dahilan sa likod ng pagdiriwang ng pistang tugak ay magugunita sa pagputok ng Pinatubo noong 1991. Naging malaking pagsubok sa lungsod ng San Fernando ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong Hunyo, 1991. Napinsala nang husto ng lahar ang lungsod. Gayon pa man, nalampasan ng mga palaka ang trahedya, gayundin ng mga Fernandinos. Pagkatapos nito, inihalintulad ng mga Fernandinos ang sarili nila sa katangian ng mga palaka na nalampasan din ang trahedyang dinulot ng kalikasan. Sumisimbulo ang palaka sa katatagan ng mga Fernandinos (Pangilinan, 2007).

IV. Ang Ambag ng mga palaka sa ekonomiya at kapaligiran ng San Fernando

Malaki ang naiaambag ng mga palaka sa pangkalahatang kabuhayan ng mga restawrant at empleyado nito sa Lungsod ng San Fernando na naghahain ng putaheng palaka. Ang karaniwang tumatangkilik sa mga kainang ito ay iyong mga mahilig kumain ng mga exotic na pagkain tulad ng putaheng palaka. Ang patuloy na pagtangkilik sa putaheng palaka ay nagbibigay ng mapagkakakitaan para sa mga nagmamay-ari ng mga restawrant, sa mga empleyado nito at pati na rin sa mga manghuhuli ng palaka.

Isa sa pinakanakakatulong na katangian ng palaka ay iyong pagkain nito ng insekto. Dahil rito, parang mayroong natural pesticide and mga magsasaka at natutulungan ng mga palaka ang mga magsasaka ng lungsod sa pagpuksa ng mga peste sa pananim. Naiibsan din ng mga palaka ang pagpaparami ng mga lamok at gayundin ang paglaganap ng dengue sa lungsod dahil nga sa kinakain nila ang mga lamok na sanhi ng dengue.

V. Ang tradisyon ng panghuhuli ng mga palaka

Ang palaka ay bahagi na ng tradisyong Kapampangan at kultura ng pagluluto. Noong panahon daw na kung saan dumidepende ang mga magsasaka sa tubig ulan lamang para sa irigasyon ng kanilang bukirin, ang panghuhuli ng mga palaka ang kadalasang laro ng mga bata noon habang abala ang mga matatanda sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • festivals of india Essay
  • Holi
  • Laguna Festivals Essay
  • Festival: Carbon Dioxide and Global Warming Research Paper
  • How to Survive a Music Festival Essay
  • Essay on Folk Fair Festival
  • Woody Point Music Festival Case Study Essay
  • Essay on Hinduism and Festivals

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free