Tieu Luan Ktmt

Pages: 18 (8285 words) Published: February 25, 2011
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU2
I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THAN VIỆT NAM VÀ DỰ ÁN MỞ BỂ THAN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG4 1. Tổng quan về ngành than VN4
2. Sự phát hiện mỏ than sông Hồng, tiềm năng và đánh giá vai trò của nó với nền kinh tế nếu được đưa vào khai thác.6 II. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VIỆC KHAI THÁC THAN8 1. Hiện trạng ảnh hưởng đến môi trường của các mỏ than hiện nay8 1.1. Ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường đất.8 1.2. Ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường không khí9 1.3. Ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường nước.10 2. Những tác động của việc đưa vào khai thác bể than đồng bằng sông Hồng.13 2.1. Những lợi ích kinh tế trước mắt13

2.2. Những tác động tiêu cực đến môi trường của việc đưa vào khai thác bể than đồng bằng sông Hồng.14 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP17
1. Liên kết, tận dụng sự giúp đỡ và đầu tư của nước ngoài:18 2. Cần phải có được một nghiên cứu rõ rang chỉ rõ những tác động cũng như những ích lợi mà việc khai thác bể than này có thể mang lại:18 3. Cần phải có được một nghiên cứu tổng quan so sánh giữa việc khai thác bể than với những giải pháp năng lượng thay thế khác:18 4. Các cơ quan liên quan, cơ qua nhà nước, TVM…. Phải có những điều tra xác đáng hơn về ích lợi cũng như chi phí, phải có một bộ số liệu đầy đủ hơn và công khai hơn.20 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN21

KẾT LUẬN CHUNG23
TÀI LIỆU THAM KHẢO24

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua hơn 20 năm đổi mới và tiến hành thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã trải qua nhiều sự biến đổi lớn lao. Nhiều ngành công nghiệp mới xuất hiện và đóng vai trò lớn vào sự phát triển kinh tế. Nhiều khu công nghiệp theo đó cũng mọc lên, làm thay đổi diện mạo đất nước. Tăng trưởng tăng cao, đất nước phát triển, hệ thống hạ tầng cơ sở, đường xá cũng theo những khu công nghiệp phát triển theo và cải thiện đáng kể đời sống nhân dân. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển về công nghiệp không phải không có mặt trái của nó, mà một vấn đề đáng nói nhất đó chính là việc ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái. Một trong những ngành công nghiệp phát triển nhất và đóng vai trò quan trọng nhất đối với Việt Nam trong những năm qua đó là công nghiệp khai khoáng, mà đáng kể nhất trong ngành này đó chính là công nghiệp khai thác than. Từ lâu, nước ta đã tiến hành khai thác than, những mỏ than trên khắp cả nước (trong đó 90% sản lượng khai thác những năm qua là từ Quảng Ninh) đã góp phần tăng trưởng kinh tế cho cả nước, đồng thời thay đổi diện mạo cho các địa phương khai thác. Tuy vậy, những năm gần đây, nhiều những nghiên cứu đã và đang chỉ ra những tác động hết sức xấu của việc khai thác này: Ô nhiễm nước, không khí, đất bị ảnh hưởng, nguồn nước ngầm bị nhiễm bẩn, rồi thì ảnh hưởng tới sinh vật, khói bụi và rác thải công nghiệp… những nghiên cứu sâu về tác động tới môi trường của việc khai thác than ở Quảng Ninh đã minh chứng điều đó. Việt Nam đã nghiên cứu và phát hiện ra sự tồn tại bể than ở Đồng Bằng Sông Hồng (chủ yếu ở Hưng Yên và Thái Bình), với trữ lượng và chất lượng hơn hẳn mỏ than ở Quảng Ninh. Nếu chỉ đánh giá về tiềm năng kinh tế của bể than này thì có thể vượt xa so với mỏ than Quảng Ninh, và nếu chỉ cần khai thác được một phần nhỏ của bể than này cũng góp phần kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế mạnh mẽ. Thế nhưng mọi chuyện không bao giờ là dễ dàng như tưởng tượng. Những quan ngại đầy cơ sở về việc ảnh hưởng sinh thái và xã hội nếu tiến hành khai thác luôn là vấn đề được xã hội quan tâm. Khai thác để đẩy mạnh phát triển kinh tế có thể là tốt, nhưng vấn đề môi trường đặt ra nếu không được giải quyết thì cái mất sẽ có thể nhiều hơn cái được. Sau đây nhóm sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn vào những tác động môi trường của một ngành công nghiệp mà đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam trong suốt những giai đoạn qua, công nghiệp khai thác than, và từ đó sẽ tiến hành phân tích đi vào vấn đề đang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Luận Văn Essay
  • Luan Do Essay
  • tieu thu cafe Essay
  • Bai Luan Luyen Toefl Essay
  • Essay about MoonTV Tieng Anh Ky Nang Viet Luan 22032015 CoMaiPhuong Ft MiaDa

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free