Tieu Luan Ktmt

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 34 (8285 words)
  • Download(s): 538
  • Published: February 25, 2011
Read full document
Text Preview
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU2
I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THAN VIỆT NAM VÀ DỰ ÁN MỞ BỂ THAN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG4 1. Tổng quan về ngành than VN4
2. Sự phát hiện mỏ than sông Hồng, tiềm năng và đánh giá vai trò của nó với nền kinh tế nếu được đưa vào khai thác.6 II. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VIỆC KHAI THÁC THAN8 1. Hiện trạng ảnh hưởng đến môi trường của các mỏ than hiện nay8 1.1. Ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường đất.8 1.2. Ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường không khí9 1.3. Ảnh hưởng của việc khai thác than đến môi trường nước.10 2. Những tác động của việc đưa vào khai thác bể than đồng bằng sông Hồng.13 2.1. Những lợi ích kinh tế trước mắt13

2.2. Những tác động tiêu cực đến môi trường của việc đưa vào khai thác bể than đồng bằng sông Hồng.14 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP17
1. Liên kết, tận dụng sự giúp đỡ và đầu tư của nước ngoài:18 2. Cần phải có được một nghiên cứu rõ rang chỉ rõ những tác động cũng như những ích lợi mà việc khai thác bể than này có thể mang lại:18 3. Cần phải có được một nghiên cứu tổng quan so sánh giữa việc khai thác bể than với những giải pháp năng lượng thay thế khác:18 4. Các cơ quan liên quan, cơ qua nhà nước, TVM…. Phải có những điều tra xác đáng hơn về ích lợi cũng như chi phí, phải có một bộ số liệu đầy đủ hơn và công khai hơn.20 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN21

KẾT LUẬN CHUNG23
TÀI LIỆU THAM KHẢO24

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua hơn 20 năm đổi mới và tiến hành thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã trải qua nhiều sự biến đổi lớn lao. Nhiều ngành công nghiệp mới xuất hiện và đóng vai trò lớn vào sự phát triển kinh tế. Nhiều khu công nghiệp theo đó cũng mọc lên, làm thay đổi diện mạo đất nước. Tăng trưởng tăng cao, đất nước phát triển, hệ thống hạ tầng cơ sở, đường xá cũng theo những khu công nghiệp phát triển theo và cải thiện đáng kể đời sống nhân dân. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển về công nghiệp không phải...
tracking img