Thesis in Filipino

Pages: 20 (3948 words) Published: March 10, 2011
“EPEKTO NG MGA MAKABAGONG TEKNOLOHIYANG GINAGAMIT SA MGA PASYENTENG MAY MALALANG SAKIT” ISANG PANANALIKSIK NG MGA MAG-AARAL SA UNANG TAON NG KALAHATANG EDUKASYON NG IKALAWANG SEMESTRE. TAONG-AKADEMIKO 2010-2011.

Isang Pamanahong Papel
na iniharap sa mga Dalubguro
ng Departamento ng Filipino
Our Lady of Fatima University
Lungsod ng Valenzuela

Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan
Ng Asignaturang Filipino 2
Ng
BSN1y2-7 – Filipino

Marso, 2011

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignatuang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t Ibang Disiplina Tungo sa Pnanaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang “Epekto ng mga Makabagong Teknolohiyang Ginagamit sa mga Pasyenteng may Malalang Sakit” ay inihanda at iniharap ng pangkat 3 ng mga mananaliksik mula sa BSN1y2-7 na binuo nina:

Janri Franchesca S. Bonilla
Ma. Kimberly Joy D. Demition
Princess Jane O. Paguio
Justine Pearl E. Aznar
Lovely Ceshaine Anne Manlusoc

Tinatanggap ang Pamanahong-Papel na ito sa ngalan ng Departamento ng Filipino, Our Lady of Fatima University sa Lungsod ng Valenzuela, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t Ibang Disiplina Tungo sa Pananaliksik,

Gng. Jacqueline B. Bolante Lurceli L. Santos, RN, MAN Dalubguro – Filipino Dean – College of Nursing

PAGHAHANDOG

Lubos ang pasasalamat ng pangatlong grupo, sa mga inspirasyon at mga nagging bahagi ng riserts na ito. Una sa lahat nagpapasalamat kami sa Poong Maykapal na siyang nagbigay ng tatag at lakas sa amin. Sa kanyang pag-iingat at paggabay sa aming mga Gawain sa araw-araw at sa mga biyayang walang hanggan na siyang nangunguna na nagging dahilan ng aming pananatili sa mundong kanyang nilikha.

Sa aming mga magulang na walang sawa sa pagsuporta sa aming pag-aaral at pagbibigay sa lahat ng suportang moral maging pinansyal, upang kami ay makapanaliksik nang maayos at para maipagpatuloy ang aming pag-aaral.

At higit sa lahat, sa aming pinakamamahal, kagalang-galang at mabait naming propesor, Gng. Jacqueline Bañaga Bolante na walang sawang gumabay sa aming pag-aaral sa asignaturang Filipino 2. Gayundin sa bawat kasapi ng aming pangkat na nagbigay at nagbuhos ng oras at pagod upang ang pananaliksik na ito ay maisakatuparan.

Maraming Salamat Po!

PASASALAMAT / PAGLALAAN

Ang mga mananaliksik sa paksang “EPEKTO NG MGA MAKABAGONG TEKNOLOHIYANG GINAGAMIT SA MGA PASYENTENG MAY MALALANG SAKIT” ay taos-pusong ipinaaabot ang aming pasasalamat sa mga taong tumulong, nagkontribusyon at nagbigay-suporta sa reyalisasyon ng pamanahong-papel na ito. Ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay utang namin sa mga sumusunod:

* Bb. Aurora C. Cruz – ang librarian ng Barangay Catmon, ng Lungsod ng Malabon na nagbigay sa amin ng mahahalagang impormasyon ukol sa pananaliksik at sa walang sawang pagtulong upang mapabilis at maayos ang aming mga impormasyon na sinasaliksik, * Sa silid-aklatan ng Barangay Catmon, Lungsod ng Malabon na pinagkunan namin ng maraming datos para sa aming paksa, * Sa mga awtor, editor at mananaliksik ng mga akdang pinaghanguan namin ng mahahalagang impormasyong aming ginamit sa pagsulat sa una at ikalawang kabanata ng pamanahunag-papel, * Sa aming mga propesyunal na respondent, sa paglalaan ng panahon upang matapos na masagutan ang aming inihandang mga katanungan/kwestyuneyr, * At higit sa lahat sa Poong Maykapal, sa pagdinig sa aming mga dalangin lalung-lalo na sa mga sandaling kami’y pinanghihinaan na ng pag-asang matatapos namin nang maayaos sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Baby Thesis in Filipino Iv Essay
  • Filipino thesis Essay
  • Chapter 2 Filipino Thesis Essay
  • Thesis Sa Filipino Research Paper
  • Essay about Thesis in Filipino
  • Filipino Thesis Essay
  • Filipino Thesis Essay
  • Thesis in Filipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free