Thesis About Cp

Pages: 13 (3625 words) Published: March 13, 2011
SALOOBIN SA GAMIT NG CELLPHONE NG MGA UNANG TAONG MAG-AARAL SA KOLEHIYO NG HOSPITALITY MANAGEMENT AT KOLEHIYO NG BUSINESS AT ACCOUNTANCY PAMANTASAN NG HOLY ANGEL SA IKALAWANG SEMESTRE, TAONG AKADEMIKO 2010-2011

Isang Pamanahong –Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Hospitality Management at Kolehiyo ng Business at Accountancy, Pamantasan ng Holy Angel

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng
Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat
Sa Iba’t Ibang Disiplina

Ng
I-H-114

Marso 15, 2011

DAHON NG PAGPAPATIBAY
Ang pag-aaral na ito na pinamagatang Pananaw sa Gamit ng Cellphone ng mga Unang Taong Mag-aaral sa Kolehiyo ng Hospitality Management at Kolehiyo ng Business at Accountancy sa Pamantasan ng Holy Angel, Taong Akademiko 2010-2011 ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa I-H-114, bilang pagpapatupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina, na binubuo nina:

Aarni Danielle F. Labung Christine C. Li Rhina M. Altea Krizzie O. Soliman Jinky S. Peña

-------------------------------------------------
Charlene Joy R. Basco
-------------------------------------------------

Tinatangap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Hospitality Management at Kolehiyo ng Business at Accountancy, Pamantasan ng Holy Angel, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina. Ginang Lorna Timbol Rachel Turano Propesor Puno ng Departamento

Marso 15, 2011

PASASALAMAT

Buong puso namin pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibdwal dahil sa mahahalagang tulong, kontribusyon, at/o suporta tungo sa matagumpay na realizasyon ng pamanahong papel na ito: * sa aming propesor na si Gng. Lorna Timbol na masipag na nagtuturo sa amin at tumulong para maging maganda ang kalalabasan ng aming pinakaunang tisis sa Filipino 2.

* sa mga taong aming initerbyu na sina Ms. Kath Dizon at Mr. Ralph Dilla na nagbigay ng konting oras para mapayagan kaming interbyuhin sila.

* sa aming mga respondente na hindi nag-atubiling sumagot ng matapat sa aming inihandang talatanungan.

* sa mga awtor, editor at mananaliksik ng mga akdang pinagkuhanan namin ng mahahalagang impormasyon tungkol sa aming paksa na ginamit dito.

* sa pamilyang Altea na pinahintulatan kaming gawin sa kanilang tahanan ang paghahanda, pagsulat at pag-eenkowd sa kanilang kompyuter ng mga burador at pinal na dokumento.

* sa aming kani-kanyang pamilya na sumuporta at pinayagan kami kahit na paulit-ulit kami kung umuwi sa oras na hindi kinagawian matapos lamang ang tisis na ito, at higit sa lahat,

* sa Poong Maykapal, na dininig ang aming mga panalangin na magkaroon kami ng tiwala at kumpiyansa sa sarili na matatapos namin ito.

* Mga Mananaliksik

TALAAN NG NILALAMAN
Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito1
1. Introduksyon1
2. Layunin ng Pag-aaral
3. Kahalagahan ng Pag-aaral
4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral
5. Depinisyon ng mga Terminolohiya
Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
1. Disenyo ng Pananaliksik
2. Mga Respondente
3. Instrumentong Pampananaliksik
4. Tritment ng mga Datos
Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos
Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon
1. Lagom
2. Kongklusyon
3. Rekomendasyon
Listahan ng mga Sanggunian
Apendiks

LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAP
A. Talahanayan 1:Distribusyon ng mga Respondente sa Iba’t...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Essay
  • CP Essay
  • thesis Essay
  • thesis Essay
  • Thesis Essay
  • Thesis About Computer Research Paper
  • Thesis About High School Sororities Essay
  • Essay on Thesis About Inventory Management System

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free