Thesis

Pages: 2 (396 words) Published: April 6, 2011
Kahalagahan sa Pag-aaral

Sa kasalukuyan nagiging problema ng mga guro`t mga magulang ang pagiging mahina ng mga mag-aaral ng ika-apat na antas Pearl sa asignaturang Ingles. Naniniwala ang mga mananaliksik sa kahalagahan ng pag-aaral na ito. Maaring makatulong ang pananaliksik na ito upang malaman ang mga dahilan at mga nagiging epekto nito sa mga mag aaral. Makakatulong din ito upang mas lalo pang maging pursigido ang mga mag aaral at ang mga guro sa kanilang pagtuturo. Higit sa lahat kaming mga mananliksik ay umaasang ito ay magiging susi upang mabuksan ang isipan ng bawat mag aaral at mga magulang kung gaano kahalaga ang edukasyon para sa kanilang kinabukasan.

Saklaw at Limitasyon sa Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagiging mahina ng mga mag-aaral sa ika-apat na antas Pearl sa asignaturang Ingles. Saklaw din ng pananaliksik na ito ang pagsusuri sa mga dahilan at epekto ng pagiging mahina ng ika-apat na antas Pearl sa asignaturang Ingles dahil na rin sa kagustuhan ng mga guro na makapasa ang bawat mag-aaral at makapag tapos ng pag-aaral.

Statement of the Problem
Ang pananaliksik na ito ay tinatalakay ang “Pagigigng Mahina ng mga Mag-aaral ng Ika-apat na Antas Pearl sa asignaturang Ingles” Ipinapaliwanag din sa pananaliksik ang mga sumusunod
Mga bagay na nakakaapek sa pag aaral ng isang istudyante
A. Pamilya
a. Broken Family
b. Single Parent
c. Busy sa Trabaho
B. Barkada
a. Pinagmumulan ng Barkada
b. Lakas ng Impluwensya
C. Paniniwala
a. Positibo
b. Negatibo
c. Sariling Kagustuhan
D. Statistical Data
a. Financial
b. Pagiging tamad
c. pag pasok sa trabaho
d. Trato ng guro
e. Uri ng mga kaklase
Pamilya
Ang pamilya ay binubuo ng ina,ama, at mga anak. Ang ina ang ilaw ng tahanan at ang ama naman ang nagsisislbing haligi nito. Ang kanilang mga nak ang nagsisilbing inspirasyon upang lalo pang magsikap upang matugunana ang kanilang mga pangangailanangan....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Abstract Research Paper
  • Thesis Sample Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Essay on Thesis Statement
  • Essay about Graduate School and Thesis
  • Writing and Thesis Statement Essay
  • Infosession thesis Essay
  • Essay on The Thesis Statement

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free