Thesis

Pages: 10 (2178 words) Published: March 19, 2011
MASAMANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA KABATAAN SA KALUSUGAN, PAG-AARAL, AT PAKIKIPAG-UGNAYAN

______________________________

Pananaliksik na iniharap sa Kolehiyo ng Edukasyon
Southern Philippines Agri-business, Marine and
Aquatic School of Technology (SPAMAST)
Katimugan ng Dabaw

_____________________________

Bilang Bahagi ng Kailangan sa Pagtupad ng mga
Pangangailangan sa Filipino II

______________________________

March 17, 2008

PASASALAMAT

Taos pusong nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa lahat ng naging bahagi sa pagtatagumpay ng pananaliksik na ito lalung-lalo na kina: Bb. Jovelyn P. Lopez, ang aming maganda, mabait at mapagpasensiyang tagapayo, dahil sa kanyang bukal sa loob na pagbigay ng tulong sa amin at paglaan ng oras para sa ikakatagumpay ng pag-aaral. Sa mga mababait at matatalino naming mga kaibigan at kaklase, na nakasabay namin sa pananaliksik na ito na sa alin mang paraan any nakakatulong sa amin. Sa aming mga kapamilya na todo ang suporta sa aming pag-aaral at walang sawang umagapay sa amin. Sa kanilang walang hanggan na pagmamahal at malasakit sa amin na nagsilbing inspirasyon sa aming pag-aaral. Higit sa lahat, sa Makapangyarihang Diyos Ama, na nagbibigay ng liwanag sa aming buhay at gumagabay sa pang-araw-araw naming gawain.

Mga Mananaliksik

Talaan ng Nilalaman

Kabanata:

IPanimula1
Paglalahad ng suliranin2
Mga kaugnyan ng Literatura at pag-aaral3-4
Kahalagahan ng pag-aaral5
Katuturan ng talakayan6
IIMetodolohiya7
Desiryo g pananaliksik8

Mga kalahok sa pananaliksik9

Instrumento ng pananaliksik10
Pamamaraan ng pagkalap ng Datos11
Estadistikong ginamit12

IIIPaglalahad, Pagsusuri at Pagpapakahulugan ng mga datos 13

IVBuod, Kunklosyon at Rekomendasyon14

Kinalabasan ng pag-aaral15
Konklusyon16
Mga rekomendasyon17

Kabanata I

Panimula

Ang paninigarilyo ay isang bisyo na kung saan ang mga kalalakihan ang kadalasang gumagawa at gumagamit. Sa panahong ito, malaya ang mga kabataan na gawin ang paninigarilyo kahit saan, at anumang oras. Ito ay nakakasama at maaari itong magdulot ng hindi kaaya-aya sa pandinig ng mga tao sa lipunan at nagbibigay ng mga sakit sa ating katawan. Marami ng mga kabataan ang pumasok sa bisyong ito. Ang paninigarilyo ay ginawa na nilang libangan o pampalipas-oras ngunit maraming masasamang epekto ito sa ating kalusugan, pag-aaral, at pati na sa pakikipag-ugnayan sa iba.

Kabataan ang kadalasang bikitima ng paninigarilyo. Kahit hindi na gumagamit o gumagawa ang isang tao ng ganitong klaseng bisyo, hindi maiwasan ang mga dalang epekto nito sa kanya. Ang usok ng sigarilyo ay naipapasa sa mga taong katabi ng naninigarilyo. Hindi na namamalayan ng mga tao na ang usok na nalalanghap nila mula sa sigarilyo nakakasama na sa kanilang katawan. Ang mga masasamang epekto ng paninigarilyo ay maaring magsimula sa maliit na karamdaman hanggang humantong sa kamatayan. Ito ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating katawan at maging sa ating kinabukasan.

Paglalahad Ng Suliranin
Ang pananaliksaik na ito ay naglalayong maipabatid sa mga kabataan ang masamang epekto na maidudulot ng paninigarilyo at ang magiging sanhi ng kanilang paninigarilyo at ito rin ay naglalayong masagot ang mga sumusunod na katanungan: 1. Sinu-sino ang mga kalahok sa pag-aaral?

2. Anu-ano ang masamang epekto ng paninigarilyo sa mga kabataan sa mga sumusunod: A. Kalusugan
B. Pag-aaral
C. Pakikipag-ugnayan

Mga Kaugnayan na Literatura Sa Pag-aaral
Ang paninigarilyo ay hindi nagpapaganda ng ating kaanyuan at nagpapasopistikada o nagbibigay kapangyarihan. Ito ay nagpapahina sa atin at nagbibigay ng sakit. Nagkakaroon ito ng epekto sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Abstract Research Paper
  • Thesis Sample Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Essay on Thesis Statement
  • Essay about Graduate School and Thesis
  • Writing and Thesis Statement Essay
  • Infosession thesis Essay
  • Essay on The Thesis Statement

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free