Thesis

Pages: 14 (2608 words) Published: March 5, 2011
KABANATA IV

Sa kabanatang ito makikita ang karampatang grap para sa ginawang sarbey-kwestyuneyr ng mananaliksik. Makikita din dito ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kasarian at ayon sa edad.

PRESENTESYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon. Pansinin ang kasunod na grap.

Grap 1

[pic]

Inalam ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang kasarian. Pitumpu’t apat na porsyento (74 %) sa kanila ay mga babae samantalang dalawampu’t anim na porsyento (26%) sa kanila ay mga lalaki.

Grap 2

[pic]

Siyamnapu’t isa (91 %) sa mga respondente ang may edad na 16-17. Ang limang porsyento (5%) sa mga respondente ay may edad na 18-19. Samantalang ang may edad na 15 at 20 pataas ay may tig-dalawang porsyento (2%).

Grap 3

[pic]

Sa isandaang poryento (100%) ng mga respondente, pitumpu’t isang porsyento (71%) ng mga respondente ang nagsasabing sila ay may katamtamang kaalaman sa paggamit ng kompyuter batay sa kanilang pansariling asesment. Dalawampu’t apat na porsyento (24%) naman ng mga respondente ang nagsasabing alam na alam nila kung paano gamitin ang kompyuter. Tatlong porsyento (3%) naman ng mga respondente ang nagsasabing mayroon silang kaunting kaalaman hinggil sa paggamit ng kompyuter. Samantalang dalawang porsyento (2%) naman ng mga respondente ang nagsasabing wala silang alam hinggil sa paggamit ng kompyuter batay sa kanilang pansariling asesment.

Grap 4

[pic]

Hinggil naman sa kung saan nila natutunan o narinig ang paggamit ng kompyuter, animnapu’t siyam na porsyento (69%) ang nagsabing natutunan nila ito sa paaralan, labingwalong porsyento (18%) naman ang nagsasabing natutunan nila ito sa pamamagitan ng usap-usapan, limang porsyento (5%) naman ang nagsasabing natutunan nila ito sa pamamagitan ng panunuod sa telebisyon, apat na porsyento (4%) naman ang nagsasabing nabasa nila ito sa mga flyers samantalang tig-dalawang porsyento (2%) naman ang nagsasabing nabasa nila ito sa dyaryo at narinig nila ito sa radyo.

Grap 5

[pic]

Mapapansin sa grap na walumpu’t tatlong porsyento (83%) ng mga respondente ay nababahala sa pagkakalulong nga mga kabataan sa paggamit ng kompyuter, labindalawang porsyento (12%) naman ng mga respondente ang nagsasabing sila ay walang pakialam sa pagkalulong ng mga kabataan sa paggamit ng kompyuter, limang porsyento (5%) naman ng mga respondente ang nagsasabing sila ay masaya sa pagkakalulong ng mga kabataan sa paggamit ng kompyuter at wala naming nagsabi o (0%) naman sa mga respondente ang nagsasabing sila ay malungkot sa pagkalulong ng mga kabataan sa paggamit ng kompyuter.

Grap 6

[pic]

Batay sa grap, limampu’t limang porsyento (55%) ng mga respondente ang nagsasabing maari pang masugpo ang suliranin sa patuloy na pagdami ng mga kabataang nahuhumaling sa paggamit ng kompyuter, tatlumpu’t isang porsyento (33%) naman ang nagsasabing siguro ay masosolusyunan pa ito, labindalawang porsyento (12%) naman ng mga respondente naman ang nagsasabing hindi na daw ito masosolusyunan at dalawang porsyento (2%) naman ng mga respondente naman ang nagsasabing wala silang pakialam hinggil sa pagsugpo sa patuloy na pagdami ng kabataang nahuhumaling sa paggamit ng kompyuter.

Grap 7

[pic]

Sa palagay ng limampu’t pitong porsyento (57%) ng mga respondente, kakaunti ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang masugpo ang labis na paggamit ng kabataan ng kompyuter. Dalawampu’t apat na porsyento (24%) naman ng mga respondente, ang nagsasabing sapat lang ang ginagawang hakbang ng pamahalaan batay dito. Labingpitong porsyento (17%) naman ng respondente, ang nagsasabing walang ginagawang hakbang ang pamahalaan sa pagsugpo ng suliraning ito at dalawang porsyento (2%) ng mga respondente ang nagsasabing sapat na sapat ang ginagawang hakbang ng pamahalaan hinggil sa pagsugpo ng pamahalaan sa patuloy na pagdami ng mga kabataang nahuhumaling sa paggamit ng kompyuter.

Grap 8

[pic]...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Abstract Research Paper
  • Thesis Sample Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Essay on Thesis Statement
  • Essay about Graduate School and Thesis
  • Writing and Thesis Statement Essay
  • Infosession thesis Essay
  • Essay on The Thesis Statement

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free