Thesis

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 11 (2608 words)
  • Download(s): 142
  • Published: March 5, 2011
Read full document
Text Preview
KABANATA IV

Sa kabanatang ito makikita ang karampatang grap para sa ginawang sarbey-kwestyuneyr ng mananaliksik. Makikita din dito ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kasarian at ayon sa edad.

PRESENTESYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon. Pansinin ang kasunod na grap.

Grap 1

[pic]

Inalam ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang kasarian. Pitumpu’t apat na porsyento (74 %) sa kanila ay mga babae samantalang dalawampu’t anim na porsyento (26%) sa kanila ay mga lalaki.

Grap 2

[pic]

Siyamnapu’t isa (91 %) sa mga respondente ang may edad na 16-17. Ang limang porsyento (5%) sa mga respondente ay may edad na 18-19. Samantalang ang may edad na 15 at 20 pataas ay may tig-dalawang porsyento (2%).

Grap 3

[pic]

Sa isandaang poryento (100%) ng mga respondente, pitumpu’t isang porsyento (71%) ng mga respondente ang nagsasabing sila ay may katamtamang kaalaman sa paggamit ng kompyuter batay sa kanilang pansariling asesment. Dalawampu’t apat na porsyento (24%) naman ng mga respondente ang nagsasabing alam na alam nila kung paano gamitin ang kompyuter. Tatlong porsyento (3%) naman ng mga respondente ang nagsasabing mayroon silang kaunting kaalaman hinggil sa paggamit ng kompyuter. Samantalang dalawang porsyento (2%) naman ng mga respondente ang nagsasabing wala silang alam hinggil sa paggamit ng kompyuter batay sa kanilang pansariling asesment.

Grap 4

[pic]

Hinggil naman sa kung saan nila natutunan o narinig ang paggamit ng kompyuter, animnapu’t siyam na porsyento (69%) ang nagsabing natutunan nila ito sa paaralan, labingwalong porsyento (18%) naman ang nagsasabing natutunan nila ito sa pamamagitan ng usap-usapan, limang porsyento (5%) naman ang nagsasabing natutunan nila ito sa pamamagitan ng panunuod sa telebisyon, apat na porsyento (4%) naman ang nagsasabing nabasa nila ito sa mga flyers samantalang tig-dalawang porsyento (2%) naman ang...
tracking img