The Messenger of Peace-Malayalam

Pages: 54 (31787 words) Published: November 24, 2011
k-am-[m-\-Øn-s≥-d- Zq-X≥-

k-am-[m-\-Øn-s≥-d- Zq-X≥-

Fw.Fw. AIv_¿

k-am-[m-\-Øn-s≥-d- Zq-X≥-

\n®v Hm-^v {SqØv

k-am-[m-\-Øn-s≥-d- Zq-X≥-

k-am-[m-\-Øn-s≥-d- Zq-X≥-

samadanathinte doodan (malayalam) author: m.m.akbar publishers: niche of truth kalabhavan road, cochin- 18 first edition : april 1999 second edition: november 2001 typesetting : creative media cover : yoonus printing: anaswara, cochin

Cu temIØns\mcp {kjvSmhp≠v˛ Poh≥ \¬In hmbphpw sh≈hpw kuIcys∏SpØn `qansb PohnXtbmKyam°nb ]caImcpWnI\mb {kjvSmhv. \mw ChnsS Fßs\ Pohn°Wsa∂pw Cu PohnXØns≥d ]cae£yw Fs¥∂pw ZqX∑m¿ aptJ\ {kjvSmhv \sΩ ]Tn∏n®p. \ΩpsS PohnXØns≥d IW°v acWtijw \mw {kjvSmhns≥d apºn¬ t_m[n∏nt°≠nhcpw. A∂v ]pWyw sNbvXh\v \∑bpw ]m]w sNbvXh\v Xn∑bpw {]Xn^ew In´pw. AXn\m¬ {kjvSmhv Xs≥d ZqXcneqsS \¬Inb \n¿tZia\pkcn®v Pohn°pIbmWv a\pjys≥d c£mam¿Kw. \ap°v temI{kjv S mhv \¬Inb \n¿tZi kwlnXbmWv Jp¿B≥. aplΩZv \_nbneqsS Ah≥ B ktµiw a\pjy¿s°Øn®psImSpØp. CXdn™hcpw AdnbmØhcpw \ap°nSbn¬ D≠v. temIsc apgph≥ {kjv S mhns≥d ktµiadnbn°¬ AXdn™hcpsS _m[yXbmWv. AXn\mbn cq]oIrXamb Hcp {]kvYm\amWv "\n®v Hm^-v {SqØv'. \mYm, kXyaX ktµi{]NcWØn\p th≠nbp≈ hn\oXamsbmcp kwcw`amWnXv. \o G¬]n® DØchmZnØØns≥d \n¿hlWØn\p th≠nbp≈ Ffnb {iaw. CsXmcp {]Xn^em¿lamb {]h¿Ø\ambn kzoIcnt°Wta (Bao≥). UbdIvS¿

price: rs. 20/-

k-am-[m-\-Øn-s≥-d- Zq-X≥-

k-am-[m-\-Øn-s≥-d- Zq-X≥-

{k-jv-Sm-hn-s\-°p-dn-®- A-t\z-j-Wwa-\p-jy≥- A-`n-ap-Jo-Icn-°p-∂- {]-Ya- tNm-Zyw- Cu- _r-lØm b- {]-]-©w- \n¿-an-®p-\-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-∂-Xv- B-cm-sW-∂p-≈Xm-Wv.- H-cp- a-lm-{K-\v-Yw-t]m-se- \-ap-°p-ap-∂n¬- Xp-d-∂p-sh-°-s∏´n-´p-≈- Cu- {]-]-©-Øn-se-hn-sS-bpw- A-Xn-s≥-d- \n¿-am-Xm-hn-s‚-t]-sc-gp-Xn-sh-®n-´n-√.- ]t£,- {]-]©- ]p-kXIØn-se- Hm-tcm- A£v- - c-hpw- C-Xn-s∂m-cp- \n¿-am-Xm-hv- B-h-iy-am-sW-∂v- hy-Iv-X-am-bpw{]Jym-]n-°p-∂p-≠v.- B \n¿-am-Xm-hn-s≥-d- kz`-m-h- k-hn-ti-j-XIsf- kw-_\[n-®v- H-cp- G-ItZ-i- Nn-{Xw- Cu- ]p-kXIØn-se- hmIy- vv- - ߃- \¬-Ip-∂p-s≠-∂-Xm-Wv- hm-kv-X-hw.- ]¿-∆-X-Øn-s‚- D-®nbntem- B-gn-bp-sS- A-Km-[-X-I-fn-tem- B-Im-i-Øn-s≥-d- A-\-¥-Xbn-tem- H-∂pw-X-s∂- C-h- kr-jv-Sn-®v- ]-cn-]m-en-°p-∂- hy-Iv-Xn-bp-sSt]-sc-gp-Xn-sh-®n-´n-s√-∂Xv- k-Xy-am-Wv.- ]-t£,- ]¿-∆XØn-s≥-d- \ne- \n¬-∏n-s\-bpw- B-Im-i-Øn-s≥-d- kr-jv-Sn-∏n-s\-bpw- k-ap-{Z-Øn-s‚-\-S-Øn-∏n-s\-bpw- Ip-dn-®p- ]-Tn-°p-tºmƒ- C-h-°p-]n-∂n¬- A-P-ø\m-b- H-cp- {k-jv-Sm-hp-s≠-∂- bm-Ym¿-∞yw- \-ap-°v- ap-∂n¬- sX-fn™p-h-cpw,- Xo¿-®.-

\p-jy≥- P-∑-\m- Pn-Pv-Rm-kp-hm-Wv.- X-s∂-bpw- X-\n-°vNp‰p-ap≈- tem-I-sØ-bpw- Ip-dn-®- A-t\z-j-Ww- A-h-s≥-d- Ip-´n°m-ew-ap-X¬-X-s∂- B-cw-`n°p-∂p.- I-fn-∏m-´w- X-√n-bp-S-®v- A-Xn-\p≈n-ep-≈-Xv- F-s¥m-sW-∂-dn-bm-\p-≈- B¿-Øn- {]-I-Sn-∏n-°p-∂sIm-®p-Ip-™v- tem-I-Øn-s≥-d- bm-Ym¿-∞y-a-dn-bm-\p-≈- a-\p-j-y-[nj-W-bp-sS- H-Sp-ßm-Ø- B-{K-l-Øn-s≥-d- {]-X-o-I-am-Wv.- B-Im-iØn-s‚--A-\-¥-X-I-fn-epw- B-‰-Øn-s≥-d- k-¶o¿-W-X-I-fn-epw- I-Æpw\-´n-cn-°p-∂- im-kv-{XPv-R-cpw- Cu- {]-]-©-Øn-s≥-d- bm-Ym¿-Yy-a-dnbm\mW-v- {i-an-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv.A-dn-™n-S-tØm-fw- {]-]-©-Øn-se- Nn-¥-m-i-Iv-Xn-bp-≈- GIPo-hn-bm-Wv- a-\p-jy≥.- Cu- _r-l-Zv- {]-]-©-Øn-\v- \-Sp-hn¬- \n¬°p-∂- a-\p-jy≥- kzm-`m-hn-Iam-bpw- tNm-Zn-®p-t]m-Ip-∂- Ip-sd- tNmZyß-fp-≠v.- X-s∂-bpw- {]-]-©-sØ-bpw- Ip-dn-®-dn-bm-\p-≈- a-\p-jy[n-jWbp-sS- kzm-`m-hn-Iam-b- tX-´am-Wv- Cu- tNm-Zy-ßfn-eq-sS- {]I- S-am-°-s∏-Sp-∂-Xv.- \n-c-£-c-cm-b- a-\p-jy¿- ap-X¬- im-kv-{X-Pv-R¿hsc- Cu- tNm-Zy-߃- tNm-Zn-®p-sIm-≠ncn-°p-∂p.- a-\pjy-\v- F-∂v_p-≤ni-Iv-Xn-bpw- Nn-¥m-ti-jn-bp-ap-≠m-tbm- A-∂p-ap-X¬- A-h≥tNm-Zn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xm-Wv- Cu- tNm-Zy-߃.- hy-Xy-kv-X\mKcnI-XIfp-sS- N-cn-{Xw- ]-cn-tim-[n-°p-tºmƒ- C-°m-cyw- \-ap°v- a\ n-em-°mw.9

a-

a-\p-jy≥\mw- \-sΩ-°p-dn-®p-X-s∂- Nn-¥n-°p-I.- a-\p-jy-s≥-d- kr-jv-Sn∏-n-s\-°p-dn-®v.- ]n-Xm-hv- {k-hn-°p-∂- e-£-°-W-°n-\v- _o-P-ßfnsem∂v- am-Xm-hn-s≥-d- K¿-`]m-{X-Øn¬-sh-®v- A-WvUhp-am-bn- kw- tbm-Pn®v- kn-Iv-Xm-Wv-U-ap-≠m-Ip-∂p.- Cu- kn-Iv-Xm-Wv-U-Øn-∂-dnbn-√,- Xm≥- h-f¿-∂v- ]p-dØp-t]m-Ip-∂- tem-IØn¬- Nq-Spw- X-Wp∏pwIm-‰pw- sh-fn-®-hpw- i-_v-Z-hpw- k-zm-Zp-sa-√m-ap-s≠-∂v.- ]t£,- knIvXm-Wv-Uw- kz-bw-X-s∂- hn-`-Pn-®p-≠m-hp-∂- 6x-1014 (600000000000000)tIm-ißfm¬-...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The Messenger Essay
  • Peace Essay
  • the messenger Essay
  • The Messenger Essay
  • Malayalam Evolution Essay
  • The Messenger of Allah Essay
  • Peace Essay
  • Peace Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free