That's Life

Only available on StudyMode
  • Pages : 2 (551 words )
  • Download(s) : 857
  • Published : March 15, 2011
Open Document
Text Preview
* H fgdj hj dhf kdg hkf hg ir tkf jdk j aa aaa 76ur dfjd jh dfjghd ibang paraan ng pagkilala sa mga ginamit na hanguan sa pagsulat ng pamanahong-papel. * Tinatawag na dokumentasyon.

Kahalagahan at Tungkulin ng Dokumentasyon
* Dokumentasyon: gumaganap ng mahalagang tungkulin sa isang papel-pampananaliksik. * Bukod sa manipestasyon ito ng katapatan ng isang mananaliksik, nagbibigay ito ng kredibilidad sa mga datos o impormasyon na kayang ginamit. * Nagiging lubos na kapani-paniwala ang mga datos o impormasyong iyon kung binabanggit ang awtor ng akdang kanyang pinaghanguan. * Mapanganib para sa isang mananaliksik ang pagbabale-wala sa halata at tungkulin ng dokumentasyon. * Ang hindi pagkilala sa pinagmulan ng hiram na ideya ay isang uri ng pagnanakaw ng intelektwal na pag-aari ng iba sa larangan ng pananaliksik, pamamhaayag at literature ay tinatawag na plagyarismo. * Ang plagyarista ay maaraing patawan ng mga kaparusahang naaayon sa polisya ng paaralan at/o sang-ayon sa Intellectural Property Law

Istilong APA
* Dati rati, footnoting o paggamit ng talababa ang pinakagamiting paraan ng dokumentasyon ng mga mananaliksik. * Ngayon, mas pinipili na ang paraang iminungkahi ng APA (american psychological assoc) o ng MLA (modern language assoc) talaang parentetikal (parenthetical citation): higit na simple at madaling gawin. * Nagagawang maging tuloy-tuloy ang daloy ng teksto.

* Sa MLA, ang pangalan (apelyido) ng awtor at bilang ng pahina ang inilalagay sa loob ng parentesis. * Iba naman sa APA:
* Kung nabanggit na ang pangalan ng awtor sa mismong teksto, taon na lamang ng publikasyon ang isusulat sa loob ng parentesis. * Kung mayroong ko-awtor, kailangang may et al. matapos ang kanyang pangalan at sa kuwit na naghihiwalay rito, bago ang taon ng publikasyon na nasa loob ng parentesis * Kung hindi nabanggit ang awtor sa mismong teksto, banggitin ito sa hulihan ng pangungusap kasama ang taon ng...
tracking img