That's Life

Pages: 2 (551 words) Published: March 15, 2011
* H fgdj hj dhf kdg hkf hg ir tkf jdk j aa aaa 76ur dfjd jh dfjghd ibang paraan ng pagkilala sa mga ginamit na hanguan sa pagsulat ng pamanahong-papel. * Tinatawag na dokumentasyon.

Kahalagahan at Tungkulin ng Dokumentasyon
* Dokumentasyon: gumaganap ng mahalagang tungkulin sa isang papel-pampananaliksik. * Bukod sa manipestasyon ito ng katapatan ng isang mananaliksik, nagbibigay ito ng kredibilidad sa mga datos o impormasyon na kayang ginamit. * Nagiging lubos na kapani-paniwala ang mga datos o impormasyong iyon kung binabanggit ang awtor ng akdang kanyang pinaghanguan. * Mapanganib para sa isang mananaliksik ang pagbabale-wala sa halata at tungkulin ng dokumentasyon. * Ang hindi pagkilala sa pinagmulan ng hiram na ideya ay isang uri ng pagnanakaw ng intelektwal na pag-aari ng iba sa larangan ng pananaliksik, pamamhaayag at literature ay tinatawag na plagyarismo. * Ang plagyarista ay maaraing patawan ng mga kaparusahang naaayon sa polisya ng paaralan at/o sang-ayon sa Intellectural Property Law

Istilong APA
* Dati rati, footnoting o paggamit ng talababa ang pinakagamiting paraan ng dokumentasyon ng mga mananaliksik. * Ngayon, mas pinipili na ang paraang iminungkahi ng APA (american psychological assoc) o ng MLA (modern language assoc) talaang parentetikal (parenthetical citation): higit na simple at madaling gawin. * Nagagawang maging tuloy-tuloy ang daloy ng teksto.

* Sa MLA, ang pangalan (apelyido) ng awtor at bilang ng pahina ang inilalagay sa loob ng parentesis. * Iba naman sa APA:
* Kung nabanggit na ang pangalan ng awtor sa mismong teksto, taon na lamang ng publikasyon ang isusulat sa loob ng parentesis. * Kung mayroong ko-awtor, kailangang may et al. matapos ang kanyang pangalan at sa kuwit na naghihiwalay rito, bago ang taon ng publikasyon na nasa loob ng parentesis * Kung hindi nabanggit ang awtor sa mismong teksto, banggitin ito sa hulihan ng pangungusap kasama ang taon ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Life Is a Journey Research Paper
  • end of life Essay
  • Life on Mars Essay
  • What Is Life Essay
  • Life and Death Essay
  • The Road of Life Essay
  • Essay on Life and Sorrow
  • Celebration Of Life Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free