Term Paper: Hamon at Tunguhin Ng Bayan – Kapangyarihang Bayan at Di-Tapos Na Himagsikan (1946-Hinaharap)

Pages: 6 (2281 words) Published: February 20, 2011
1. Ano ang kahulugan ng pamagat ng artikulo?
Sa pamagat ng artikulo; Hamon at Tunguhin ng Bayan – Kapangyarihang Bayan at Di-tapos na Himagsikan (1946-Hinaharap), ipinapakahulugan nito na mula noong 1946 - kung kailan natin unang nakamit ang “kalayaan” - hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy pa ring naghihigmaksik ang mga Pilipino. Ngunit, dahil na rin sa mga nabuong kapangyarihang bayan dulot na rin ng mga suliraning napagdaanan noong mga nagdaang taon, ang kapangyarihang bayan na ito – kasabay ang di matapos-tapos na himagsikan – ang siya na ring magiging hamon at tunguhin ng bayan sa hinaharap upang lubusang makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan ng mga Pilipino.

2. Ano ang istilong ginamit sa pagtalakay sa aralin?
Ang istilong ginamit sa pagtalakay sa aralin ay, hinati ang kasaysayan mula sa mga naging pangyayari/kalagayan ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Manuel Roxas hanggang sa pamamahala ni Joseph Estrada. Si Gloria Macapagal-Arroyo ang kasalukuyang pangulo sa panahong nailimbag ang artikulong binasa at isa sa naging istilo rin ng manunulat ay ang pagpapabitin sa dulo nito sa kasalukuyang pangulo at ang pag-iwan nito sa mambabasa bilang hamon at tunguhin sa hinaharap. Hinati rin ang artikulo sa iba’t ibang bahagi na magtutuon lamang sa; a.) impluwensya ng Gobyernong Amerikano sa pamamalakad ng pamahalaan noon. b.) pagkakabuo ng mga kilusang bayan. c.) ginawang pang-aabuso ni Marcos ng kanyang kapangyarihan sa pagkakatatag ng Batas Militar at paglakas ng kilusang bayan. d.) mga sinagawang kilos-protesta na mamamayan. e.) pagpapatalsik sa mga tiwaling lider ng bansa sa pamamagitan ng people power.

3. Paano tinatalakay ang paksa ng artikulo sa tradisyunal na paglalahad ng kasaysayan? Nagkaroon muna ng “glimpse” ang mambasa ukol sa paksa ng artikulo base sa pamagat at introduksyon nito. Sa mga sumunod na talata, hinati na ang mga pangyayari mula sa panahon kung kailan nadeklara ang kalayaan ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Manuel Roxas hanggang sa kung paano pinagbitiw si Joseph Ejercito Estrada sa pagka-pangulo at paano rin pumalit ang kanyang bise-presidente na si Gloria Macapagal-Arroyo. Pagkatapos nito, hinati sa iba’t ibang bahagi ang artikulo na tumutuon lamang sa partikular na paksa. Una na dito ay ang Estadong Nasyonal: Roxas Hanggang Marcos. Sa bahaging ito, isinalaysay muna kung paano pinamunuan ng mga naging pangulo ng mga panahon na yan ang Pilipinas at paano nagkaroon ng malaking impluwensya ang Gobyerno ng Amerika sa pamamalakad ng pamahalaan natin noon. Pagdating naman sa bahagi na, Kilusang Bayan Hanggang sa Bisperas ng Militar, binigyang pansin dito ang iba’t ibang kilusang bayang nabuo mula 1950s at kung paano lumakas ang mga ito. Sa pagkakapataw naman ni Ferdinand Marcos ng Base Militar sa bansa, binigyang tuon sa bahaging, Pakikibakang Anti-Diktadura, Anti-Katiwalian at Kapangyarihang Bayan ang pag-aabuso sa kapangyarihan na ginawa ni Marcos at kung paano lumakas ang mga kilusang anti-diktadura. Sa bahaging, Pakikibaka ng Mamamayan, binigyang-pansin na dito ang mga “naipapasa-isang tabi” na bahagi ng marahas ng kasaysayan. Inilahad dito ang mga pag-aalsa at kilos-protestang naganap ng iba’t ibang sektor na mamamayan sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas. Sa bahagi naman na, People Power I at People Power II: Kapangyarihang Bayat at Patuloy Na Himagsikan, pinagtuunan na dito ng pansin kung paano nagkaroon ng malawakang protesta ang mga mamamayang Pilipino para mapatalsik sa pwesto ang diktador at kung paano ito naulit muli sa panahon ni Joseph Estrada. Isinama rin da bahaging yun kung paano pumalit si Gloria Macapagal-Arroyo sa napatalsik na pangulo.

4. Paano natutulad / paano naiiba ang paglalahad ng artikulo sa tradisyunal na pagtalakay ng kasaysayan?
Gaya ng tradisyonal na pagtalakay ng kasaysayan, natutulad ang paglalahad ng artikulo sa pamamagitan ng; paglalahad ng mga petsa at lugar ng pinangyarihan ng kasaysayan, at pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kronolohikal...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Bayan Essay
  • Bayan Essay
  • Kwentong Bayan Research Paper
  • To Be an Iskolar Ng Bayan Essay
  • ang pagdiwang ng Fiesta sa amin bayan Essay
  • Bayan Ko reaction paper
  • Financial Accounting Term Paper
  • How to be a real ISKOLAR ng BAYAN Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free