Teorya

Pages: 4 (796 words) Published: August 12, 2010
TEORYANG EBOLUSYON
Ang teoryang ito ay nahahati, may teorya sa cell, teorya sa bibliya, teorya ni Charles Darwin at iba pa. Sa teoryang bibliya, ito ay nakasaad tungkol kay Adan at Eva, na nilikha tayo ng PANGINOON at ito ay nakasulat sa Biblia.

ANG EBOLUSYON NG TAO
Charles Darwin: Origin of the Species; ang tao'y di basta-bastang sumulpot kundi unti-unting dumating sa kasalukuyan niyang kalagayan at hitsura; unang nagbigay ng ebidensyang nagpatunay dito; maraming tao ang di naniwala dito dahil labag daw ito sa istorya ni Adan at Eva. Noong ika-19 dantaon, naging masigasig ang mga tao sa pagtuklas sa kanilang pinagmulan. Leakey (Louis, Mary, Richard): nakatuklas sa mga labi sa Aprika Ang mga uri ng tao ayon kay Charles Darwin

Australopithecus (bakulaw na Taga-timog): pangalang binigay sa uri ng unang tao · Africanus: matulis ngipin, karne, di-tuwid katawan sa paglakad, kasangkapang bato't buto, kaunting noo, maliit at payat kaysa sa robustus · Robustus: gulay, lumalakad nang patayo subalit di tuwid, walang noo, walang kagamitan, nakatira sa kagubatan, masmalaki sa africanus Cro-Magnon: masmalaking utak kaysa sa atin, matangkad(6talampakan), malalaki ang katawan Carl Sagan: malaki man ang katawan nila, nandito pa rin tayo dahil sa ating abilidad Neanderthal: malapat at makapal ang bungo sapagkat higit na malaki ang laman nitong utak kaysa karaniwang tao ngayon Homo Habilis: mataas noo, karne't gulay,

lakad patayo't tuwid, kasangkapang bato,
nagtayo ng tirahan, higit na malaking utak kaysa Australopithecus, namuhay bilang pangkat Homo Erectus: Mataas noo, karne, gulay, nakatayo sa paglakad, iba't ibang tirahan, kagamitan, apoy, di-kataasan, napakalagalag, nagbiyahe sa Heidelberg, Beijing at Java; Taong Peking, Taong Java Homo sapiens: mataas noo, karne't gulay, nakatayo paglakad, tuwid, saan-saan nakatira, kasangkapang bato, metal etc.

Isinasaad ng teorya ito na ang buhay sa daigdig ay nagmula sa simpleng selyula. Mula rito, ang iba't...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Alin Sa Mga Sumusunod Na Teorya Higit Nyong Pinaniniwalaan ? Bakit Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free