Teachers in the Philippines

Pages: 6 (1856 words) Published: February 25, 2011
Kabanata I
Ang Suliranin at Kaligirang Pangkasaysayan
1.1 Introduksyon
“Anak, edukasyon na lamang ang tanging maipamamana ko sayo sapagkat ito na lamang ang tanging yaman na hindi mananakaw ninuman.” Pamilyar ba sa inyo ang mga katagang ito? Bata ka pa lamang ay pinapaalala na ng inyong mga magulang na mahalaga ang edukasyon sa buhay ng tao.

Simula sa pagkamulat ng iyong mga mata, at sa pagkanta mo ng “A-BA-KA-DA”, hanggang sa pagkatuto mo ng Pisiks, Geometry at Panitikan, ito ang sinasabi nilang susi sa tagumpay ng isang tao, ang Edukasyon. Kalahati ng buhay ng tao ay iginugugol sa pag-aaral at pagpapakadalubhasa. Makikita lamang dito kung gaano kahalaga ang Edukasyon. Ito ang magiging sandigan ng tao sa darating na panahon. Ang magiging daan upang makaahon sa kahirapan at ang kasagutan upang matupad ang mga pangarap sa buhay.

Ngunit , hindi maikakaila ang umuusbong na problema ng Pilipinas sa Edukasyon. Hindi na sapat ang badyet ng gobyerno para sa dumaraming populasyon ng mga batang uhaw sa kaalamanan at nagnanais din ng magandang kinabukasan.

Una sa mga problema ay ang kakulanagan sa mga libro na maituturing sanang pangunahing sanggunian sa pagkatuto ng mga bata. Mas mapapadali din ang pagkatuto ng mga bata pag mayroong mga maaayos at tamang libro ngunit dahil sa maliit na pondong nakalaan para dito, mahigit sampung bata ang naghahati sa isang gula-gulanit na aklat. Pangalawa ay ang mga facilidad sa mga eskuwelahan. Mga nanggigitatang pisara, silya at la mesa ang sasalubong sa inyong mga mata. Mga sira at kinalawang na apparatong panglaboratoryo na dapat ay pinakikinabangan ng mga estudyante. Muli, mahirap matugunan ang mga ito dahil sa tagilid na ekonomiya ng ating bansa.

Pangatlo at ang pinakaessensiyal na problema na kasalukuyang hinaharap ng ating bansa ay ang kakulangan ng guro sa pampubliko at kahit sa pribadong paaralan. Sa mga hakbang na ginawa natin sa ating buhay, simula pagkabata, ay naroroon sila, nakaalalay, walang sawa sa pagbibilin at pagbibigay kaalaman sa atin. Ang bawat salita na manggagaling sa kanila ay maaaring makapagpabago ng buhay ng isang tao. Sa bawat salitang isinusulat nila sa pisara, mayroong possibilidad na maiangat o mapabagsak ang ekonomiya ng isang bansa Sila ang mga taong itinuring tayong anak o di kaya’y kapatid bagama’t walang dugong nagbubuklod sa atin. Sila ang ating gabay, ang ating ikalawang magulang, ang ating mga GURO. Ang mga bayani ng ating lipunan na piniling gugulin ang kanilang oras upang makapagbahagi ng kaalaman na maituturing pag-asa ng isang bayan na nagnanais ng pagbabago at kaayusan. Kaya naman, kung wala sila, magiging kalunos-lunos ang sasapitin ng ating buhay at ng ating bayan.

1.2 Kaligiran ng Pag-aaral
“Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang ng sanlibutan ang takdang araw para sa mga guro na siyang mas kinikilala natin bilang pangalawang magulang ng kabataan. Ang araw na ito ay inilalaan at ipinagdiriwang nating mga Filipino upang bigyang pugay ang ating mga titser na siyang nagturo at gumabay sa atin kung paano malinang ang ating kakayanan sa pagbasa, pagbilang, hanggang sa maging dalubhasa, marunong, pati sa iba't-ibang aspeto ng buhay. Sila rin ang siyang gumagabay sa ating kabataan, ang susunod na henerasyon, upang sila ay maging matuwid, mapagkalinga, makatao, makabayan at produktibong mamamayan na magiging haligi at tagapagmana ng ating bansa. Pormal na itinaguyod ng UNESCO ang ika-5 ng Oktubre bilang World Teachers' Day upang itanghal ang mga natatangi at di maikakailang ambag ng mga guro sa lipunan at upang obligahin ang lahat ng pamahalaan na pangalagaan ang karapatan at dangal ng mga titser. Ayon sa UNESCO, kailangan pa ng halos 11 milyong bagong guro sa buong mundo para matupad ang target na magkaroon ng universal primary education sa 2015. Idagdag pa natin ang kakulangan ng titser sa high school, higher, technical at vocational education. Sa ating bansa, nananatiling kalunus-lunos ang kalagayan ng mga guro. Mahigit isang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • A Teacher: Corruption in the Philippines Essay
  • Philippine Politics Essay
  • A Damage Culture is a new Philippines? Essay
  • philippines Essay
  • teacher Essay
  • Teacher Essay
  • Teacher Essay
  • Teacher Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free