Tamadun Islam Uitm

Pages: 17 (4926 words) Published: April 8, 2010
Isi kandungan.
Penghargaan.
Pendahuluan.
Definisi Tamadun.
Masyarakat Bertamadun.
Asas-asas Tamadun Islam.
Sumber Tamadun Islam.
Matlamat Tamadun Islam.
Dasar-Dasar Tamadun Islam.
Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam.
Kesimpulan.
Rujukan.

Penghargaan

Alhamdulillah hi rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam dan telah memberi kami segala nikmat dan hikmah. Akhirnya folio kami telah lengkap kami laksanakan insyaallah apa yang terbaik dan mampu kami persembahkan. Di sini, kami ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah CTU 151 Ustazah Syuhadaini yang telah memberi tunjuk ajar kepada kami dalam pembikinan dan pengajian kami sepanjang semester ini. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terutamanya kelurga kami serta rakan-rakan yang sering beri dorongan dan sokongan. Tanpa mereka semua dan pertolongan daripada Allah S.W.T tak mungkin kami dapat selesaikan tugasan kami ini dengan jayanya. Di sini juga kami ingin mohon maaf kepada ustazah atas segala kesulitan yang melanda dalam pelaksanaan folio ini. Akhir sekali, kami ingin ucapkan sekali lagi buat Ustazah kerana tekun memberi peringatan dan dorongan supaya kami menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kami juga doakan agar Ustazah di beri barakah dan kemuliaan daripada Allah atas tugas yang sangat mulia ini sebagai pendidik bahkan ummi kepada kami semua.

Masyarakat bertamadun.
1.Masyarakat berpaksikan Tauhid.
Definisi tauhid:
Tauhid rububiah didefinisikan dengan makna mengesakan Allah pada ciptaan, pemerintahan, takdir, pentadbiran dan perbuatan-Nya serta dalam memberikan suatu kesan.Manakala tauhid uluhiah didefinisikan dengan makna mengesakan Allah dalam hal peribadatan tanpa mengambil seorang manusia pun bersama Allah sebagai sembahan. Tauhid Asma' dan Sifat pula didefinisikan dengan makna mengesakan Allah pada apa yang dinamakan dan disifatkan dengan diri-Nya, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-Nya atau yang didapati daripada lidah nabi-Nya yang telah menetapkan dengan apa yang telah ditetapkan bagi diri-Nya. Manusia, jika dia bersifat seperti memiliki dan berkuasa, maka sifatnya itu sementara. Segala sesuatu di alam ini kepunyaan Allah. Apa yang dimiliki makhluk hanyalah bersifat pinjaman dan majaz (kiasan). Hanya Allah sebagai Rabb al-’Alamin (Rabb sekelian alam) dan mempunyai segala sifat kesempurnaan. Dengan sifat-sifat-Nya yang Maha Sempurna mengakibatkan seluruh makhluk bergantung kepada-Nya, memerlukan pertolongan-Nya dan berharap kepada-Nya.  

Manusia, jika dia cerdik, bijak dan pandai, maka semuanya itu datang daripada Allah. Segala kekayaan dan penguasaan manusia bukanlah miliknya yang mutlak tetapi datang daripada Allah. Manusia dijadikan hanya sebagai makhluk. Dia tidak memiliki apa-apa melainkan setiap kuasa, tindak-tanduk, gerak nafas dan sebagainya datang daripada Allah. Allah, Dialah Maha berkuasa, mencipta, menghidup dan mematikan. Dia berkuasa memberikan manfaat dan mudarat. Jika Allah mahu memberikan manfaat dan kelebihan kepada seseorang, tiada siapa mampu menghalang atau menolaknya. Jika Allah mahu memberikan mudarat dan keburukan kepada seseorang seperti sakit dan susah, tiada siapa dapat menghalang atau mencegahnya. Oleh itu hanya Allah sahaja ‘mutafarriq’, bermakna hanya Allah yang berkuasa untuk memberikan manfaat atau mudarat. Firman Allah SWT:

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dialah Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (Al-An’am: 17)

Dengan sifat-sifat Allah tersebut, maka timbullah kesan tauhid kepada seseorang. Dia hanya takut kepada Allah, dan berani untuk bertindak melakukan sesuatu kerana keyakinannya kepada Allah. Kalimah tauhid membawa pengertian mengetahui, berikrar, mengakui dan mempercayai bahawa sesungguhnya sembahan yang benar dan berhak disembah ialah Allah Subhanahu Wa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tamadun Islam Essay
  • Tamadun Islam Essay
  • Tamadun Islam Essay
  • tamadun Islam Essay
  • Tamadun Essay
  • Essay about Teori Kedatangan Tamadun Islam
  • Ctu Tamadun Islam Essay
  • Essay on Islam

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free