Tagalog Novel

Pages: 2 (773 words) Published: March 7, 2010
Ano sa Tingin Mo?
Kung naghahanap ka ng kasiyahan o bagay na makapagpapasaya sa'yo, hindi mo na kinakailangang lumayo pa. Sa mahigit anim na bilyong tao na lumalakad ngayon sa mundo, siguradong hindi mo kayang ibigay ang iyong pansin sa bawat isa sa kanila bagama't lahat ay may nakakatawang karanasan at kung pagmamasdan ay nakapagbibigay ng kasiyahan. May mga taong sinasadyang magpatawa, mayroon namang aksidenteng nakapagpatawa, mayroon ding nakachamba lang, at mayroon namang kahit anong pilit ay nakakaasar. Medyo sabog ata ang kwento ko ah, kasing sabog ng utak ko. Pero minsan mawawala ang ating pagkasabog o pagkabarag kung itinutuon natin ang ating pansin sa isang bagay, bagay na kadalasa'y hindi na kailangan pang pansinin dahil ang akala ng nakararami ay walang kabuluhan at nakauubos lang ng mahalagang oras. Pero napagtanto kong ang mga bagay na iniisip ng taong walang kabuluhan ay siya pang tunay na nakapagbibigay kasiyahan. Katulad na lamang ng pagpansin sa mga taong nakasakay sa isang pampasaherong jeep. Ang sabi ng mga sikolohista na nagpopokus sa pakikipag-ugnayan o interaksyon (social) ng tao sa kapwa tao, mayroon daw puwang(space) na ginagamit ang bawat tao at ito ay iba-iba sang-ayon sa relasyon nya sa kapwa. Mayroong intimate space na tinatawag, mayroon din namang interpersonal space at public space. Ito ay tinatawag ring mga teritoryo. Ang jeep ay maituturing na public place, kaya ang mga taong nakasakay rito ay kadalasang gumagamit ng public space, at kapag ang teritoryong ito ay napasok ng ibang tao tiyak na nakakairita. Hindi ko na matandaan, pero tila nasa isang metro ang public space ng tao kaya kapag nakasakay ka sa jeep, medyo iritable ka kasi kadikit mo lang ang taong hindi mo naman kakilala. Halimbawa, may isang babae na sumakay ng jeep, maghahanap sya ngayon ng upuan at kapag sya ay nakaupo na hindi nya masyadong bibigyan ng pansin ang taong nsa kaliwa't kanan. Ang espasyong mayroon sa loob ng jeep ay para sa intimate...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on novel
  • Essay about Novel
  • Novel Research Paper
  • A War Novel Essay
  • Novel and Regina Essay
  • The Octopus Novel Essay
  • The Novel Illusions Essay
  • Aspects of a Novel Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free