Tagalog

Only available on StudyMode
  • Pages : 1 (419 words )
  • Download(s) : 8448
  • Published : July 19, 2009
Open Document
Text Preview
Habang napagaralan ko ang buhay ni Rizal ay naliwanagan ako na sa kabila ng lahat.May bahid pala ng mga pampersonal na intensyon ang kanyang mga gawain. Naaalala ko pa ang mga sinabi ni Taviel kay Rizal sa isa sa kanilang mga pag-uusap sa loob ng piitan. Ipinunto ni Taviel na ang isa sa mga dahilan sa pagkakasulat ng mga kontrobersiyal na nobela ni Rizal ay ang kanyang paghihiganti sa pagkawala ng kanyang pamilya, kasintahan, at propesyon. Alam kong kasama ang mga kabiguan sa pagiging isang mabuting manunulat ngunit naitatak ko na kasi sa aking isipan na ang isang itinuring na bayani ay nakatuon ang buong buhay sa pagtatanggol sa ating bayan. Nakalimutan kong si Rizal ay isang ordinaryong tao rin na may sariling buhay na dapat asikasuhin. Ang pagtingin ko kay Rizal ay hindi na magbabago. Isa siya sa mga taong tinitingala ko, at tila mas nadagdagan pa ang aking paghanga pagkatapos kong mapagaralan ang kanyang talambuhay sa ikalawang pagkakataon. Hindi lamang ang mga tauhan na nakapaikot sa tunay na buhay ni Rizal, kundi pati rin ang mga tauhang nagsiganap sa kanyang mga nobela. Katulad ng aming napag-aralan, ang mga tauhan sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay sumisimbulo sa bawat uri ng tao sa mahabang panahong sinakop tayo ng Espanya. Halimbawa nito ay si Rizal na inilagay ang kanyang utak at bibig kay Ibarra at Simoun. Ang mga tiwali at mapang-abusong prayle naman ay si Padre Damaso. At iba pa. Sa bawat mahahalagang pangyayari sa buhay ni Rizal ay napakasining. Naipakita at naipadama ni Rizal sa mga tao ang gusto niyang ipahiwatig, ang sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng mga mananakop. Si Rizal ay isang taong walang kinatakutan, maipahayag lamang sa lahat ang tunay na sitwasyon ng Pilipinas dahil sa mga mapang-aping mga Kastila. Dumating sa buhay niya ang napakaraming mga dagok, ngunit sa kabila ng lahat ay nanatili siyang nakatayo, hanggang sa kanyang kamatayan. Ang kanyang mga likha ay patuloy na mananatili sa bawat puso ng mga Pilipino .Ang...
tracking img