System of Tax

Pages: 4 (826 words) Published: March 5, 2011
Aralin 34
SISTEMA NG PAGBUBUWIS

Buwis – ang sinisingil sa mga indibidwal, korporasyon, o ari-arian para makalikom ng pondo na ginagamit para sa mga imprastraktura at iba’t ibang gastusin ng pamahalaan.

Mga Uri ng Buwis

1.Community Tax – buwis na binabayaran ng isang tao na may edad 18 pataas may trabaho man o wala. 2.Buwis sa Hanapbuhay – buwis na binabayaran ng mga taong propesyonal o may trabaho. 3.Buwis sa Ari-arian – lahat ng ari- arian na pagmamay ari ng isang indibidwal ay pinapatawan ng buwis na ayon sa Market value nito. 4.Excise Tax – ipinapataw ang buwis na ito sa mga piling produkto. a.Ad Valorem Tax – an buwis ay ibinabatay sa presyo ng produkto. b.Specific Tax- ang buwis ay binabatay sa dami ng produktong ginagawa at binibili. 5.Tariff/ Import Duty- buwis na ipinapataw sa mga biniling imported na produkto. 6.Buwis sa Kita – binabawas sa kinikita ng isang tao o kompanya. Ang buwis ay binabayaran ay nagbabase ayon sa kita.

Kwenta ng Buwis sa Kita
Sa pagbabayad ng buwis sa kita ay gumagamit ng BIR Form 1700 kung saan nakasulat ang tax table due. Ang tax table due ay listahan ng buwis na pagbabatayan kung magkano ang babayaran ng isang indibidwal. Ang tax due ay halaga ng buwis na dapat mabayaran ng tao. Ang bawat manggagawa ay pinagkakalooban ng exemption, ito ang halaga na ibinabawas sa babayarang buwis ayon sa katayuan ng indibidwal sa buhay.

BIR Form 1700
Tax Table

Not over Php10,000 5% Over Php10,000 but not over Php70,000 Php500+10% of the excess over Php10,000 Over Php30,000 but not over Php140,000 Php2500+15% of the excess over Php30,000 Over Php70,000 but not over Php140,000 Php8500+20% of the excess over Php70,000 Over Php140,000 but not over Php250,000 Php22,500+25% of the excess over Php140,000 Over Php250,000 Php50,000+30% of the excess over Php500,000

Personal Exemptions...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tax Avoidance and Tax Evasion Essay
  • Essay about Tax System in Spain
  • The Uk Tax System. Essay
  • Tax System Essay
  • Features of a Good Tax System Essay
  • Essay about Ukrainian Tax System
  • Essay on Alternatives to the Us Tax System
  • Uk Tax System Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free