Study About Prostitution

Pages: 13 (3771 words) Published: March 19, 2011
UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS
Kolehiyo ng Narsing

UNIVERSITY OF PROSTITUTION:
(Isang paga-aral ukol sa mga student prostitutes)

Nina:
Bustos, John Patrick S.
Cotaco, Allen Christian S.P.
Naguit, Raymond John S.
Paras, Neil Patrick A.
Torres, Paolo T.
Unibersidad ng Santo Tomas, Kolehiyo ng Narsing, BSN 1-12
sa patnubay ni Gng. Zendel Taruc, M. Ed.
Ika-11 ng Marso, 2009

I. Panimula

Sa gitna ng krisis na ating kinakaharap ngayon, hindi natin maikakaila na ang kahirapan ay ang ating pinakamatinding suliranin. Dagdag pa rito ang malaking porsyento ng mga mamamayan ang walang trabaho, kaya naman maraming Pilipino ang pumapasok sa mga ilegal na gawain o kabuhayan, tulad na lamang ng prostitusyon--ang pagkakaloob ng sekswal na serbisyo kapalit ng pera. Kaugnay nito, mapapansin din ang lumalaking industriya ng student prostitution o ang pagpasok ng mga magaaral sa prostitusyon upang matugunan hindi lamang ang kanilang gastusin sa paaralan, kundi pati narin ng buong pamilya. Ngunit hindi natin maiiwasan ang itanong sa ating mga sarili: ito nga ba ang sagot sa kanilang suliranin?

Sinasabing ”easy money” ang prostitusyon, at maari ring masabi na ito’y nakatutulong sa pagreresolba ng mga pinansyal na problema. Ngunit kapalit naman nito ang pagharap naman sa iba’t-ibang uri ng panganib sa mga indibidwal na pumapasok sa ganitong kabuhayan.

Ang mga kabataang nahaharap sa ganitong uri nga suliranin ay natatambad sa iba’t ibang karamdaman na maaaring makuha sa pakikipagtalik. Ang mga student prostitute ay maaari ring maging biktima ng pang-gagahasa, pang-aabuso, at samut’-saring banta sa kanilang mga buhay. Dagdag pa rito, ang trabahong ito’y nagdudulot ng unti-unting pagkawala ng dignidad ng isang tao. Masasabing ang prostitusyon ay sanhi rin ng pagbaba ng tingin ng mga student prostitute sa kanilang mga sarili.

Sa pagpapatuloy ng pag-ulagta ng pangdaigdigang ekonomiya, mahihinuha ang hindi mapigilang pagtaaas ng bahagdan ng mga pumapasok sa ganitong trabaho. Ito ang nagudyok sa aming grupo na magsagawa ng pananaliksik ukol sa student prostitution.

II. Layunin

Sabi ng ilan, “money is the root of all evil”. Taliwas naman sa pahayag ng aming grupo ang kasabihang ito, bagkus ang kawalan ng pera pinaguugatan ng kasamaan. Dahil sa kahirapan maraming kabataan ang napapasok sa mga ilegal na trabaho gaya na lang ng prostitusyon. Ang Pilipinas bilang isang konserbatibo at Katolikong bansa, ay kinokonsidera ang prostitusyon na hindi katanggap-tanggap at kahiya-hiya. Ang paninging ito ay nagdudulot ng diskriminasyon kung saan ang mga student prostitute, na ang tanging nais lamang ay ang makatulong sa kanilang pamilya at ang makapagaral, ang nayuyurak. Layunin ng pagaaral na itong maglahad ng mga impormasyon ukol sa kalagayan ng mga student prostitute sa kasalukayan nang sa gayo’y mamulat ang madla sa estado at iba’t-ibang isyung kinakaharap ng mga student prostitute, at kahit papano’y mabago ang paningin ng tao sa kanila.

Mga Kaugnay na Pagaaral at Literatura

I. Prostitusyon

Ang Prostitusyon, ayon sa Canadian Encyclopedia at sa West’s Encyclopedia of American Law, ay ang pagbenta o paggamit ng sekswal na serbisyo (halimbawa: oral sex, sexual intercourse) para kumita ng pera. Ayon naman sa Brainy Quotes, ang prostitusyon ay isang gawain kung saan inaalay ng babae ang kanyang katawan para sa pakikipagpagtalik sa lalaki.

Ang prostitusyon ay itinuturing ng karamihang relihiyon na ilegal o makasalanan, at ang mga prostitutes ay pinapaniwalaang mababa ang antsas, estado o katayuan sa komunidad. Sa West’s Encyclopedia of American Law, ang prostitution ay inilalarawan bilang isa sa pinakamatandang propesyon sa mundo. Ayon rito, ang prostitusyon ay tumatalakay sa malawak na class lines, mula sa mga mahihirap na “streetwalkers,” hanggang sa mga “abusive pimps.” Sinabi rin ng West’s Encyclopedia of American law na ang isang prostitute ay habang buhay na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • About Prostitution Essay
  • THe Truth About Prostitution Essay
  • study Essay
  • Case Study of Prostitution Essay
  • Essay on Legalization of Prostitution: Womens Studies
  • Prostitution Essay
  • Prostitution Essay
  • Prostitution Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free