Strategische Besluitvorming

Pages: 14 (3161 words) Published: November 15, 2010
Strategische Besluitvorming
Modellen en Toepassingen
3e VERSIE

INLEIDING

De managers die vandaag de dag in de top van het bedrijfsleven werken, moeten veel belangrijke beslissingen maken. Sommige beslissingen hebben gevolgen die direct merkbaar zijn, bijvoorbeeld het aanstellen van een personeelslid. Echter, sommige besluiten worden genomen voor de toekomst van het bedrijf. We spreken hier van strategic decision making; keuzes die gemaakt worden voor de toekomst van het bedrijf met een looptijd tussen de vijf en tien jaar. Deze keuzes liggen op het hoogste niveau binnen management en omvatten o.a. verschillende budgetinvesteringen, uitbreiding, beleidsvoering en overname. Deze besluiten komen in ieder bedrijf op een andere manier tot stand, en worden in iedere organisatie door andere personen genomen.

Voor u ligt het paper “Strategische Besluitvorming – Modellen en Toepassingen”. In dit paper zal ik de verschillende modellen voor het tot stand komen van strategische besluiten toelichten. Daarnaast speelt de toepassing een belangrijke rol; welk model is het meest geschikt in welke situatie? Welke voor- en nadelen hebben de modellen in welke situationele context? Om tot een gestructureerde beantwoording van deze probleemstellingen te komen, heb ik de volgende hoofd- en deelvragen geformuleerd:

Hoofdvraag: Wat zijn de voordelen en beperkingen van de drie modellen voor strategische besluitvorming in verschillende situaties/omgevingen?

Deelvraag 1: Wat verstaan we onder strategische besluitvorming?

Deelvraag 2: Welke drie modellen voor strategische besluitvorming onderscheiden we?

Deelvraag 3: Welke factoren beïnvloeden de toepassing van de modellen?

Zie voor de cursieve begrippen de begrippenlijst aan het einde van dit paper.
DEELVRAAG 1:
WAT VERSTAAN WE ONDER STRATEGISCHE BESLUITVORMING?

Strategische besluitvorming, ook wel strategic decision making genoemd, omvat alle keuzes die al dan niet gemaakt worden die bepalend zijn voor de toekomst van het bedrijf en/of de markt. Strategic decision making verloopt in iedere organisatie of land anders. Zo zal men bijvoorbeeld in het westen bij het maken van een strategisch besluit, zich bezighouden met het probleem. Echter, in Japan draait het om het definiëren van de vraag. Het antwoord op de vraag, volgt automatisch uit haar definitie, niet tijdens het proces van definiëren. Het hele proces draait hier om uitvinden waar de beslissing uiteindelijk over gaat, niet wat de beslissing zal zijn (J. S. Cowings, 2004).

Strategische besluiten worden vaak gemaakt om de organisatie in de (nabije) toekomst de bevoordelen en worden genomen als het gaat om ingrijpende koerswijzigingen. In wezen is strategische besluitvorming een ‘on-going’ proces; gebeurtenissen die aanleiding geven om de strategie te heroverwegen zijn niet in te plannen (Huub Hilgenberg, 2000), Regelneef op niveau, Computable, nr 49, pag 42). Hulpmiddelen om een strategisch besluit te maken zijn o.a. een cost-benefit analysis (kosten/baten analyse), group thinking en prospects (verwachtingen betreft de marktontwikkeling en/of productafzet).

Enkele voorbeelden van strategische besluitvorming zijn:

• Het kiezen voor een nieuwe marketing strategie op macro niveau • Fusies en/of overnames
• Entrepreneurschap
• Strategische allianties aangaan
• Ingrijpende veranderingen binnen het productieproces (bijv. differentiatie) • Ingrijpende veranderingen binnen de afzet (bijv. andere verkoopkanalen) • Veranderen van organisatiecultuur en/of personeelsbeleid

Voorgaande voorbeelden geven aan dat strategische besluiten gemeen hebben dat ze een langere looptijd hebben (een strategisch besluit kan niet per direct worden uitgevoerd en zal pas na enige jaren voordeel bieden). Ook zijn alle bovenstaande opties macro organisatorisch; beslissingen als deze wegen zwaar en kunnen slechts met toestemming van de hoogste macht binnen het bedrijf (CEO, TMT) worden...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free