Strategijske Grupe U Maloprodaji Zasnovane Na Porterovim Tržišno Zasnovanim Generičkim Strategijiama

Pages: 28 (6993 words) Published: October 6, 2010
Univerzitet u Beogradu

Ekonomski Fakultet

Diplomske akademske studije

PRISTUPNI RAD

Predmet: Strategija kanala marketinga

Tema: Strategijske grupe u maloprodaji zasnovane na Porterovim tržišno zasnovanim generičkim strategijiama

Profesor: Dr Stipe Lovreta Student: Branko Đurašinović

SADRŽAJ

UVOD3

DEFINICIJA STRATEGIJSKIH GRUPA5

KONCEPT TRŽIŠNIH SEGMENATA7

PREDLOG DEFINICIJE STRATEGIJSKIH GRUPA ZASNOVANE NA TRŽIŠNIM SEGMENTIMA8

METODOLOŠKI PREDMETI I TEORIJSKA OSNOVA9

ODNOSI IZMEĐU ČLANICA GRUPE I UČINAK (PROFITABILNOST)11

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA13

PROFIL ISPITANIKA13

ANALIZA PODATAKA13

DISKUSIJA ZAKLJUČCI I PREPORUKE ZA MENADŽMENT17

LITERATURA20

UVOD

Prvu studiju o strategijskim grupama je predstavio je Hant 1972 u svojoj doktorskoj disertaciji na Harvard Univerzitetu. Od tada su sprovedene brojne studije o konceptu strategijskih grupa. Međutim postoje brojne nedomice i malo konsenzusa o temama vezanim za ovaj koncept. Posebno kada je reč o sledećim pitanjima:

1) Definicija koncepta strategijskih grupa

2) Nadmetanje između strategijskih grupa

3) Odnos između članstva u strategijskoj grupi i učinka (profitabilnosti)

Rad teži da razjasni koncept strategijskih grupa i pokušava da razreši ova pitanja kroz studiju maloprodajnog sektora. Rad dalje testira četiri hipoteze i nalazi podršku za njih tri koristeći podatke iz ankete (upitnika) sprovedene u maloprodajnom sektoru. Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju na postojanje strategijskih grupa u maloprodajnoj industriji koristeći varijacije tri Porterove generičke strategije.

U svojoj studiji o industriji kućnih aparata iznetoj 1972. Hunt je ukazao na postojanje grupe kompanija koje slede različite strategije. Ovaj fenomen Hunt je označio kao“ strategijske grupe“. Definicija „Strategijskih grupa“ koju su koristili naučnici okupljeni oko Porterove teorije (1979)[1] tvrdi „..industrija može biti sastavljena od klastera ili grupe kompanija gde je svaka grupa sastvljena od kompanija koje slede sličnu strategiju u smislu donošenja ključnih odluka “. Naučnici su definisali „strategiske grupe“ na različite načine i tako uneli zabunu u definisanju „strategijskih grupa“. Više autora je empirijski analiziralalo koncept strategijskih grupa. Pri analizima koristili su podatke iz različitih industrijskih sektora i krajnji zaključi su bili različiti po pitanjima npr.: razlikovanje strategijskih grupa, broja strateigjskih grupa u pojedinim sektorima, načina formiranja strategijskih grupa itd. Neki od zaključaka istraživanja ukratko su predstavljeni u tabeli 1.

Tabela 1. [2]
|Autor |Godina |Oblast |Zaključak | |Newman |1973, 1978 |Industrija hemijskih|Strategijske grupe se razlikuju na osnovu: Stepena vertikalne integracije, diferencijacije i | | | |proizvoda |diversifikacije proizvoda | |Porter |1973 |Industrija |Strategijske grupe se razlikuju na osnovu relativne veličine kompanija | | | |potrošačkih dobara | | |Itami |1988 |Različite oblasti |Definisanje strategijskih grupa na osnovu Tehnoloških mogućnosti, reputacije brenda i | | | | |sposobnosti menadžmenta | |Brown and Glennon |2000 |Bankarski sektor |Koristili su podatke o strukturu plasiranog kapitala da podele banke u različite strategijske| | | |...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • NA Essay
  • Na U Sabi Essay
  • U Are What U Wear Research Paper
  • U Essay
  • Essay about The U
  • Na Na Essay
  • Banana Na Na Na Essay
  • Kichu Na Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free