Spoken English

Topics: Anxiety, Simple sentence, Complex sentence Pages: 41 (13480 words) Published: May 25, 2013
Cognitive Spoken English

Study Material of NLRC Spoken English

NLRC Spoken English
(For Graduates, Professionals and All)

Head Office: 4-81/60, Selliamman Nagar, M. Perumapalayam (PO), Salem – 636111, Tamil Nadu, India. H/P: 9894854413, Phone: 0427-2912095, E-mail: nlrcspokenenglish@gmail.com, Web: www.nlrc.in

Please Visit Our Website For NLRC Spoken English

www.nlrc.in
NLRC Spoken English is in

Chennai Now!!!

¹ô¡ ꣘‰î «ð²‹ ݃Aô‹
(Cognitive Spoken English)

݃Aô‹ èŸÁ‚ªè£‡´ ï‹ î£Œªñ£N¬ò 𣶂裈¶ ï‹ ï£†®™ ñŸÁ‹ Þ‰î àôèˆF™ ê£î¬ù ¹Kò ¶®‚°‹ Þ¬÷ò Ü¡¹œ÷ƒèÀ‚° âù¶ ÞQò ¹ô¡ ꣘‰î «ð²‹ ݃Aôˆ¬î ܘŠðE‚A«ø¡

Ü¡¹ì¡ 죂ì˜. è. ê. ªüò‚°ñ£˜, H.Þ, â‹.ªì‚, â‹.âv, Hâ„®.

NLRC Spoken English NLRC Spoken English
Regd Office: Selliamman Nagar, M. Perumapalayam (PO), Salem (DT), Tamil Nadu, India - 636111

Copyright © NLRC Spoken English, 2008.

First Edition 2008

Cognitive Spoken English is copyright protected under the Copyright Act, 1957.

All rights reserved worldwide.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording otherwise, without prior permission, in writing, of the publisher.

º¡Â¬ó
¹ô¡ ꣘‰î «ð²‹ ݃Aô‹ îI› ñ‚èœ ÝƒAôˆF™

êó÷ñ£è  î¬ìJ¡P «ð²õ à¼õ£‚èŠð†®¼‚Aø¶. º‚Aòˆ¶õ‹ ªè£´ˆ¶, ݃Aô Þô‚è투î

Þ¶ «ð²‹ ݃AôˆFŸ° à‡ì£ù 輈¶èÀ‚° ÜFè ðò¡ð´ˆî£ñ™ ݃Aô‹ êó÷ñ£è «ð²õîŸè£ù

õNº¬øè¬÷ M÷‚°Aø¶. Þ‰î °PŠ«ð†®™ Þ¼‚°‹ ªîK‰îõ˜èOì‹ å¼ õ¼ìè£ô‹ ݃AôˆF™ à¬óò£®ò êññ£°‹.

輈¶è¬÷ cƒèœ ï¡ø£è ¹K‰¶‚ªè£‡ì£™, cƒèœ ݃Aô‹

àƒèÀ‚° ݃Aô‹ èŸÁ‚ªè£´ˆ¶, àƒèÀ¬ìò ¾ ñùŠð£¡¬ñ¬ò c‚A, ï‹ î£Œªñ£N¬ò ÜNò£ñ™ ð£¶è£ˆî™ Ý°‹. ݃AôˆF™ Þ¼‚°‹ ¹Fò 致H®Š¹è¬÷»‹ ñŸÁ‹

¹ô¡ ꣘‰î «ð²‹ ݃AôˆF¡ º‚Aò «ï£‚è‹,

ªî£N™¸†ðƒè¬÷»‹ èŸÁ àƒèÀ¬ìò Fø¬ñè¬÷ õ÷Šð´ˆF, ¹¶¬ñò£ù 致H®Š¹è¬÷ G蛈F, ï‹ Þ‰Fò ¬ì õ™ôó² ï£ì£è Ý‚°i˜èœ â¡ø ï‹H‚¬è«ò£´ êñ˜H‚A«ø¡.

Þ‰î ¹ô¡ ꣘‰î «ð²‹ ݃Aôˆ¬î àƒèÀ‚°

Ü¡¹ì¡ è. ê. ªüò‚°ñ£˜.

ªð£¼÷ì‚è‹
ð£ì‹ 1 «ð²‹ ݃AôˆF¡ ñ«ù£îˆ¶õ‹ - ð°F 1 ( Psychology of Spoken English - Part 1 )

7

ð£ì‹ 2

ñQî˜è¬÷ °P‚°‹ HóFªðò˜ ªê£Ÿèœ
( Pronouns of Humans )

27

ð£ì‹ 3

¹ô¡ ꣘‰î õ£˜ˆ¬îèœ
( Cognitive Words )

37

ð£ì‹ 4

M¬ùèœ
( Verbs )

123

ð£ì‹ 5

ð‡¹èœ ꣘‰î õ£˜ˆ¬îèœ
( Properties Words - Adjectives )

295

ð£ì‹ 6

«ð²‹ ݃AôˆF¡ ñ«ù£îˆ¶õ‹ - ð°F 2
( Psychology of Spoken English - Part 2 )

367

ð£ì‹ 7

ý£L¾† ݃Aôˆ F¬óŠðìˆF¡ à¬óò£ì™èœ ñŸÁ‹ ܬõèO¡ îIö£‚è‹ ( Hollywood English Movie Dialogues And Their Tamil Translation )

375

ð£ì‹ 8

«ï˜è£í½‚è£ù ñ£FK «èœMèœ
( Model Questions for Interview)

383

NLRC Spoken English

²¼‚èñ£ù õ£˜ˆ¬îèO¡ MKõ£‚è‹

Meaning Phrase Meaning pat syn / sb sth do doing Vpp

å¼ õ£˜ˆ¬îJ¡ ºî¡¬ñ ªð£¼œ Ü™ô¶ ܘˆî‹ ªê£Ÿªø£ìK¡ ܘˆî‹ õ£‚Aò ܬñŠ¹ ( Pattern ) å«ó ªð£¼¬÷ ªè£‡ì ñŸø õ£˜ˆ¬îèœ ( Synonym ) Ü™ô¶ ò£«ó£ å¼õ˜ ( Somebody ) ãî£õ¶ å¡Á ( Something ) M¬ù ( Verb ) M¬ùJ¡ ing ܬñŠ¹ ( Verb-ing ,i.e. eating, trying... ) M¬ùJ¡ past participle ܬñŠ¹ ( Verb-pp ,i.e. eaten, gone... ) â¡ø£™ ܬìŠHÂœ ( ) Þ¼‚°‹ õ£˜ˆ¬î¬ò ðò¡ð´ˆF»‹ Ü™ô¶ ðò¡ð´ˆî£ñ½‹ õ£‚Aò‹ ܬñ‚èô£‹. be Ýù¶ is, are, was, were ãî£õ¶ 塬ø °P‚°‹. «ð£¡ø¬õèO™

pat: wrong for (doing) sth

pat: be able

6

Cognitive Spoken English

ð£ì‹ - 1

«ð²‹ ݃AôˆF¡ ñ«ù£îˆ¶õ‹
ð°F - 1

Chapter - 1

Psychology of Spoken English Part - 1

7

Cognitive Spoken English

I

Cognitive Spoken English à¼õ£‚èŠð´õîŸè£ù è£óí‹ â¡ù? ñŸÁ‹ Cognitive Spoken English â¡ð¬î îIN™ ¹ô¡ ꣘‰î «ð²‹ ݃Aô‹ â¡Á Ãøô£‹. ñ£íõ˜

àƒèO¡ «ð²‹ ݃AôˆF¡ ¹ô¬ñ¬ò è‡ìP»‹ «ê£î¬ù å¼õ˜ Þ¼‚Aø£˜. ÜõK¡ ªñ£N îI› â¡Á ¬õˆ¶‚ ªè£œ«õ£‹.  ÜõKì‹ îIN™ Þ¼‚°‹ 10 ð‚è è¬î¬ò ªè£´ˆ¶ “Þ‰î è¬î¬ò 𮈶 M†´ Þ¬î âù‚° ªê£™½ƒèœ” â¡Á ÃÁA«ø¡.  Þ¬î ªê£¡ù¾ì¡ ܉î ñ£íõ˜ è¬î¬ò ð®Šð£˜. è¬î¬ò ¹K‰¶‚ ªè£‡ìŠ Hø°, 10 ð‚è è¬î¬ò ° Ü™ô¶ 䉶 GIìˆF™ â¡Qì‹ ªê£™L º®Šð£˜. ñ£íõ˜ è¬î¬ò â¡Qì‹ ªê£™½‹«ð£¶ Üõ˜ I辋 Þò™ð£è «ð²õ£˜. «ñ½‹, Üõ˜ â‹ ðî†ìŠðì£ñ™ «ð²õ£˜.  Ü«î ñ£íõKì‹ 10 ð‚è ݃Aô è¬î¬ò ªè£´ˆ¶ “Þ‰î è¬î¬ò 𮈶 M†´ Þ¬î âù‚° ݃AôˆF™ ªê£™½ƒèœ” â¡Á ÃÁA«ø¡. Üõ˜ è¬î¬ò...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Written Mode- English Language Research Paper
  • Spoken and Written language Research Paper
  • K-12 English Essay
  • Spoken English Essay
  • Unit Plan Essay
  • Essay about english
  • English Essay
  • English essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free